Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom heeft het kabinet de veiligheidsregio’s verzocht om tijdelijke noodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers. Dit aantal is door het kabinet recent uitgebreid met nog eens 225 plekken per veiligheidsregio. In totaal vraagt het kabinet elke veiligheidsregio om zich in te spannen voor het realiseren van 450 plekken. 

Het COA heeft de gemeente Huizen gevraagd tijdelijk ruimte te bieden voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers in een hotelschip in de werkhaven. Dit voor de maximale duur van 6 maanden. De voorbereidingen hiervoor worden op dit moment getroffen. De datum van aankomst is nog niet bekend.

Tijdelijke opvang

In de periode december 2021 tot april 2022 werden 150 tot 200 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in een hotelschip in de werkhaven van Huizen. In nauwe samenspraak met omwonenden en ondernemers bood de gemeente Huizen een veilige haven aan een groep mensen die gevlucht zijn en alles hebben moeten achterlaten. Hun verblijf verliep probleemloos en de reacties waren hartverwarmend. Dat geeft ons vertrouwen om opnieuw en samen met de Huizer samenleving een veilige plek te bieden aan asielzoekers.

Kaders voor tijdelijke opvang

Vooruitlopend op de vraag van het COA heeft het college kaders opgesteld, die de basis moeten gaan vormen voor de afspraken tussen het COA, de Veiligheidsregio en de gemeente. Deze kaders gaan over locatie (een hotelschip in de werkhaven als enige optie), over termijnen (maximaal 6 maanden), aantallen (maximaal 200), rollen en bevoegdheden van COA en gemeente, veiligheid en gezondheid, kosten en capaciteit, begeleiding en dagbesteding, participatie (klankbordgroep) en communicatie. De kaders zijn op 25 augustus 2022 besproken door de gemeenteraad(externe link). Er zijn geen wensen en bedenkingen ingebracht. Het college kan dus afspraken maken met de betrokken partijen. Deze afspraken zullen worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Informeren omwonenden en ondernemers

De kaders voor tijdelijke opvang zijn met omwonenden en ondernemers besproken tijdens een inloopbijeenkomst op 26 juli 2022. De omwonenden en ondernemers in dit gebied zijn inmiddels geïnformeerd over het collegebesluit.

Meer informatie

De meest actuele informatie en de veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u vinden op www.huizen.nl/tijdelijkeopvangasielzoekers.