Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Commissievergaderingen

Commissievergaderingen

Bij een commissievergadering worden geen besluiten genomen. Het doel van de commissievergaderingen is om de gemeenteraad te adviseren. De gemeente Huizen kent vier raadscommissies:

Daarnaast heeft de gemeente Huizen de volgende commissie:

De taak, samenstelling en diverse andere afspraken met betrekking tot de commissievergaderingen zijn vastgelegd in de 'Verordening op de vaste raadscommissies'. Deze verordening is in werking getreden op 1 mei 2014.

Voorzitter commissievergaderingen

De voorzitters van de commissies zijn raadsleden die hiervoor worden gekozen. Een voorzitter heeft tijdens een commissievergadering geen stemrecht. Natuurlijk wordt de partij waarvan de voorzitter lid is wel door een andere afgevaardigde vertegenwoordigd in de commissie. 

Vergaderstukken commissievergaderingen

De agenda's en bijbehorende stukken voor de commissievergaderingen zijn uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de vergadering in te zien. De stukken kunnen digitaal worden ingezien via het raadsinformatiesysteem