Kustvisie gemeente Huizen


Reageren op eindconcept Kustvisie

Na een aantal themabijeenkomsten over kust en haven is op 27 mei is het concept van de kustvisie gepresenteerd aan alle participanten. De kustvisie gaat nu ook de inspraak in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om te reageren.

Reacties

Tot en met dinsdag 18 juni 2019 kunt u reageren op het eindconcept van de kustvisie (zie onderaan deze pagina). Dit kunt u doen door een mail met als onderwerp ‘reactie kustvisie’ aan kustvisie@huizen.nl te sturen of per post aan Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA, Huizen.

Vervolg

De reacties tot en met 18 juni 2019 worden meegenomen in de presentatie aan de commissie Fysiek Domein op 26 juni 2019. Daarna worden alle reacties gebundeld en samen met de input van de commissie Fysiek Domein gebruikt voor het opstellen van een einddocument voor de kustvisie. Dit einddocument wordt na de zomervakantie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.


Waarom een Kustvisie

Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. Huizen wil een levendig dorp aan het water zijn. Daarvoor is een aantrekkelijke en levendige kust van groot belang. De kust moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Maar de Kustvisie blijft niet beperkt tot alleen de kust. In de visie wordt ook de verbinding gemaakt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen.

Samen vormgeven!

Voor het maken van een definitieve Kustvisie gaan we graag met u in gesprek. Om samen te verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp. Een visie die de sterke punten van Huizen verbindt.

Wethouder Roland Boom: “De uiteindelijke Kustvisie zie ik als een kralenketting. Deze kralenketting zorgt voor verbinding tussen kust, haven en centrum. De ketting is ook het kader, waarbinnen ontwikkelingen kunnen en moeten plaatsvinden. Elke toekomstige actie wordt getoetst aan die ketting. Zo is de kralenketting een leidraad voor toekomstige keuzes. Ik hoop dat u samen met ons deze ketting wilt vormgeven.

Hoe?

In deze concept Kustvisie gaan we de witte vlekken samen invullen. Dat betekent een grondige verkenning en pittige discussies die moeten leiden tot afgewogen keuzes. Daarvoor organiseren wij een aantal bijeenkomsten, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Om de thema’s goed met elkaar te kunnen bespreken, zijn per thema bijeenkomsten gepland. De laatste (27 mei) is een bijeenkomst waar beide thema’s aan de orde komen. Ook is er een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad. Na deze bijeenkomsten worden de witte vlekken in de concept Kustvisie ingevuld. Tot slot, aan het einde van het traject, is er een presentatie aan iedereen. De visie die er dan ligt, wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit traject laten wij ons begeleiden door Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht.

Wanneer en waar

Wanneer en waar de bijeenkomsten zijn, leest u hierna.

Thema Kust                                                                                       

Datum Tijd Locatie
Maandag 11 maart 19.30 uur Coronel, Havenstraat 295
Woensdag 3 april 19.30 uur  Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
Maandag 27 mei 19.30 uur  Boot | Eten & Drinken, Ambachtsweg 65

Thema Haven

Datum Tijd Locatie
Donderdag 14 maart  19.30 uur Coronel, Havenstraat 295
Donderdag 4 april  19.30 uur  Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
Maandag 27 mei 19.30 uur  Boot | Eten & Drinken, Ambachtsweg 65

Let op: omdat veel deelnemers meedoen aan beide thema’s, is in overleg met de deelnemers besloten om de derde bijeenkomst voor Kust en Haven samen te voegen op één avond: 27 mei.

Publiekspresentatie

Woensdag 26 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis (tijdens raadscommissie Fysiek Domein).

Achtergrond

Eind november 2016 besloot de gemeenteraad om de focus voorlopig te leggen op het gebied tussen de landtong en de aanloophaven en te kiezen voor uitwerking van vier projecten: een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en recreatiegebied Gooierhoofd. Voor de uitwerking hiervan zou in overleg met het nieuwe college, dat na de verkiezingen in 2018 aantrad, een planning worden gemaakt. In februari 2018 nam de gemeenteraad een motie aan, waarmee het college onder meer opdracht kreeg om de gemeenteraad eind 2018 een geactualiseerde kustvisie voor te leggen met daarin duidelijkheid over wat de gemeente wil met de hele kust, waarbij rekening wordt gehouden met de tot dan toe ingebrachte bezwaren en suggesties rondom de ontwikkeling van de kust. Dat is aanleiding voor dit traject, waarbij iedereen ideeën en suggesties kan aandragen over het haven- en kustgebied. Dit traject moet leiden tot een breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp.

Digitale documenten

Contact

Voor contact, vragen en of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar kustvisie@huizen.nl.