Geluidsoverlast

Om te voorkomen dat u gehinderd wordt door geluid, zijn er wettelijke regels waaraan het geluidsniveau moet voldoen. Bij overschrijdingen van de geluidsnormen is de gemeente bevoegd om tegen de geluidsoverlast op te treden. 

Overlast melden

Heeft u last van lawaai? Ga dan in gesprek met de veroorzaker van het lawaai. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een Melding Openbare Ruimte maken. Bij klachten, meldingen of milieucontroles kan er een geluidsmeting worden uitgevoerd. 

Tips tegen geluidsoverlast 
 

Verkeersgeluid

Bij nieuwbouw van woningen en het vaststellen van bestemmingsplannen wordt ook gekeken naar de geluidsbelasting. De geluidsbelasting op bestaande woningen is in het verleden onderzocht. Woningen waarbij de geluidbelasting boven een bepaalde waarde lag, zijn op een saneringslijst terechtgekomen. De regels met betrekking tot geluidshinder van weg- en railverkeer en grote lawaaiproducerende bedrijfsterreinen zijn terug te vinden in de Wet geluidhinder.

Bedrijfsgeluid

Voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, gelden vaak algemene regels uit het Activiteitenbesluit of specifieke regels uit een milieuvergunning. Hierin staan maximale geluidsniveaus waarbij wordt aangenomen dat daarbij geen of beperkt overlast bestaat. Kijk voor meer informatie op de pagina Milieuregels voor bedrijven.

Geluid bij evenementen en festiviteiten

Bij evenementen en festiviteiten (bijvoorbeeld bij live optredens) wordt vaak niet voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. Voor het overschrijden van het geluidsniveau kan je een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook voor incidentele ontheffingen van de geluidsvoorschriften voor aangewezen collectieve feestdagen, zoals Koningsdag en de Huizerdag.

Contact

Voor meer informatie over geluid kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.  

Handige links

Geluidkaarten
Geluidsoverlast in de wet
Vlieglawaai
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksoverheid - Geluidsoverlast
Nederlandse Stichting Geluidshinder
Bewoners aanspreekpunt Schiphol