De gemeente Huizen heeft geld van het Rijk ontvangen om in te zetten voor de ondersteuning van het lokale culturele werkveld. Het geld kan worden ingezet om de effecten van de coronacrisis te verzachten en/of nieuwe problemen als gevolg daarvan het hoofd te bieden. Het college van burgemeester en wethouders wil financiële ondersteuning bieden aan culturele organisaties (stichtingen, verenigingen) en culturele zelfstandigen in Huizen. Denk daarbij aan onder andere muziekverenigingen en lokale kunstenaars.

Er zijn twee ondersteuningsmogelijkheden:  

  1. Ondersteuning van lokale organisaties en zelfstandigen op het gebied van cultuur die aantoonbare schade hebben geleden door de coronamaatregelen. Er moet sprake zijn van  een incidenteel exploitatietekort. De hoogte van het subsidiabele bedrag voor een tegemoetkoming in het exploitatietekort is afhankelijk van het door de aanvrager aangetoonde en het door de gemeente vastgestelde exploitatietekort en bedraagt per aanvrager eenmalig maximaal € 5.000 voor een heel boekjaar en € 2.500 voor een half boekjaar.
  2. Ondersteuning van organisaties en zelfstandigen om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf. De hoogte van het subsidiabele bedrag voor de ondersteuning van de continuïteit van de bedrijfsvoering is afhankelijk van de door de aanvrager aangetoonde en door de gemeente vastgestelde uitgaven die hiervoor zijn aangewend en bijdragen aan dit doel. Per aanvrager wordt maximaal € 5.000 toegekend.

Subsidieplafond

In totaal kan per organisatie maximaal € 10.000 worden aangevraagd. Er is in totaal € 150.000 beschikbaar. Dit zogeheten subsidieplafond wordt verdeeld over € 100.000 voor ondersteuningsmogelijkheid 1 en € 50.000 voor ondersteuningsmogelijkheid 2. 

Eerst gebruik maken van andere regelingen

Het is de bedoeling dat organisaties en zelfstandigen die een subsidieaanvraag willen doen bij de gemeente, eerst een beroep doen op andere regelingen, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of specifieke sectorregelingen.

Voorwaarden

Wilt u voor deze subsidie in aanmerking komen? Leest u dan eerst in de beleidsregels Subsidie Ondersteuning Lokale Culturele Infrastructuur 2020-2021 de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Deze beleidsregels worden officieel bekend gemaakt in het gemeenteblad op 1 juli en treden dan in werking. 

Aanvragen

U kunt de subsidie vanaf 1 juli 2021 aanvragen. Vanaf die datum staat het aanvraagformulier op deze pagina. De aanvraag moet voor 1 september 2021 zijn ingediend.