Huisvesting statushouders en jongeren- Jacob van Campenstraat 1

Besluitvorming gemeenteraad (Nieuwsbericht, juni 2016)

Het voorstel van het college aan de gemeenteraad (zie nieuwsbericht hieronder, mei 2016) is besproken door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 26 mei. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen. Dat betekent dat de plannen kunnen doorgaan. Op dit moment vindt de uitwerking daarvan plaats.

Besluitvorming over gebouw en grond (Nieuwsbericht, 3 mei 2016)

Omwonenden van ‘De Wijngaard’ hebben eind april een brief ontvangen. Deze brief gaat over de aanstaande besluitvorming over het gebouw en de grond rond het gebouw aan de Jacob van Campenstraat 1. Het college heeft de plannen voor de Jacob van Campenstraat 1 verwoord in een voorstel aan de gemeenteraad.

Wat is het voorstel?

Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met het volgende:

1. Het verkopen van het hoofdgebouw en de bijbehorende grond van ‘De Wijngaard’ aan de Jacob van Campenstraat 1, aan woningcorporatie de Alliantie. Dit voor de verbouwing tot:

 • Twaalf wooneenheden voor sociale huur;
 • Vier wooneenheden voor statushouders-gezinnen en
 • Acht wooneenheden voor jongvolwassenen (en één gezamenlijke ruimte), begeleid door Sherpa.

2. De intentie om zes koopwoningen te realiseren op de grond rondom het gebouw ‘De Wijngaard’. Hiermee zorgen wij er voor dat het terrein in één keer goed afgemaakt wordt. De precieze invulling wordt nog vastgesteld.    

Wanneer wordt het voorstel besproken?

 • Het voorstel staat op de agenda van de commissie Sociaal domein, op dinsdag 10 mei om 20.00 uur, in het gemeentehuis. U kunt deze commissie bijwonen. Ook kunt u uw stem laten horen tijdens de commissie. U kunt zich daarvoor aanmelden via de griffie, tel. (035) 528 13 50.
 • Het voorstel wordt besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 mei, om 19.30 uur, in het gemeentehuis.

Het raadsvoorstel vindt u bij de agenda van de commissie Sociaal Domein (punt 7.1).

Waardevolle gesprekken met omwonenden van de Jacob van Campenstraat 1 (Nieuwsbericht, 10 maart 2016)

Het college kiest voor een andere verdeling van wooneenheden

Op woensdag 9 maart is aan omwonenden van de Jacob van Campenstraat 1 per post een brief gestuurd met onderstaande informatie. 

Op zaterdagochtend 13 februari was er een inloopochtend in het gebouw van De Wijngaard aan de Jacob van Campenstraat 1. De omwonenden van deze locatie waren hiervoor per brief uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over het voorgenomen besluit van de gemeente om het gebouw De Wijngaard in te richten voor:

 • Twaalf statushouders(gezinnen)
 • Negen jongvolwassenen die lichte woonbegeleiding nodig hebben, via Sherpa en
 • Vier wooneenheden voor sociale huur. 

Omwonenden konden hun vragen stellen, hun mening geven over de voorgenomen plannen en hun gevoelens delen. Dit gebeurde in gesprekken aan verschillende tafels. Ongeveer 40 mensen uit de buurt bezochten de inloopochtend en gingen in gesprek met de drie aanwezige wethouders, met vertegenwoordigers van Sherpa en de Alliantie of met medewerkers van de gemeente. 

Omwonenden wensen een andere verdeling van wooneenheden

Tijdens de inloopochtend gaven enkele buurtbewoners aan dat zij zich niet konden vinden in de plannen. Andere aanwezigen gaven aan dat zij zich moeilijk konden vinden in het voorgenomen huisvestingsbesluit. Hun bezwaar was met name gericht op het huisvesten van twaalf statushouders(gezinnen) op één plek. Inwoners vroeg om meer spreiding in de wijk. Ook waren er mensen die aangaven dat er juist behoefte is aan meer woningen in de sociale huursector. Daarnaast waren er vragen en opmerkingen over de inrichting van het gebouw en de veiligheid in de buurt. Inwoners merkten op dat er gekeken moet worden naar de leefbaarheid in de wijk. Dezelfde geluiden waren te vinden op de ‘vragenformulieren’ die aanwezigen konden invullen. Het college vindt het belangrijk om de signalen van inwoners serieus te nemen en te kijken naar de gevoelens die leven. Daarom heeft het college besloten tot een andere verdeling van de wooneenheden in het gebouw.

Wat wordt nu de verdeling van de wooneenheden?

