Beroep

Wanneer

Bij de beslissing op het bezwaar wordt vermeld of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn. U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift versturen. Op de beslissing zal vaak een verzenddatum te vinden zijn. Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen.

Tip

  • Let goed op wat er in de beslissing staat. In sommige gevallen is de beroepstermijn korter.

Hoe

In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouder of de burgemeester). U moet uw beroepschrift, zo mogelijk in tweevoud, sturen naar de griffie van de rechtbank, ter attentie van de sector bestuursrecht. Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden. U kunt ook online beroep instellen: https://loket.rechtspraak.nl/.

Waar

  • Onderaan het besluit op het bezwaarschrift staat vermeld bij welke rechtbank u moet zijn. Bij uw bezwaarschrift kunt u een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift meesturen. Wilt u nog meer stukken meesturen, dan is het handig dat u alles in tweevoud bij uw beroepschrift doet.
  • In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie dan de rechtbank beroep instellen. Let u daarom goed op wat er onderaan de beschikking staat vermeld.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift.

U heeft meer tijd nodig

Het kan zijn dat u meer tijd nodig heeft dan de termijn van zes weken, bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen. Om uw recht op beroep niet te verspelen, kunt u binnen deze zes weken een brief sturen naar de rechtbank, waarin u meedeelt dat u beroep wilt instellen. U schrijft waarom u het niet eens bent met het besluit en waarom u meer tijd nodig heeft. Bij de brief stuurt u een kopie van de beslissing mee.

Spoedeisende gevallen

Tijdens een bezwaarschrift- en beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing ondertussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschrift- of beroepsprocedure de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' is griffierecht verbonden.

Griffierecht

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van uw beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan betaalt u twee keer griffierecht. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Het bedrag moet binnen vier weken op de bank- of girorekening van de griffie staan. Wacht dus niet te lang met betalen, anders wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Handige links