Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Presidium

Presidium

Alle voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties zijn lid van het raadspresidium. De voorzitter van de raad is ook voorzitter van het raadspresidium. De griffier is secretaris van het overleg en hij draagt zorg voor de verslaglegging. Leden van het college en/of de secretaris kunnen worden uitgenodigd om in de vergadering van het raadspresidium aanwezig te zijn.

Het raadspresidium dient voor overleg:

  1. Over zaken die van algemeen belang zijn voor de raad als geheel,
  2. Over politiek en/of bestuurlijk zwaarwegende onderwerpen,
  3. Met het college of een lid van het college over politiek en/of bestuurlijk zwaarwegende onderwerpen die het college of het betreffende lid in het bijzonder aangaan.

Het raadspresidium wordt belegd op initiatief van de voorzitter of als daarom door één van de fractievoorzitters, door het college of een lid van het college wordt gevraagd. 

De vergaderingen van het raadspresidium zijn niet openbaar.


Samenstelling Presidium