Klacht over (medewerker van) de gemeente

Als gemeente moeten wij bij de uitoefening van onze taken op een behoorlijke manier met u als inwoner en uw belangen omgaan. Dat betekent dat wij u serieus nemen en met respect behandelen.

U heeft een klacht

Vindt u dat de gemeente Huizen u niet netjes heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Voorbeelden van klachten zijn:

 • een onverschillige of onheuse behandeling door een ambtenaar, bestuurder of iemand die in opdracht van de gemeente werkt;
 • van het kastje naar de muur worden gestuurd;
 • een te trage afhandeling van een aanvraag;
 • het te laat of niet beantwoorden van brieven;
 • het antwoord is onvoldoende gemotiveerd of beantwoordt de vraag niet volledig;
 • de aangevraagde informatie wordt niet toegezonden;
 • afspraken worden niet nagekomen.

U kunt uw klacht indienen tot één jaar nadat het voorval heeft plaatsgevonden. Een klacht gaat over de manier waarop u bent behandeld door de gemeente. Bent u het niet eens met bijvoorbeeld de inhoud van een besluit? Dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

1. Online via het klachtenformulier

Online een klacht indienen  

2. Schriftelijk per brief of via e-mail

U kunt het klachtenformulier (pdf) printen en invullen, een brief schrijven of e-mail versturen. Kiest u ervoor om een brief te schrijven? Of een e-mail te versturen? Neem dan in elk geval de volgende gegevens op:

1. Uw naam, adres en de datum;

2. De naam van degene en/of de afdeling waarover u klaagt;

3. Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de klacht (welke gedragingen, zoals taalgebruik, handelingen, enzovoorts waren onbehoorlijk);

4. De datum waarop het gedrag plaatsvond;

5. Plaats uw handtekening onderaan de brief.

Het klachtenformulier of de brief stuurt u naar gemeente Huizen, t.a.v. de Klachtencommissie,  Postbus 5, 1270 AA HUIZEN. Wilt u uw klacht via e-mail sturen? Mail dan naar gemeente@huizen.nl. U kunt uw brief of het klachtenformulier ook afgeven aan de balie in het gemeentehuis.

U heeft een klacht ingediend. En dan?

Uitgangspunt bij het behandelen van een klacht is de klachtenregeling van de gemeente Huizen. Uw klacht komt binnen bij de klachtencoördinator die de klacht registreert. De klachtencoördinator stuurt u een ontvangstbevestiging met uitleg over de klachtenprocedure. Daarnaast zendt de klachtencoördinator uw klacht door naar de betrokken afdelingsleiding en naar degene op wie de klacht betrekking heeft.

Eerst proberen informeel op te lossen

De eerste stap in het behandelen van uw klacht is een informeel gesprek. In de meeste gevallen neemt de leidinggevende van de betrokken afdeling contact met u op om samen met u te bepalen wat de beste aanpak voor uw klacht is. Uitgangspunt is dat klager, leidinggevende van de betrokken afdeling en de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, samen in gesprek gaan.

We streven ernaar met een praktische oplossing aan uw klacht tegemoet te komen.

Klachtencommissie

Is het niet gelukt om tot een oplossing te komen? Bent u niet tevreden? Dan kan uw klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de gemeentesecretaris en de ambtelijk klachtencoördinator.

Wat kunt u verwachten?

 • De commissie onderzoekt de klacht;
 • Als u daar prijs op stelt, kan de commissie een hoorzitting organiseren. Daar kunnen u en degene over wie u klaagt in elkaars aanwezigheid een mondelinge toelichting geven;
 • De commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders;
 • Het college van burgemeester en wethouders neemt een beslissing op uw klacht.

Termijn

Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk af te handelen. Uiterlijk binnen 10 weken krijgt u, tenzij anders met u is afgesproken, schriftelijk antwoord op uw klacht. Deze termijn kan eenmaal met 4 weken verlengd worden.


De Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld of hoe de klachtenprocedure is verlopen? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Contact

Voor meer informatie kunt op contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente Huizen, telefoon (035) 528 17 27.

Klacht over ‘ander’ overheidspersoneel

Heeft u een klacht over overheidspersoneel dat niet in dienst is van de gemeente (bijvoorbeeld de politie)? Neem dan contact op met die organisatie. Deze organisatie heeft meestal een eigen klachtenregeling.

Handige links