Huisvesting Statushouders en jongeren- Huizermaatweg

3 juni 2016

Op 26 mei heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Huizermaatweg 2 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 3 juni tot en met 14 juli ter visie. In deze periode kan beroep ingesteld worden tegen het besluit van de gemeenteraad. 

19 februari 2016

De gemeente is bezig met de (her)ontwikkeling van het perceel Huizermaatweg 2. Het bestaande kantoorgebouw wordt getransformeerd naar een locatie voor woningbouw voor statushouders en jongeren. De procedure hiervoor is inmiddels in gang gezet. Daarnaast is de gemeente bezig om een plan mogelijk te maken voor de bouw van twee woongebouwen van maximaal zes lagen. Door een apart bestemmingsplan op te stellen voor de bouw van de twee woongebouwen heeft de ontwikkelende partij de mogelijkheid om op termijn (na 01-01-2026) gebruik te maken van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de nieuwbouw.

Stand van zaken

Van 19 februari tot en met 31 maart ligt het ontwerp bestemmingsplan voor dit project ter visie. 

Huizermaatweg 2 geschikt maken voor statushouders en jongeren (Persbericht, 17 november 2015)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestaande kantoorgebouw Borgstede, aan de Huizermaatweg 2, de komende maanden geschikt te maken voor huisvesting van statushouders en jongeren. Dit voor een periode van ten minste tien jaar. Er kunnen dan ongeveer 50 personen wonen (woonunits voor alleenstaanden/kleine gezinnen). De eigenaar van de locatie en de woningcorporatie gaan samen de plannen uitwerken. Ook wordt er de komende periode een bestemmingsplan voorbereid voor Huizermaatweg 2. Na tien jaar wordt op deze plek nieuwbouw mogelijk gemaakt voor twee woongebouwen, van maximaal zes woonlagen, vergelijkbaar met De Drie Maten op de Huizermaatweg. In deze gebouwen komen voornamelijk woningen in de sociale sector.

Huisvesting statushouders en jongeren

Net als andere gemeenten, krijgt Huizen ieder jaar een taakstelling van het Rijk als het gaat om de huisvesting van statushouders. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die zich definitief in ons land mogen vestigen. Het huisvesten van statushouders is al jaren een taak van de gemeente en de woningcorporatie. Het gaat erom dat gemeente en woningcorporatie zorgen voor extra woonruimte. Als dat kan, wordt die woonruimte toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Daarnaast kijkt het college ook hoe kansen voor jongeren vergroot kunnen worden, omdat zij moeilijk aan passende woonruimte kunnen komen.

Procedure

De gemeente heeft omwonenden van Huizermaatweg 2 op 17 november per brief geïnformeerd. Het voorstel van het college staat op 24 november op de agenda van de commissievergadering Sociaal Domein. Ook wordt het voorstel behandeld in de openbare gemeenteraadsvergadering van 10 december.

Links