Grondstromenbeleid

Voor het hergebruik van vrijkomende grond gelden in beginsel de regels van het Besluit bodemkwaliteit. De afwijkende regels op dit besluit van de gemeente Huizen zijn vastgelegd in de Nota bodembeheer. De Nota bodembeheer vormt samen met de bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteitskaart het grondstromenbeleid van de gemeente Huizen.

Gebruik van de Nota bodembeheer

De Nota bodembeheer en de bijbehorende kaarten mogen alleen worden gebruikt als de grond vrijkomt of wordt gebruikt op een, voor bodemverontreiniging, onverdachte locatie. Onverdachte locaties zijn locaties waar geen bodemverontreiniging wordt verwacht of is aangetoond. Of er sprake is van een onverdachte locatie moet blijken uit een vooraf uitgevoerd historisch onderzoek. Daartoe kan het vragenformulier historische informatie worden ingevuld. Als uit het historisch onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van beïnvloeding van de bodemkwaliteit door een puntbron (bijvoorbeeld een tankstation, een ondergrondse tank, een (vuil- of puin)stort, bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten, e.d.) mag de Nota niet worden gebruikt en moet bodemonderzoek uitsluitsel geven over de toepassingsmogelijkheden.

Melden van hergebruik van grond

Het hergebruik van grond moet u minimaal vijf werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden doen via het centrale meldpunt van Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem

Melding graafwerkzaamheden

Er geldt ook een meldingsplicht bij graafwerkzaamheden. Het meldingsformulier kunt u mailen aan w.menzel@huizen.nl

Ontwerpnota bodembeheer 2020

Reageren op de aangepaste Nota bodembeheer (pdf) was mogelijk tot 30 juli.

Handige links

Openingstijden omgevingsloket
Bodeminformatie