Werkwijze

Werkwijze

Verordening, reglement en onderzoeksprotocol

In de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen zijn zaken vastgelegd over o.a. de benoeming van leden, vergoeding van externe leden, taak van de ambtelijk secretaris, reglement van orde, onderwerpselectie, werkwijze en budget. De rekenkamercommissie heeft haar werkwijze vastgelegd in een reglement van orde en een onderzoeksprotocol.

Aanpak

Bij elk onderzoek worden de volgende stappen doorlopen:

Onderwerpkeuze

De onderzoeksonderwerpen worden gekozen aan de hand van bepaalde normen/criteria. Dit is vastgelegd in het onderzoeksprotocol. Onderwerpen worden gekozen bij het vaststellen van het jaarplan. De raad kan een verzoek indienen om een onderzoek uit te voeren. Dat zal meestal worden gehonoreerd hoewel de rekenkamercommissie kan besluiten om niet op een verzoek in te gaan. Een afwijzing van een verzoek zal door de rekenkamercommissie worden gemotiveerd. Ook als inwoner of ambtenaar van de gemeente Huizen kunt u een onderzoeksonderwerp onder de aandacht brengen van de rekenkamercommissie. Geef in dat geval aan waarom u het onderzoek vraagt en wat uw doelstelling erbij is.

Voorbereiding van het onderzoek

De voorbereiding van het onderzoek bestaat uit het opstellen van een onderzoeksvoorstel. In (bijna) alle gevallen worden onderzoeken uitgevoerd door een extern bureau. Bij meerdere onderzoeksbureaus worden offertes opgevraagd. Vervolgens vinden er offertegesprekken plaats.

Uitvoering van het onderzoek

De gehanteerde aanpak is afhankelijk van het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen. De rekenkamercommissie kan kiezen uit verschillende onderzoeksmethoden, zoals documentstudie, interviews of enquêtes. Daarnaast kan de rekenkamercommissie kiezen uit verschillende soorten onderzoeken, zoals:  kortdurend/verkennend onderzoek (quick scan), diepteonderzoek of opvolgonderzoek/doorwerkingsonderzoek. Indien er voldoende informatie is verzameld om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt de nota van bevindingen opgesteld.

Feitelijk wederhoor

De rekenkamer zendt de nota van bevindingen aan de verantwoordelijke ambtenaren met het verzoek om eventuele feitelijke onjuistheden te melden. Dit commentaar wordt verwerkt. De betrokken ambtenaren worden geïnformeerd over de wijze waarop dat gebeurd is en het onderzoeksrapport wordt afgemaakt.

Bestuurlijke reactie

Op basis van de nota van bevindingen stelt de rekenkamercommissie conclusies en waar nodig aanbevelingen op. Wij sturen het rapport naar het college van B&W met het verzoek hierop te reageren.

Behandeling rapport

De rekenkamercommissie stelt vervolgens een raadsvoorstel op. Het rapport wordt behandeld in een commissievergadering van de raad. De rekenkamercommissie maakt het eindrapport vervolgens openbaar, eventueel vergezeld van een persbericht.

Vergaderingen

De rekenkamercommissie komt ongeveer 11 keer per jaar bij elkaar. Vergaderingen van de rekenkamercommissie zijn besloten.