Geluidkaarten

Effecten van geluid

Hinder en slaapverstoring zijn de meest voorkomende effecten van omgevingsgeluid. De mate waarin iemand zich gehinderd voelt, hangt onder andere samen met het geluidsniveau. Ook spelen persoonlijke eigenschappen een rol, zoals geluidgevoeligheid, angst voor geluid en de houding ten opzichte van de geluidbron. De mate van hinder die mensen ondervinden, kan ook veranderen in de tijd. Langdurige blootstelling aan geluid kan een effect hebben op uw gezondheid.

Geluidsituatie 2016

Het vaststellen van het omgevingslawaai (geluid afkomstig van wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer en gezoneerde industrieterreinen) en het openbaar maken van deze gegevens is een verplichting uit de Wet milieubeheer. In Huizen is wegverkeer het relevantst.

In 2011 is de geluidsituatie in Huizen voor het eerst vastgelegd. Dat moet elke 5 jaar opnieuw gebeuren. De gemeente heeft daarom nu de geluidsituatie laten actualiseren. Voor het bepalen van het omgevingsgeluid zijn de verkeersgegevens van 2016 gebruikt. Bij de actualisering van de geluidsituatie (geluidkaarten) hebben we samengewerkt met andere gemeenten binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Webviewer

Op een webviewer is op een eenvoudige en interactieve manier op kaarten te zien hoeveel geluid het wegverkeer maakt op de gevels van alle geluidgevoelige gebouwen (woningen, scholen, e.d.) in Huizen. 

Vergelijking 2011-2016

De geluidsituatie is licht verbeterd ten opzichte van de geluidsituatie in 2011. Dat is te zien in de onderstaande verschildiagrammen. Hieruit blijkt dat het totale aantal (ernstig) gehinderden en het aantal slaapverstoorden licht is afgenomen.

Actieplan geluid

De geluidsituatie in Huizen is relatief goed. Om de geluidsituatie in de toekomst niet te laten verslechteren, heeft de gemeente, in samenwerking met de omliggende gemeenten, het actieplan geluid geactualiseerd. Het actieplan geluid 2018-2023 is een voortzetting van het voorgaande actieplan geluid 2013-2018.

Het actieplan geluid geeft onze visie op verkeerslawaai en geeft aan welke mogelijkheden wij zien ziet om dit probleem beheersbaar te houden. Om geluidknelpunten te kunnen herkennen, is in het actieplan geluid 2018-2023 een plandrempel opgenomen. Deze plandrempel is gelijk aan de plandrempel uit het eerdere actieplan geluid (68 dB). Er zijn geen prioritaire geluids-knelpunten c.q. overschrijdingen van de plandrempel aan te wijzen. Als de plandrempel wordt overschreden, worden maatregelen overwogen.

Op 19 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het Actieplan geluid 2018-2023 vastgesteld.

Contact

Voor meer informatie over geluid kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

Handige links

Rapport Geluidssituatie 2016 
Rapport geluidsituatie gemeente Huizen 2011
Toelichting op de geluidkaarten
Huizen lden 0150 panden
Huizen lden 0400 panden
Huizen lden 0750 panden
Huizen Iden 1350 panden
Huizen Iden 2250 panden
Huizen lden contouren cumulatie
Huizen lden contouren luchtvaart
Huizen lden contouren weg
Huizen Inight contouren cumulatie
Huizen lnight contouren luchtvaart
Huizen lnight contouren weg
Huizen min lden 0400 panden