Sociaal Domein 2017 in beeld

Jaarlijks krijgen de gemeenteraden van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (P-wet), de Jeugdwet en de overige sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen: het Sociaal Domein. Met deze infographics brengen wij het jaar 2017 in beeld.

Sociaal domein - klik voor groterSociaal Domein

Het aantal inwoners dat in de gemeenten Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes gebruik maakt van één of meer sociale voorzieningen op grond van de P-wet, de Wmo en/of de jeugdwet is in 2017 gestegen. Dit komt vooral doordat meer inwoners gebruik maken van een of meerdere Wmo voorzieningen. Dit is één van de oorzaken van de stijging van de kosten naar een bedrag van € 25.719.858,- voor de vier gemeenten.

Daarnaast verlenen de vier gemeenten subsidies voor verschillende algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen, zoals buurthuizen, maatschappelijk werk en activiteiten voor inwoners. De kosten hiervoor bedroegen € 4.304.076,- in 2017.

Sociaal Domein in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

Participatiewet - Klik om te vergrotenParticipatiewet

Het totaal aantal inwoners met óf een uitkering óf een loonkostensubsidie is min of meer stabiel gebleven.

Door de aantrekkende economie is het aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden gedaald en het aantal mensen dat niet langer gebruik hoeft te maken van een uitkering gestegen.

De kosten zijn licht gedaald.

Participatiewet in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

WMO - klik om te vergrotenWmo

Het gebruik van Wmo voorzieningen is in 2017 gestegen, vooral het gebruik van dagbesteding, begeleiding, hulpmiddelen en woonvoorzieningen. Dit is één van de oorzaken voor een stijging van de kosten in 2017.

Daarnaast zijn de kosten gestegen doordat de maximale eigen bijdrage landelijk is verlaagd en meer inwoners gebruik maakten van de regeling tegemoetkoming chronisch zieken (RTC).

WMO in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

Jeugdwet - klik om te vergrotenJeugdwet

Het totaal aantal inwoners met één of meerdere jeugdvoorzieningen is in 2017 licht gestegen. Hierbij valt op dat er meer kinderen/jongeren gebruik maken van Jeugdbegeleiding en Jeugdhulp en dat het aantal kinderen/jongeren met een Jeugd GGZ voorziening, en/of een Kinderbeschermingsmaatregel, jeugdreclassering of drangmaatregel is afgenomen.

De uitgaven voor de Jeugdwet zijn in 2017 gestegen, maar zijn binnen de begroting gebleven.

Jeugdwet in beeld

Klik op de afbeelding aan de linkerkant om de infographic te bekijken.

Rapport Sociaal Domein 2017

Download de Bestuurlijke Rapportage Sociaal Domein over 2017 (pdf) om het volledige rapport te lezen.