Huizen neemt maatregelen voor meerjarig sluitende begroting (06-10-2020)

Het college van Huizen heeft de begroting 2021, inclusief maatregelen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting, vastgesteld. In de begroting staat aan welke zaken de gemeente in 2021 geld gaat uitgeven en hoeveel. Op 5 november 2020 behandelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen.  

Coalitieakkoord 2018-2022 ’Vitaal en verbindend’

Eén van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is dat er een meerjarig structureel begrotingsevenwicht is. Gemeenten in Nederland moeten fors toeleggen op het sociaal domein, met name op Jeugdzorg en Wmo. In Huizen is dat niet anders. Wethouder Bert Rebel: “We hebben te maken met een grote stijging in de uitgaven. De landelijke overheid zet hier onvoldoende financiële middelen tegenover. Dat leidt tot een fors tekort op ons huishoudboekje. Dat lossen we deels op door ons spaargeld, de algemene reserve, in te zetten. Dat kunnen we niet blijven doen. We moeten onze inkomsten en uitgaven in balans brengen. Daarom zijn wij genoodzaakt om te bezuinigen én de OZB in 2021 met 9% extra te verhogen, naast de jaarlijkse aanpassing vanwege inflatie. Die maatregelen doen pijn, maar zijn nodig om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen.”

Laagste lasten

Ondanks de stijging van de woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en Rioolheffing) blijft Huizen in 2021 in de regio de gemeente met de laagste lasten voor inwoners. Voor de uitwerking van het coalitieakkoord zijn in de begroting reserveringen opgenomen en daarnaast is het rekeningresultaat 2017 en 2018 hiervoor bestemd. Hierdoor kan de gemeente blijven investeren om de dienstverlening aan en de mooie voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden.

Maatregelen, investeringen en projecten

Bert Rebel, wethouder Financiën: “We ontkomen helaas niet aan stevige bezuinigingen. Zo kijken we binnen het sociaal domein hoe we kunnen besparen door dingen anders te organiseren. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld milieuprojecten en subsidies moeten we met pijn in het hart financieel een stapje terug doen. Toch blijven we ook investeren in onze samenleving.”

Projecten die in 2020-2021 daadwerkelijk tot uitvoering zullen komen zijn de Kustvisie (renovatie Zomerkade/Wedekuil), de herinrichting van het Bad Vilbelpark en de modernisering van de entree van Zwembad Sijsjesberg. Gestart wordt met de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Ook in 2021 zal er nog de invloed van corona zijn, waarbij de gemeente zoveel als mogelijk zal proberen bedrijven, organisaties en inwoners te ondersteunen.

Verwachtingen tot en met 2024

De begroting toont de volgende cijfers:

Begroting 2021 (bedragen x €1.000)  2020 2021 2022 2023 2024
Structureel begrotingssaldo -5.499 -3.214 -3.503 -3.372 -3.287
Bezuinigingsmaatregelen 337 105 1.953 2.378 2.754
Extra verhoging OZB 0 438 447 456 533
Structureel begrotingssaldo -5.162 -2.671 -1.102 -538 0

Uitgangspunt is dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dat betekent dat de vaste jaarlijkse uitgaven kunnen worden betaald uit de vaste jaarlijkse inkomsten. Het structurele resultaat van de gemeente Huizen is, na de maatregelen, in 2024 niet meer negatief.

Belastingnota

Algemeen

Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting is voor 2021 een extra verhoging van de OZB-tarieven met 9% boven het inflatiepercentage van 2,3% noodzakelijk. Dat zorgt voor een stijging van de gemeentelijke woonlasten. Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen. De huurder hoeft alleen afvalstoffenheffing te voldoen in Huizen. De afvalstoffenheffing stijgt met 9,7% ten opzichte van 2020. De stijging van de woonlasten voor de huiseigenaren ligt rond de 8% ten opzichte van 2020. Voor de eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van € 322.000 (dat is in Huizen de gemiddelde WOZ-waarde) betekent 9% OZB verhoging een extra verhoging van circa € 15,77. Huizen kent overigens een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.

Regionaal bezien neemt Huizen een gunstige positie in. 