Na afloop van de inloopochtend concludeerden de gemeente, de Alliantie en Sherpa dat zij blij waren met de opkomst en de openheid van de buurtbewoners. Allen hadden de zorg over de verhouding van de wooneenheden in het gebouw beluisterd, voor wat betreft het aantal statushouders(gezinnen). Daarom heeft het college gekeken naar een andere mix van wooneenheden. Een mix die beter aansluit op de gevoelens van de buurtbewoners. Het college heeft daarom besloten om te kiezen voor de volgende invulling:

 • Vier statushouders(gezinnen). Voor acht andere gezinnen zoekt de Alliantie woonruimte, verspreid over Huizen, inclusief de wijk rond de Wijngaard. Als bewoners rondom de Wijngaard opteren voor woonruimte in De Wijngaard dan kan hun vrijgevallen woning ook voor statushouders toegankelijk zijn;
 • Negen jongvolwassenen die een lichte vorm van woonbegeleiding nodig hebben, via Sherpa.
 • Twaalf wooneenheden voor sociale huur; waarbij de intentie is om voor acht wooneenheden voorrang te geven aan wijkbewoners;

Bewonersplatform

Daarnaast concludeert het college dat er aandacht moet zijn voor de leefbaarheid in de wijk. Veel bewoners zien hun wijk graag wat netter en er is behoefte aan meer sociale cohesie: contacten in de buurt. Om die reden wordt er een bewonersplatform opgericht. Tijdens de bijeenkomst op 13 februari hebben zich vijf bewoners aangemeld. De gemeente gaat binnenkort met dit platform in gesprek. 

Wooneenheden voor statushouders, jongvolwassenen en sociale huur aan de Jacob van Campenstraat 1 (Persbericht, 9 februari 2016)

Voorgenomen besluit van college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorgenomen besluit genomen over de huisvesting van statushouders en jongvolwassenen in het gebouw van school De Wijngaard aan de Jacob van Campenstraat 1. Eind 2016-begin 2017 wordt het gebouw in gebruik genomen met twaalf wooneenheden voor statushouders, uitsluitend (te herenigen) gezinnen. De uitwerking van het plan gebeurt in samenwerking met De Alliantie. Wethouder Verhage geeft aan: “We zorgen als gemeente al jaren voor de huisvesting van statushouders. De locatie aan de Jacob van Campenstraat biedt de mogelijkheid om statushouders een thuis te bieden in onze gemeente. Dit laat ik vanuit mijn rol als wethouder graag op een goede manier tot stand komen. Dat betekent dat er aandacht zal zijn voor het contact met omwonenden en betrokken scholen. Dat laatste in verband met het gebruik van gymlokalen.”

School De Wijngaard verhuist naar De Werf

Het voorgenomen besluit betekent dat school De Wijngaard, de huidige gebruiker van het pand, verhuist naar locatie De Werf aan het Ellertsveld. De gemeente heeft hierover gesproken met de school. De verhuizing van De Wijngaard, een school voor speciaal basisonderwijs, is gepland in de zomervakantie van 2016. Ouders van leerlingen van deze school worden geïnformeerd door het schoolbestuur.

Ook wooneenheden voor jongvolwassenen en sociale huur

Ook is het de bedoeling om in het gebouw negen wooneenheden te realiseren voor jongvolwassenen die een lichte vorm van woonbegeleiding nodig hebben. Dit is in samenwerking met Sherpa. Het plan past bij de visie van het college om de kansen op woonruimte voor jongeren te vergroten. Dit omdat zij in deze regio moeilijk aan passende woonruimte kunnen komen. Daarnaast komen er vier wooneenheden voor sociale huur. Met deze plannen wordt er woonruimte toegevoegd aan het totale woningenbestand in Huizen. De voorzieningen worden gerealiseerd in overleg met De Alliantie. Het voornemen is dat in ieder geval de wooneenheden voor statushouders eind 2016/begin 2017 gereed zijn.

Omwonenden

Omwonenden van de Jacob van Campenstraat zijn per brief geïnformeerd en daarbij uitgenodigd voor een inloopmoment op de locatie. Zij kunnen dan eventuele vragen stellen over de plannen. Ook heeft de gemeente een emailadres aangemaakt voor vragen of reacties: jacobvancampenstraat@huizen.nl

Taakstelling statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen en daarom in een eigen woning kunnen gaan wonen. Gemeenten hebben al jaren de taak om statushouders te huisvesten. Het voorgenomen besluit past binnen de taakstelling van de gemeente Huizen om in de eerste helft van 2016, 49 personen te huisvesten. De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar is nog niet bekend. De gemeente heeft nauw overleg met het COA over passende huisvesting voor statushouders.

Gymruimte voor scholen in Huizen

School De Wijngaard heeft aangegeven behoefte te hebben aan (mede)gebruik van de gymzaal die grenst aan hun toekomstige locatie aan het Ellertsveld. Dit betekent dat school de Springplank voor gymlessen gebruik moet gaan maken van een gymzaal aan de Damwand (in plaats van aan het Ellertsveld). Voor De Springplank is dit een probleem omdat zo de loopafstand voor leerlingen verdubbelt. De gemeente wil daarom het volgende onderzoeken.

 • Is het mogelijk om een gymzaal te bouwen bij de school De Springplank?
 • Is het mogelijk een extra gymzaal te bouwen bij locatie ‘de Werf’ aan het Ellertsveld?
 • De loopafstanden bij een aangepast gymrooster, als er geen nieuwe gymzaal komt. Dit afgezet tegen de geldende normen.

Proces

Uiterlijk eind mei ligt er een definitief besluit over hoe de locatie aan de Jacob van Campenstraat geschikt wordt gemaakt. 

Vragen en antwoorden

Links