Woongroep Huizer-maatjes

Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Huizer-maatjes is een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met 24-uurs zorg. Het plan voorziet in een wooncomplex voor 18 zorgunits, twee gezamenlijke ruimten en een fietsenberging.

Afb.: Voor- en zijaanzichten schetsplan Huizer-maatjes juni 2018

Locatie en stand van zaken

Eerder heeft het college van B en W ingestemd met het initiatief, de voorgestelde locatie aan de Trekkerweg en de verdere uitwerking van het plan.

In 2018 is door de Alliantie en de Huizer-maatjes een tweetal informatieavonden georganiseerd, de laatste op 27 juni 2018. Hierna is het bouwplan verder uitgewerkt en hebben gemeente en de Alliantie gesprekken gevoerd over de voorwaarden voor verkoop van de benodigde grond. Deze voorwaarden zijn verwoord in een Koop- en Realiseringsovereenkomst.

Op 21 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de Koop- en Realiseringsovereenkomst, verkoop van de benodigde grond en het afgeven van de benodigde verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan.

Afb.: Inpassing bouwplan in bestemmingsplan Kom-Oost

Ondertekening overeenkomsten

Op maandag 25 maart worden de Koop- en Realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en de Alliantie en de intentieovereenkomst tussen de Huizer-maatjes en de Alliantie ondertekend.

Aanvraag omgevingsvergunning

Nadat de overeenkomsten zijn ondertekend, gaat de Alliantie verder aan de slag met het tekenwerk voor het bouwplan met als resultaat dat een omgevingsaanvraag voor het bouwplan wordt ingediend. Zodra dat is gebeurd, start een procedure waarbij omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid hebben om te reageren als die het er niet mee eens zijn. De aanvraag wordt gepubliceerd in de Omrooper. Als de aanvraag beoordeeld is kan de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning worden opgestart. Omwonenden en belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid de aanvraag in te zien en eventueel zienswijzen in te dienen. Bij zienswijzen moet de beantwoording hiervan aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd. Bij geen zienswijzen kan de omgevingsvergunning worden verleend. Nadat de vergunning onherroepelijk is kan gestart worden met de bouw.

Documenten

Meer informatie

Bekijk de website van Woongroep Huizer-maatjes