Bouwplan 6 woningen perceel Plaveenseweg 14a


Afbeelding: de ’hooibergwoning’

Locatie en project

De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van 6 woningen waaronder een ‘hooibergwoning’ op het perceel Plaveenseweg 14a.

Stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders is bereid om aan de aanvraag medewerking te verlenen. Er zijn geen zienswijzen voor de ontwerp omgevingsvergunning ingediend. Nu de omgevingsvergunning is verleend ligt deze tot 24 mei 2019 ter inzage.

Beroep instellen?

De beroepstermijn loopt van 13 april 2019 tot en met 24 mei 2019. Beroep kan worden ingesteld door:

  • degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 25 mei 2019. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening

binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500DA Utrecht.

Digitale documenten

  1. Collegebesluit opstarten procedure (PDF)
  2. Ruimtelijke onderbouwing (PDF)
  3. Publicatie omgevingsvergunning Staatscourant (PDF)
  4. Omgevingsvergunning (PDF)
  5. Situatie en gevelaanzichten (PDF)

Bij de omgevingsvergunning horen nog meer stukken, waaronder technische gegevens. Wilt u die inzien, brengt u dan tijdens de openingstijden een bezoek aan het Omgevingsloket in het gemeentehuis.

Inzage stukken

U kunt de digitale documenten ook op de onderstaande manieren bekijken:

  1. Via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl
  2. In het gemeentehuis bij het Klantcontactpunt (centrale receptie). Openingstijden klantcontactpunt