Home > Gemeenteraad > Vergaderingen

Vergaderingen

Voorafgaand aan een raadsvergadering worden voorstellen eerst besproken in de commissievergaderingen. De leden van deze commissievergaderingen bestaan uit zowel raadsleden als commissieleden. Commissieleden zijn geen raadslid, maar worden door de fracties afgevaardigd specifiek voor de commissies. 
Tijdens een commissievergadering worden geen besluiten genomen. Wel adviseert een commissie de gemeenteraad. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om de beslissing te nemen. 
De voorzitters van de commissies zijn gekozen uit de gemeenteraad. Zij zijn technisch voorzitter en hebben geen stemrecht in de commissie. Hun partij is met een afgevaardigde al vertegenwoordigd in de commissie. 
De commissievergaderingen zijn openbaar en mogen worden bijgewoond. Het is voor burgers en organisaties mogelijk om tijdens commissievergaderingen in te spreken. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, dan dient u dit wel voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken. 


De gemeente Huizen kent vier raadscommissies:

Daarnaast heeft de gemeente Huizen de volgende commissies: