Huisvesting statushouders en jongeren- Actieplan ‘Taal, werk, toekomst’

Nieuw initiatief: de Taalschool
(Nieuwsbericht, 23-09-2016)

In Huizen start een nieuwe school: ‘Taalschool Huizen’. Dit is een school voor kinderen van 4-13 jaar die net in Nederland zijn. Het gaat om kinderen van vluchtelingen, uit bijvoorbeeld Syrië, die inmiddels een verblijfstatus hebben. En om kinderen van emigranten, bijvoorbeeld uit Duitsland en Polen. De kinderen wonen in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. In een klas zitten maximaal 15 kinderen, met 2 leerkrachten. De school start met een onderbouw-middenbouw groep en een bovenbouw groep. In totaal ongeveer 32 leerlingen. Er is ruimte voor groei naar ruim 40 leerlingen, en mogelijk meer. Dit is afhankelijk van het aantal vluchtelingen en emigranten in de komende jaren.

Doel van de Taalschool

Voor kinderen is het belangrijk dat ze snel de Nederlandse taal leren, zodat ze verder kunnen met hun ontwikkeling. Ook krijgen ze lessen in andere vakken, zoals rekenen, bewegingsonderwijs en inburgering. Daarnaast worden er uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld naar een museum, en er zijn tussen/naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden vaak samen met de andere Holleblokscholen georganiseerd. Zo leren de kinderen elkaar kennen en helpen zij elkaar bij de integratie. Na een jaar gaan de kinderen naar het regulier onderwijs. Meestal is dat een basisschool dichtbij hun eigen huis.

Wie leidt de Taalschool

Openbaar onderwijs Hilversum ‘Stip’ leidt de Taalschool. Zij zijn gespecialiseerd in dit type onderwijs. Zo is er Taalschool COBA bij de Dubbeldekker in Hilversum. Tot nu gingen Huizer nieuwkomers het eerste jaar naar deze school. Maar het aantal leerlingen voor de Taalschool is toegenomen. Daarom komt er nu een vestiging in Huizen.

Snellere integratie van statushouders zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt
(Nieuwsbericht, 19 maart 2016)

Wethouder Janny Bakker op gaf maandag 14 maart persoonlijk het startsein voor de pilot 'Taal, Werk en Toekomst'. Dat is een plan van de gemeente Huizen om het inburgeringstraject van zeventig statushouders te versnellen van vier naar één jaar. Statushouders zijn vreemdelingen die na een asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hoe langer zij buiten het arbeidsproces staan, hoe moeilijker het wordt om aan de slag te komen. Een intensieve taaltraining van onderwijsinstelling Danner en Danner (in plaats van drie dagdelen in de week, vijf dagen in de week les) en aansluitend een werkstage bij één van de bedrijven van Tomingroep, moeten dat voorkomen. De statushouders houden met deze aanpak hun arbeidsvaardigheden up to date en maken zich de Nederlandse taal eerder eigen.

Na het startsein van wethouder Janny Bakker nam Frank Oskamp, algemeen directeur van Tomingroep, de mensen mee voor een rondleiding door het bedrijf. In de praktijk de verschillende werkplekken zien, en vragen stellen aan mensen die aan het werk zijn, geeft tenslotte de beste indruk van een werkstage.


Frank Oskamp, algemeen directeur Tomingroep, leidt de mensen door het bedrijf om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden voor een werkstage.

HBEL gemeenten presenteren actieplan ‘Taal, werk, toekomst
(Persbericht 18 november, 2015)

Tempo maken met kansen van vluchtelingen

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning, die na een asielprocedure in Nederland mogen blijven. Statushouders kunnen goede werknemers zijn, in allerlei sectoren, op alle opleidingsniveaus. Toch komt een groot deel van de statushouders langdurig in de bijstand terecht. Maar liefst 40%*. Dit is ongewenst voor gemeenten, voor werkgevers en vooral voor statushouders zelf. Zij willen vaak niets liever dan een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Een statushouder is gemiddeld vier jaar bezig met het proces van taalontwikkeling en zelfstandig meedoen op de arbeidsmarkt. De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren willen deze termijn aanzienlijk verkorten, tot maximaal 1 jaar.

Van vier naar één jaar

Gemiddeld is een statushouder ongeveer vier jaar bezig om zelfstandig mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. In de huidige opzet beheersen zij na ongeveer 2-3 jaar de taal voldoende voor de stap naar werk. Na die tijd kan worden ingezet op verdere scholing en arbeidsontwikkeling. In totaal duurt het proces gemiddeld vier jaar. De gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren willen de termijn voor taalbeheersing en arbeidsontwikkeling aanzienlijk verkorten, tot maximaal 1 jaar. Hier zetten de gemeenten de komende tijd sterk op in.

De taal beheersen en werk vinden

Het is dus belangrijk dat statushouders de Nederlandse taal zo snel mogelijk beheersen. Dit bevordert het integratieproces en draagt eraan bij dat mensen zo snel mogelijk werk vinden. Ook is het belangrijk dat mensen snel worden begeleid en bemiddeld naar werk. Kort samengevat: de vier gemeenten willen hun kansen op maatschappelijke, sociale en economische zelfredzaamheid aanzienlijk vergroten.

Samenwerking met ROC en Tomin

De gemeenten, Tomingroep en het ROC ontwikkelen het actieprogramma ‘Taal, werk, toekomst’. Het doel is om elke statushouder in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren in dit actieprogramma op te nemen. Zij krijgen drie maanden intensieve taalles (5 dagen per week) en daarna drie maanden een programma met een combinatie van taallessen en werkervaring opdoen. Vervolgens is het de bedoeling dat deze mensen binnen een half jaar economisch zelfredzaam zijn. Bij het zoeken naar passende werk, wordt gebruik gemaakt van de intensieve contacten tussen de gemeente en de werkgeversdienstverlening in het lokale en regionale bedrijfsleven.

Start in januari 2016

De gemeenten willen per 1 januari 2016 alvast starten met het programma voor alle statushouders die hier op dat moment korter dan twee jaar wonen en nieuw binnenkomen. Ook de kinderen van statushouders moeten kunnen meedoen in het intensieve traject, zodat ook zij zo snel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen meedraaien. Over de aanpak gaan de gemeenten binnenkort in gesprek met Tomingroep en het ROC. De wens is een doorontwikkeling in regionaal verband. Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek reageerden positief op de aanpak, zoals voorgesteld in de regionale ‘Stuurgroep 18+’.

Een ‘thuis’

Het huisvesten van statushouders is een eerste stap op weg naar participatie. Maar met alleen huisvesting zijn we er niet. Het gaat erom dat mensen in een ‘thuis’ krijgen in onze samenleving. Daarbij is er vooral maatwerk nodig. Dat kan leiden tot snelle doorstroom naar scholing, werk en participatie. Lokale samenwerking tussen verschillende ketenpartners is daarbij een voorwaarde.

*40% (cijfer Sociaal en Cultureel Planbureau en Vluchtelingen Werk Nederland)

Links