Berichten over kunstgrasvelden (13-07-2018)

Milieu onderzoek rubbergranulaat 2018 (13 juli 2018)

Het RIVM heeft verkennend onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De resultaten van dit verkennende onderzoek geven aan dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden belastend kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van het veld, maar dat:

  • Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen geen gevaar lopen en
  • Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond niet verontreinigd zijn door het rubbergranulaat op de velden. Dit water kan naar verwachting zonder bezwaar gebruikt worden, bijvoorbeeld om moestuinen mee te besproeien.

In het onderzoek zijn 5 vragen beantwoord

  1. Wat zijn concentraties rubbergranulaatdeeltjes in grond en waterbodem rondom kunstgrasvelden?
  2. In welke mate komen stoffen afkomstig uit rubbergranulaat voor in (grond)water en (water)bodem rondom kunstgrasvelden?
  3. Zijn er risico’s voor het bodem- en waterleven?
  4. Zijn er risico’s voor de mens door consumptie van moestuingewassen die besproeid zijn met slootwater nabij kunstgrasvelden, of door andere blootstellingsroutes via het milieu?
  5. Zijn er risico’s voor andere dieren dan in water en bodem levende organismen, zoals vogels, en (landbouw)huisdieren?

De antwoorden op deze vragen vindt u op de website van het RIVM

Situatie gemeente Huizen

Bij HSV De Zuidvogels en s.v. Huizen zijn in 2008 in totaal 3 kunstgrasvelden aangelegd met grubbergranulaat. Deze velden zijn echter zodanig aangelegd (vezels van 60 mm, infill 40 mm) dat de rubberkorrels goed opgesloten zitten in het kunstgras, waardoor verspreiding van deze korrels beperkt blijft. Daarnaast is op de Wolfskamer geen drainagesysteem, waarmee drainagewater terecht kan komen in sloten in de omgeving van het complex.  

Brief van Vereniging Sport en Gemeenten (5 juli 2018)


Brief van Vereniging Sport en Gemeenten (11 oktober 2017)


Brief van Vereniging Sport en Gemeenten (21 september 2017)


Geachte wethouder(s) sport (en milieu),

De koepel van milieuorganisaties Recycling Netwerk heeft aangifte gedaan vanwege het gebruik van rubberkorrels op en onder sportvelden. De organisatie stelt dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat het rubber zware metalen zouden lekken in de bodem. Het televisieprogramma ZEMBLA, zal op 11 oktober a.s. over de achtergronden van deze aangifte en de mogelijke milieurisico’s van het gebruik van dit rubbergranulaat een programma uitzenden.

Het RIVM concludeerde vorig jaar na onderzoek dat sporten op kunstgras met de korrels veilig voor de gezondheid is. Recycling Netwerk, een coalitie waarbij onder meer Greenpeace en Milieudefensie zijn aangesloten, gaat het echter om de gevolgen voor het milieu.

Standpunt RIVM

De belangrijkste conclusie van een eerdere studie van RIVM (2007) was dat milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit op termijn zouden kunnen worden overschreden.

“Er is berekend dat het tientallen jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater water bereikt. Zink wordt namelijk vertraagd doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld. Over de binding van zink aan lava was in 2007 niets bekend, daarom is uitgegaan van een worst-case aanname waarin lava géén zink bindt. Uit latere onderzoeken blijkt dat zink wel aan de lava-laag bindt en dat zou betekenen dat zink langer in de ondergrond vastgehouden wordt en minder snel het (grond) water bereikt dan in onze studie uit 2007 is beschreven. Het zou ook tientallen jaren langer duren voordat waterkwaliteitsnormen worden overschreden.  Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan bereiken verandert echter niets. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Wij staan nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu,” stelt het RIVM.

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er aangifte is gedaan door Recycling Netwerk en de aangifte te bestuderen op aanknopingspunten voor eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Wij hebben o.a. met het RIVM, het ministerie van I&M, VNG, producenten en aannemers contact. Wij zullen u volgende week nader inhoudelijk informeren. We vonden de publicaties van vandaag echter belangrijk genoeg u direct hierover te informeren.

Informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding de publicaties met vragen te maken kunt krijgen van de media, dan wel van gebruikers van de kunstgrasvelden in uw gemeenten. Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website www.sportengemeenten.nl daarom een dossier over kunstgrasvelden aangelegd. Wij zullen dat waar nodig aanvullen met actuele informatie over de milieuvraagstukken. Voetbalclubs kunnen bij de KNVB terecht voor informatie en vragen. Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055.

Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

André de Jeu

Directeur

Vereniging Sport en Gemeenten


Reactie Vereniging Sport en Gemeenten (13 juni 2017)

Reactie Vereniging Sport en Gemeenten op artikel over rubbergranulaat.


Sporten op rubbergranulaat is veilig volgens Europees Onderzoek (2 maart 2017)

De Europese Commissie heeft in juni 2016 het ECHA (European Chemicals Agency) de opdracht gegeven om de gezondheidsrisico’s te evalueren van rubber infill in kunstgras sportvelden. Daarbij kijkt het ECHA naar de risico’s voor de algemene populatie, inclusief kinderen, speler en werknemers verantwoordelijk voor aanleg en beheer van deze velden. Gebaseerd op de resultaten vanuit het onderzoek concludeert het ECHA dat het risico voor de spelers op deze velden, inclusief kinderen, en degene verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van deze velden erg laag is. Meer informatie vindt u op de website van Vereniging Sport en Gemeenten. 


Update Vereniging Sport en Gemeenten (20 februari 2017)

Tijdens een vervolguitzending van Zembla op 15 februari 2017 werd een VU-onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat op embryo’s van zebravissen gepresenteerd. RIVM geeft in een reactie aan dat in vergelijking met kwantitatieve zoogdierstudies het onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten geeft voor wat betreft de risico-inschatting voor de mens. Meer informatie vindt u op de website van Vereniging Sport en Gemeenten. 


Conclusie RIVM: sporten op rubbergranulaat is veilig (20 december 2016)

Uit onderzoek van het RIVM blijkt: bij het sporten op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden is het risico voor de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. Dit betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na een televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders.

Wat heeft het RIVM onderzocht?

Het RIVM heeft de stoffen onderzocht in het rubbergranulaat van 100 sportvelden die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland. Daarnaast zijn drie soorten laboratoriumproeven uitgevoerd. Er is onderzocht welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Met deze zogeheten migratiestudies is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam kunnen terechtkomen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. Vervolgens is berekend in hoeverre mensen aan de vrijgekomen stoffen blootstaan en wat dat betekent voor de gezondheid. Verder is de beschikbare informatie in de wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan.

Veilig voetballen in Huizen

De conclusies van het onderzoek geven een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland. Dat betekent dat er ook op de velden in Huizen veilig kan worden gevoetbald.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en voor het RIVM onderzoek op rivm.nl.


Update onderzoek naar rubbergranulaat (28 november 2016) 

Er verschijnen in de media berichten over de gezondheidsrisico's van rubbergranulaat. Het onderzoek van het RIVM loopt nog. De gemeente en de verenigingen wachten het rapport van het RIVM af. De uitkomsten daarvan worden over enkele weken verwacht, volgens het RIVM.


RIVM onderzoek naar rubbergranulaat op sportvelden
(3 november 2016)

Veld s.v. Huizen maakt deel uit van de steekproef van onderzoek RIVM

Wij hebben bericht ontvangen van het RIVM dat een kunstgrasveld bij s.v. Huizen, dat is aangelegd in 2008, is opgenomen in de steekproef van het onderzoek van het RIVM. Voor dit onderzoek is een selectie gemaakt uit 100 van de ongeveer 2000 velden in Nederland. Er is geselecteerd op leeftijd (om de verschillen tussen oudere en nieuwere velden in beeld te brengen) en op leverancier (om te kijken of er verschillen zijn tussen de leveranciers).

De velden bij HSV De Zuidvogels worden niet meegenomen in de steekproef. Overigens heeft ook Zuidvogels twee vergelijkbare velden uit 2008, die door dezelfde leverancier zijn aangelegd. De hoofdvelden van beide verenigingen die in 2012 door een andere leverancier zijn aangelegd worden ook niet meegenomen. Soortgelijke velden, aangelegd in die periode worden weer elders in het land bemonsterd.


