Kwijtschelden belastingen

Gemeentelijke belastingen

Bent u door financiële omstandigheden niet in staat het bedrag te betalen, dan kunt u verzoeken om kwijtschelding. Dit geldt alleen voor de gemeentelijke belastingen die tot de woonlasten behoren:

  • onroerende-zaakbelastingen.
  • rioolheffing (alleen voor huiseigenaren).
  • afvalstoffenheffing.

Voor alle andere gemeentelijke belastingen, zoals precario, onderhoudsrecht graven, marktgeld en leges is kwijtschelding niet mogelijk.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ?

Voor kwijtschelding geldt de bijstandsnorm (plus vakantiegeld). Elke bijstandsontvanger komt in principe voor kwijtschelding in aanmerking. Een minimuminkomen?  Wie iets boven de norm zit, kan in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding.

Berekening kwijtschelding

Kwijtschelding kan in principe worden verstrekt als uw netto besteedbaar inkomen minder is dan een bepaald normbedrag, afhankelijk van uw gezinssituatie. Het netto besteedbaar inkomen is uw netto totaalinkomsten minus een aantal vaste lasten. De normen zijn als volgt per maand vastgesteld:

Gezinssituatie Maximaal netto besteedbaar inkomen
Echtpaar/ samenwonenden € 1.503,31
Alleenstaande ouders € 1.052,32
Alleenstaanden € 1.052,32
Echtpaar, beide partners 65 jaar of ouder € 1.695,80
Echtpaar, één partner 65 jaar of ouder € 1.685,03
Alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder € 1.242,07
Alleenstaand, 65 of ouder € 1.242,07

De kwijtscheldingsregeling heeft met ingang van 1 januari 2018 een belangrijke wijziging ondergaan in de vorm van de invoering van de kostendelersnorm. In het geval dat men met meerdere personen van 21 jaar of ouder de woning deelt, gaat de wet ervan uit dat de kosten kunnen worden gedeeld. Dit heeft invloed op de beoordeling van uw financiële positie, Hierdoor komt de mogelijkheid van het verlenen van kwijtschelding op geautomatiseerde wijze te vervallen. Uiteraard kunt u op de gebruikelijke wijze via het vragenformulier een verzoek om kwijtschelding indienen.

Wanneer geen kwijtschelding ?

Kwijtschelding wordt niet verleend als u voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen hebt. Tot vermogen wordt onder andere gerekend:

  • Tegoeden op bank- en spaarrekeningen;
  • De waarde van een eigen woning, verminderd met de hypotheekschuld;
  • De waarde van een auto met een waarde van meer dan € 2.269,-, indien er geen sprake is van onmisbaarheid vanwege invaliditeit of voor werk.

Online een kwijtscheldingsformulier aanvragen

Twijfel?

Twijfelt u of u kwijtschelding kunt krijgen? Kijk op de website van Rijksoverheid of neem het zekere voor het onzekere en dien toch een aanvraag tot kwijtschelding in.

Waternet

Bij het Waternet kunt u ook afzonderlijk kwijtschelding aanvragen. De heffingen waarvoor u bij Waternet kwijtschelding kunt aanvragen zijn:

  • verontreinigingsheffing
  • ingezetenenomslag

Contact / Dienstverlening tot 6 april 2020

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen momenteel bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld.