Klacht over de gemeente Huizen

Als u vindt dat de gemeente Huizen u niet netjes heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Dit formulier kunt u niet gebruiken als u een klacht heeft over (de kwaliteit van) openbaar groen, verlichting, vuilnis, bestrating. U kunt dan een MOR (melding openbare ruimte) maken.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

1. Via het online klachtenformulier

Online een klacht indienen  

2. Via het printbare klachtenformulier (PDF)

3. Schriftelijk per brief of via e-mail

Daar moet daar in elk geval het volgende in staan:

  1. Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
  2. De datum waarop u de klacht indient.
  3. De datum van het voorval waarover de klacht gaat.
  4. Een omschrijving van de gebeurtenis waarover u klaagt
  5. Wat u vindt dat de gemeente met uw klacht moet doen
  6. De naam van de persoon en/of de afdeling waarover de klacht gaat
  7. Uw handtekening

De brief of e-mail stuurt u naar gemeente Huizen, t.a.v. de Klachtencommissie (Postbus 5, 1270 AA Huizen, e-mail: gemeente@huizen.nl).

Klacht ingediend. En nu?

We zoeken contact met u om te bepalen wat de beste aanpak voor uw klacht is. Uitgangspunt is dat u, de leidinggevende van de afdeling en de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, samen in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.

Klachtencommissie

Als een oplossing via een gesprek niet lukt, of als u niet tevreden bent, dan kan uw klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de gemeentesecretaris en de ambtelijk klachtencoördinator.

Afhandeling

Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 10 weken krijgt u, tenzij anders met u is afgesproken, schriftelijk antwoord. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken verlengd worden.

De Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld of hoe de klachtenprocedure is verlopen? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Contact

Voor meer informatie kunt op contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente Huizen, telefoon (035) 528 17 27.

Handige links