Bericht van de RIVM: RIVM onderzoek naar rubbergranulaat op sportvelden (3 november 2016)

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van alle relevante literatuur. Deze bevindingen worden gecombineerd met een veldonderzoek waarmee duidelijk moet worden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat dat op de Nederlandse velden wordt gebruikt.

Het veldonderzoek naar rubbergranulaat op sportvelden

Om een representatief beeld te krijgen van de samenstelling van het rubbergranulaat in Nederland, onderzoekt het RIVM van ongeveer 100 velden welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten. Een ander onderdeel van dit onderzoek is dat we met proeven in het lab gaan kijken welke stoffen uit rubbergranulaat mogelijk vrij kunnen komen. Gezien het gestelde tijdskader van het onderzoek doen we dit voor een selectie van alle velden. Het doel is om een idee te krijgen of er stoffen zijn die vrij kunnen komen uit rubbergranulaat, en zo ja hoeveel, als er huidcontact is of het materiaal wordt ingeslikt. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken.

Werkwijze veldonderzoek

Er worden op 6 plekken op het veld monsters genomen. Per plek wordt het granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles van 1 liter meegenomen naar het laboratorium. Hier wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. De gegevens worden (onherkenbaar) verwerkt in een algemene rapportage.

Onderzoek afgerond

Het RIVM rondt het onderzoek voor het einde van het jaar af.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op rivm.nl/rubbergranulaat.


RIVM presenteert vòòr het nieuwe jaar de feiten over kunstgras
(10 oktober 2016)

Nieuwsbericht KNVB.nl: RIVM presenteert feiten over kunstgras voor het nieuwe jaar


Berichten over kunstgrasvelden
(6 oktober 2016)

Op woensdagavond 5 oktober besteedde televisieprogramma Zembla aandacht aan de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. De rubberen korrels in kunstgrasvelden moeten voldoen aan wettelijke normen. Dat geldt ook voor andere rubberen producten zoals fopspenen, speelgoed en telefoonhoesjes. De gemeente Huizen heeft de kunstgrasvelden in de gemeente aangelegd op basis van de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). 

Het RIVM

Het RIVM heeft op basis van eerdere onderzoeken vastgesteld dat ‘er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico te verwachten is door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAKs, weekmakers en nitrosaminen’. De KNVB zette woensdag 5 oktober een nieuwsbericht op haar website waarin vermeld staat: ‘De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland.’

Voetballen op kunstgras?

Op de website van de KNVB staat ook de vraag: Kan er nog steeds op kunstgras worden gevoetbald? Het antwoord van de KNVB is: ‘Ja. De KNVB richt zich op het feitelijke advies en de informatie van het RIVM. De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen stellen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters.’ 

De Vereniging Sport en Gemeente (VSG) adviseert gemeenten en sportverenigingen over kunstgrasvelden. De VSG deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag 10 oktober staat er een afspraak gepland tussen onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

Onderzoek

Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemical Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. De resultaten van het onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft nauw contact met de twee voetbalverenigingen HSV De Zuidvogels en s.v. Huizen. Op donderdagmiddag 6 oktober heeft overleg plaatsgevonden. In dat overleg heeft de gemeente samen met beide voetbalverenigingen besloten op dit moment uit te blijven gaan van de richtlijnen van het RIVM en het standpunt van de KNVB, dat aangeeft dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het spelen op kunstgras. Uiteraard zullen alle onderzoeken en ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend worden gevolgd. Als uit onderzoek blijkt dat de richtlijnen moeten worden aangepast, dan gaan we opnieuw in overleg met beide verenigingen. Ook volgt dan een nieuwsbericht op deze website. De beide voetbalclubs dragen zorg voor het informeren van hun leden.

De gemeente heeft ook contact gehad met de GGD Gooi en Vechtstreek. De GGD deelt het standpunt van het RIVM en de gemeente. Mensen met specifieke gezondheidsvragen kunnen bellen met de GGD via telefoonnummer (035) 69 26 222.

Relevante informatie