Plan Wijngaard (7 woningen)

Locatie en project

Plan Wijngaard

De Alliantie en bouwbedrijf Vreeswijk en Koebrugge hebben samen een nieuwbouwplan uitgewerkt voor het voormalige schoolplein van de school De Wijngaard aan de Jacob van Campenstraat 1. Het plan bestaat uit in totaal 7 woningen. Het gaat om 4 twee-onder-één-kap woningen aan de Zuiderweg en 3 sociale huurwoningen aan de Lieven de Keystraat.

Bestemmingsplan en bijbehorende omgevingsvergunning

Met het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning wordt het plan mogelijk gemaakt. De procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn, met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening), gecoördineerd uitgevoerd. Het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning hebben 6 weken ter inzage gelegen voor zienswijzen.

Zienswijzen

Er zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot afspraken met de ontwikkelaar over het behoud van 4 grote eikenbomen langs de Zuiderweg.

Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan is vastgesteld in de gemeenteraad van 13 december 2018. De bijbehorende omgevingsvergunning is daarbij ook verleend.

Beroep instellen

Het vastgestelde bestemmingsplan Wijngaard met de bijbehorende verleende omgevingsvergunning liggen vanaf 21 december 2018 gedurende 6 weken voor beroep ter inzage. De beroepstermijn loopt van 22 december 2018 tot en met 1 februari 2019.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 2 februari 2019. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het bestemmingsplan. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan wel op. Het bestemmingsplan treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Documenten

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.