Gemeente Woonlasten 
Huizen 703
Hilversum 784
Weesp 801
Gooise Meren 817
Baarn 862
Eemnes 970
Blaricum 1180
Laren 1189

Bron: Coelo Atlas van de lokale lasten (www.coelo.nl), gebaseerd op voorlopige cijfers 2020
De woonlasten zijn gebaseerd op een woning met een gemiddelde WOZ waarde

Hoe verhouden de Huizer woonlasten zich in 2020 tot het landelijke beeld? 

Ondanks dat de verhoging van de gemeentelijke woonlasten meer dan trendmatig is ten opzichte van 2020 neemt Huizen zowel landelijk als regionaal nog steeds een gunstige positie in. Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. De resultaten worden onder andere gepubliceerd in de Atlas van de Lokale Lasten. Uit het belastingoverzicht voor 2020 blijkt dat de gemeente Huizen voor de heffingen die tot de woonlasten worden gerekend de 56e plaats inneemt. In dit overzicht heeft nummer 1 de laagste en nummer 377 de hoogste tarieven.

Tarieven gemeentelijke belastingen 2021

Afvalstoffenheffing

Huurders van woningen betalen in Huizen alleen de afvalstoffenheffing. Huiseigenaren worden naast de afvalstoffenheffing belast met de rioolheffing en de onroerende zaakbelasting. De GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) verzorgt regionaal de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. In tegenstelling tot eerdere jaren gaf de jaarrekening 2019 van Regio Gooi en Vechtstreek geen financiële meevaller. De door het Rijk ingevoerde afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en het storten van afval maakt de noodzaak tot minder restafval in verhoogde mate een aandachtspunt. De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn in 2020 verslechterd en zetten zich waarschijnlijk in 2021 door. Dit betekent dat de verwerkingskosten verder stijgen en dat de inkomsten van grondstoffen verder dalen als gevolg van (wereld)marktontwikkelingen. Hierdoor komt meer druk op het totale kostenplaatje van de afvalinzameling.

De tarieven worden voor 2021 worden verhoogd met ca. 9,7%: 

De tarieven afvalstoffenheffing 2020 2021
Alleenwonend € 227,04  € 248,89
Meerpersoonshuishoudens € 302,64 € 331,86

Rioolheffing

De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen.

In het tarief is rekening gehouden met de verhoging van 2,3% voor inflatie. De jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing die nodig is vanwege toekomstige investeringen is bepaald op 0,6%. Het tarief voor 2021 wordt € 225,30. Dit was in 2020 € 218,95.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Bij de tariefbepaling wordt, naast de verhoging van 2,3% voor inflatie, rekening gehouden met toevoeging vanwege nieuwbouw en de waardeontwikkeling van de woningen en niet-woningen. Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting is in 2021 een extra verhoging van de OZB-tarieven met 9% boven het inflatiecijfer van 2,3% noodzakelijk.    

Effecten gemeentelijke woonlasten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

Enkele rekenvoorbeelden

OZB waarde woning

2020 2021 Mutatie 2020-2021 in procenten
Alleenwonende huurder* n.v.t. €227,04 €248,89 9,7

Alleenwonende met een
eigen woning

€200.000

€400.000

€554,79

€663,59

€595,28

€716,38

7,3

8,0

Gezin met een huurwoning* n.v.t. €302,64 €331,86 9,7
Gezin met een
eigen woning

€200.000

€400.000

€630,39

€739,19

€678,25

€799,35

7,6

8,1

*Een huurder betaalt in Huizen uitsluitend de afvalstoffenheffing

Overige heffingen en retributies

De gemeentelijke leges en retributies worden aangepast met de verhoging van 2,3% voor inflatie. Dit betreft onder andere: leges voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de begraafplaats, uitstallingen op gemeentegrond en de marktgelden.

Tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn gemaximaliseerd. De wettelijke voorgeschreven tarieven worden overgenomen. Op dit moment zijn de geïndexeerde tarieven voor 2021 nog niet bekend. Voor de afgifte van omgevingsvergunningen wordt toegegroeid naar een tarievenstructuur die in verhouding ligt met het landelijk gemiddelde. Het huidige gehanteerde percentage van de bouwsom wordt verhoogd van 2% naar 2,5% voor bouwactiviteiten vanaf € 10.000,-. Tot een bouwsom van € 10.000,- blijft een percentage van 2% van toepassing.                    

Procedure

De programmabegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 en de Belastingnota 2021 worden op 22 oktober behandeld in de gecombineerde commissievergadering. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering op 5 november.

Documenten