Bezwaar

U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn bij het bestuursorgaan is, dan verspeelt u in principe uw recht om bezwaar te maken. Uw bezwaar wordt dan, zoals dat heet, niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Tips

 • Het is verstandig om uw bezwaarschrift ruim van tevoren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat.
 • Verstuur uw bezwaarschrift aangetekend, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd.
 • Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar het bestuursorgaan (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouder of de burgemeester), doe dat dan tijdens openingstijden en vraag om een ontvangstbewijs. U meldt zich bij het KCP, de centrale receptie.

Hoe

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. (Behalve tegen de WOZ-waarde. U kunt in dit geval ook online via het WOZ-Portaal bezwaar maken).
In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken en zo mogelijk, een kopie van het besluit
 • de reden(en) waarom u het niet met besluit eens bent
 • uw handtekening.

Soms lukt het niet om tijdig (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U moet dan toch een onvolledig bezwaarschrift indienen. Als uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan is ingediend, dan is in principe uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.
In het onvolledige bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:

 • uw naam
 • adres
 • de datum
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt staan
 • uw handtekening

Als niet alle gegevens in uw bezwaar staan, krijgt u de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan besloten worden het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Waar

Onderaan het besluit staat naar wie u het bezwaarschrift moet sturen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. In dat geval stuurt u uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde instantie belandt, wordt het doorgestuurd naar de instantie die het bezwaar in behandeling moet nemen. Na ontvangst krijgt u altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging, ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft.

Commissie voor de bezwaarschriften

De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften behandelt bezwaarschriften. De commissie is onafhankelijk omdat de leden niet werkzaam zijn bij de gemeente Huizen. De commissie heeft een adviserende taak. Zij neemt zelf dus geen besluiten op de ingediende bezwaarschriften. Dat is voorbehouden aan het  bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Veelal is dit het college van burgemeester en wethouders.

De commissie voor de bezwaarschriften kan u, het bestuursorgaan en andere betrokkenen de mogelijkheid geven om een mondelinge toelichting te geven. Dit wordt horen genoemd. Men is niet verplicht u te horen, bijvoorbeeld als u en eventuele andere betrokkenen hebben aangegeven niet gehoord te willen worden of er geen goede reden bestaat voor het maken van bezwaar.

U kunt tot tien dagen voor het horen gegevens of bewijsstukken bij het bestuursorgaan afgeven of opsturen. U wordt gehoord in het bijzijn van de andere betrokkenen. Als u een goede reden hebt, kunt u ook vragen om afzonderlijk te worden gehoord. De commissie beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt ook een verslag gemaakt. Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij het bestuursorgaan, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

Iemand meenemen naar de hoorzitting   

 • U kunt getuigen of een deskundige inschakelen bij het horen.
 • U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen.
 • U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders voor u het woord. U hoeft dan zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Voor een advocaat is dit niet nodig.

Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Intrekken van bezwaar

Wilt u uw bezwaar intrekken? Dat kan dat schriftelijk. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken als u wordt gehoord.

Termijn voor de beslissing op bezwaar

Het bestuursorgaan moet binnen 12 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn beslissen. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als dat gebeurt, krijgt u daarvan bericht.

Als u niet op tijd een beslissing krijgt

Als het bestuursorgaan niet op tijd op uw bezwaarschrift beslist, heeft u in principe automatisch recht op een dwangsom. Ook hiervoor geldt dat u het bestuursorgaan eerst een brief moet schrijven waarin u het bestuursorgaan ‘in gebreke stelt’. U kunt de ingebrekestelling pas toesturen als de termijn voor het nemen van de beslissing voorbij is. Als het bestuursorgaan twee weken na ontvangst van uw brief nog geen beslissing heeft genomen, dan gaat de dwangsom automatisch in.

 • De dwangsom loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,-
 • Voor de eerste 14 dagen € 20,- per dag
 • Voor de daarop volgende veertien dagen € 30,- per dag
 • Voor de daarop volgende veertien dagen € 40,- per dag

Als het bestuursorgaan niet op tijd op uw bezwaarschrift beslist, kunt u ook in beroep gaan bij de rechtbank. Ook hier geldt als voorwaarde dat u een schriftelijke ingebrekestelling naar de gemeente moet hebben gestuurd. Als er na 2 weken nog steeds geen besluit is genomen, kunt u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt de rechtbank verzoeken de gemeente op te dragen alsnog een besluit te nemen. Voor het instellen van beroep moet u griffiegeld betalen.

Handige links