College stelt jaarrekening 2019 vast (26-05-2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2019 van de gemeente Huizen vastgesteld. De accountant heeft in het concept verslag aangegeven voornemens te zijn een goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Op 25 juni wordt de jaarrekening behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijk met de behandeling van de voorjaarsnota, waarin de resultaten van de rekening zijn verwerkt.

Resultaat

Het netto resultaat van de rekening 2019 bedraagt € 705.996 voordelig. In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van € 375.126.

Begroting

Rekening

Bruto resultaat

   8.128.777

nadelig

7.356.141

nadelig

Mutaties reserves

7.753.651

voordelig

8.062.137

voordelig

Netto resultaat

375.126

nadelig

705.996

voordelig

Het verschil in bruto resultaat tussen rekening en begroting wordt veroorzaakt door lagere lasten op een aantal onderdelen: € 0,2 miljoen Openbare orde en veiligheid, € 0,3 miljoen Beheer en inrichting openbare ruimte, € 0,4 miljoen Sociale infrastructuur, € 0,9 miljoen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, € 0,5 miljoen Algemene dekkingsmiddelen en Financiën en € 0.6 miljoen overhead. Er waren ook op een aantal onderdelen hogere lasten: € 0,1 miljoen Algemeen bestuur en dienstverlening en € 2,0 miljoen Maatschappelijke ondersteuning. Het verschil in de mutaties reserves tussen rekening en begroting is € 0,3 miljoen. Dit betekent dat er per saldo meer is onttrokken of minder is toegevoegd aan de reserves dan begroot.

Speerpunten 2019

Binnen de begroting van de gemeente Huizen heeft ca. 50% van de inkomsten en uitgaven betrekking op het sociaal domein (WMO, jeugdzorg, participatie en inkomensondersteuning). Wijzigingen in het sociaal domein zijn dan ook van grote invloed op zowel de organisatie als de begroting van de gemeente Huizen. Voor 2019 is sprake van een aanzienlijke overschrijding op de Jeugdzorg. Binnen de Wmo is met name een overschrijding zichtbaar op de kosten individuele voorzieningen gehandicapten. Al deze uitgaven worden opgevangen door de inzet van de beschikbare reserve sociaal domein. Onzekere factoren blijven de omvang van de rijksvergoeding in de toekomst en de groei van het aantal mensen dat zorg of ondersteuning nodig heeft.

In het Fysiek domein heeft de grondoverdracht Naarderstraat 66 niet plaatsgevonden in 2019 waardoor het negatieve resultaat van de transactie in 2020 wordt verwerkt en in 2019 voor lagere lasten zorgt.

De gemeente Huizen is in 2018 gestart met het uitbesteden van het technisch beheer van de automatisering. Gepland was dat dit project eind 2019 afgerond zou zijn, maar dit wordt de 1e helft van 2020. Hierdoor zijn nog niet alle activiteiten afgerond, met als gevolg lagere lasten voor 2019.

Wat is tot stand gebracht in 2019?

Ook op andere terreinen zijn in 2019 belangrijke stappen gezet.

 • Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022;
 • Vaststelling van kadernota Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 incl. uitvoeringsprogramma 2019-2020;
 • Implementatie werkplan Ondermijning 2019 t/m 2021;
 • Veiligheidskrant is uitgebracht en huis-aan-huis verspreid en digitaal gepubliceerd;
 • Het aantal woninginbraken is in 2019 sterk gedaald t.o.v. 2018;
 • Terugdringen van de schade tijdens de jaarwisseling 2019-2020;
 • Uitvoeren groot onderhoud riolering/wegen, asfaltonderhoud, onderhoud diverse fietspaden en parkpaden;
 • Voorbereiding vergroening omgeving van de Droogdok;
 • Vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2020-2025;
 • Afname meldingen openbare ruimte van 5.5%, target was 5%;
 • Bevorderen afkoppelen regenpijp van woningen en voortzetting Operatie Steenbreek;
 • Bijplaatsen afvalbakken Stadspark;
 • Start nieuwbouw Erfgooierscollege;
 • Vaststelling sportnota incl. participatietraject;
 • Gratis lidmaatschap bibliotheek voor kinderen 6 t/m 12 jaar incl. cultuureducatietraject;
 • Uitvoering gegeven aan plan van aanpak uitvoering VN-verdrag rechten van de mens met een beperking;
 • Zwembad Sijsjesberg, alle speelplekken en de stranden bestempeld tot rookvrije gebieden;
 • Introductie van het kindarrangement d.m.v. digitaal platform “Meedoen”;
 • Uitbreiding Minimaregelingen van 110% naar 120% van de bijstandsnorm;
 • Regionale uitvoering plan van aanpak jeugdwerkeloosheid “kansen voor jongeren” ;
 • Onderzoek kustvisie incl. participatietraject;
 • Faciliterende rol BNI terrein, herontwikkeling Blokkerpand, herontwikkeling Silverdome;
 • Plaatsing/vervanging zonnepanelen op gemeentehuis;
 • Start pilot omgevingsplan/bestemmingsplan verbrede reikwijdte Kom-West;
 • Implementatie omgevingswet: 4 sporen, werkprocessen en digitaliseringsopgave zijn in kaart gebracht;

Wethouder financiën Bert Rebel:

Het college is tevreden over het positieve nettoresultaat 2019 van € 706.000. De keerzijde is dat door de inzet van onze reserves het eigen vermogen, onze spaarrekening, in 2019 met € 7,35 miljoen is afgenomen. In 2018 was dit ook het geval, toen nam ons eigen vermogen af met € 3,9 miljoen. Op zich is daar niets mis mee, reserves zijn immers bedoeld om ingezet te kunnen worden als dit nodig is. Echter moeten we ons bedenken dat hiermee onze riante reservepositie de afgelopen jaren een flinke duikeling naar beneden heeft gemaakt, een ontwikkeling die natuurlijk niet eindeloos door kan gaan. Door de daling in het eigen vermogen, de oplopende kosten in het sociaal domein en het, mede hierdoor, ontbreken van een sluitende begroting in 2023, staat de stabiele financiële positie van de gemeente Huizen onder druk. De mogelijke effecten van de corona-crisis komen hier nog bij.

Daarom zullen we dit jaar ook forse maatregelen gaan treffen welke tijdens de begrotingsraad van 22 oktober 2020 aan onze gemeenteraad zullen worden voorgesteld.

Verwerking Resultaat

Over de verwerking van het resultaat doet het college een voorstel bij de behandeling van de voorjaarsnota.

De jaarrekening en de voorjaarsnota worden samen met andere financiële voorstellen op 25 juni 2020 in de gemeenteraad behandeld. De rekeningstukken liggen vanaf heden ter inzage in de hal van het gemeentehuis en zijn beschikbaar op www.gemeenteraadhuizen.nl.