Bodemonderzoek en -sanering

Bodemonderzoek is onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater. Bij bodemsanering worden er maatregelen getroffen om de bodemverontreiniging van een locatie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Wanneer bodemonderzoek

Een bodemonderzoek is vaak nodig bij:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (milieuvergunning);
  • Wijziging bestemming;
  • Toepassing en hergebruik van zand en/of grond;
  • Afperken van een bekende verontreiniging;
  • Onroerendgoedtransactie;
  • Calamiteit en/of het vermoeden van verontreiniging;
  • Verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Vrijstelling kan verleend worden als de gemeente voldoende informatie heeft om de bodemkwaliteit te kunnen beoordelen.

Beoordeling

De gemeente beoordeelt de bodemkwaliteit en bepaalt of u mag bouwen. Als er sprake is van een ernstige bodemverontreiniging is het mogelijk dat de grond eerst moet worden gesaneerd. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan een keer verlengd worden. 

Wanneer bodemsanering?

Als er ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld volgens de criteria van de Wet bodembescherming. Saneren kan ook nodig zijn als: 

  • de bodem is verontreinigd met olie door het gebruik van een ondergrondse tank;
  • er giftige stoffen in de bodem zijn gekomen door een calamiteit (brand);
  • er asbest in de bodem zit (bijvoorbeeld door het aanbrengen van slooppuin).

Saneringsplan en beoordeling

Als er sprake is van ernstige verontreiniging is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. Saneren betekent vaak (maar niet altijd) dat er verontreinigde grond moet worden ontgraven en afgevoerd. Voor de beoordeling van een sanering kunt u het rapport opsturen of mailen naar de gemeente. 

Kosten

De kosten van grondsanering zijn meestal voor rekening van de eigenaar. In Nederland mogen bodemsaneringen alleen worden uitgevoerd door erkende aannemers en worden begeleid door erkende onderzoeksbureaus.  De kosten zijn afhankelijk van meerdere factoren. De gemeente raadt u aan altijd meer offertes aan te vragen.  De beoordeling van de resultaten van een bodemsanering door de gemeente is gratis.

Verontreiniging melden

Als u op de hoogte bent van een bodemverontreiniging, moet u dit melden bij de provincie. Die beoordeelt of er sprake is van een ernstige verontreiniging. Ook het verwijderen van meer dan 50 m³ verontreinigde grond moet u melden bij de provincie. Meer informatie in de Wet bodembescherming.

Handige links

Bodeminformatie per perceel
Wet bodembescherming
Besluit bodemkwaliteit
Woningwet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht