Lid voor kamer algemeen bestuur / ruimtelijke ordening

Burgemeester wethouders van de Gemeente Huizen nodigen belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van

  • Lid voor kamer algemeen bestuur / ruimtelijke ordening (vacant per 1 maart 2019)

Deze kamer behandelt zaken tegen bijvoorbeeld: besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene plaatselijke verordening, handhavingsbesluiten en subsidiebesluiten.

Taken van de commissie

De bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester) hebben bij verordening de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingzaken en ambtenarenzaken.

De commissie adviseert de bestuursorganen over ingediende bezwaarschriften. De commissie hoort indieners van bezwaarschriften, overige belanghebbenden en vertegenwoordigers van het betreffende bestuursorgaan. De hoorzittingen vinden plaats onder leiding van een kamervoorzitter. Daarna brengt de commissie advies uit over de beslissing op bezwaar.

Wat verwachten wij

Wij zoeken een lid voor de kamer algemeen bestuur / ruimtelijke ordening dat:

  • beschikt over een relevante juridische opleiding en ervaring heeft met bestuursrechtelijke aangelegenheden en de afhandeling van bezwaarschriften op de hierboven vermelde rechtsgebieden.
  • in staat is tot onafhankelijke en snelle oplossingsgerichte oordeelsvorming en besluitvaardig is.
  • goede communicatieve, sociale en analytische vaardigheden heeft.
  • het vermogen heeft om bemiddelend op te treden.
  • ervaring en affiniteit heeft met het functioneren van het lokale bestuur en over aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid beschikt.
  • geen binding of betrokkenheid heeft met het gemeentebestuur van Huizen.

Benoeming

Uitgangspunt is een benoeming voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor dezelfde periode.

Financiële vergoeding

Per hoorzitting ontvangt een lid een vergoeding van € 150,- samen met een vergoeding voor gemaakte reiskosten.   

Vergaderdag en frequentie

De hoorzitting van de kamer algemeen bestuur / ruimtelijke ordening vindt een keer in de vier weken plaats op donderdagavond, aanvang 19:30 uur. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rene de Quay, secretaris van de commissie voor bezwaarschriften. Met uitzondering van woensdag is hij iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer (035) 528 14 39.

Wil je reageren

Heb je belangstelling en wil je reageren? Dat kan tot en met 20 januari a.s. uitsluitend via de volgende knop:

Solliciteer online

 Na de brievenselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De gesprekken vinden op vrijdagochtend 8 februari 2019 plaats.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!