Onderhoud bomen, groenvakken, bermen

Bomen

De gemeente Huizen beheert ongeveer 24.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt ieder jaar aan een kwart hiervan onderhoud gepleegd. Elke boom krijgt dus éénmaal per vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?

Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Tijdens de jaarlijkse visuele veiligheidsinspectie wordt dit vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. De lijst bevat bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

 • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
 • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
 • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
 • een gevaar voor de omgeving zijn;
 • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
 • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.

Kaplijst

Bekijk op de kaart welke bomen er dit jaar gekapt worden:

Snoeien groenvakken (geen bomen)

Om de plantsoenen in Huizen goed te onderhouden is het belangrijk dat er met enige regelmaat wordt gesnoeid. In december starten we met het onderhoud uitvoeren op een aantal locaties, tot uiterlijk half maart voeren wij snoeiwerkzaamheden uit. In de openbare ruimte snoeien wij ingrijpender dan u waarschijnlijk in uw tuin doet. We snoeien namelijk niet alle plantsoenen jaarlijks, maar gemiddeld eens per vier jaar. Maar niet gevreesd, want snoei geeft groei. In het voorjaar groeit het vanzelf weer terug. De meest voorkomende soorten in bosplantsoen kunnen wel tot 1,5 meter per jaar groeien. Bij het snoeien wordt er waar mogelijk rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar wat groen te laten staan.

Snoeiprogramma 2020

De gemeente start maandag 6 januari weer met het snoeien van het openbaar groen in de wijken. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 15 maart. Op de volgende locaties vinden snoeiwerkzaamheden plaats:

 • Gooise kust tussen Enkhuizerzand en Naarderhop
 • De Drost
 • Draaikom
 • Park Meentweide rond school de Ark 
 • Volkstuinencomplex (op het terrein)
 • Zeelt
 • Duivenvoorde
 • Park achter woningen Duivenvoorde
 • Palingpad (achter woningen Twijg)
 • Park (achter woningen Treiler)
 • Stuurboord/Gemeenlandslaan
 • Wandelgebieden Noord en Zuid. Zijkanten woningen van de straten: Windvang, Roef, Deining, Kajuit, Branding, Kombuis, Vooronder, Korvet, Schoener, Kogge, Punter, Boeg, Klipper en Logger.
 • Rijsbergenweg/Hoeveweg.
 • Randweg bij nieuwe fietspad
 • Wolfskamer rond Voetbalvelden
 • Bestevaer voorkant sportvelden
 • Huizermaat West en Zuid diverse straten
 • Bad Vilbelpark De Knotwilgen
 • Sijsjesberglaan/Ericaweg
 • Johan Evertsestraat
 • Baanbergenweg
 • Groen van Prinstererlaan 
 • Jan Schoutenlaan 

Bermen

We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het versterken van de kwaliteit van natuurgebieden. Maar we dragen hier ook aan bij ook door de bermen op een goede manier te beheren.

Het netwerk aan bermen ligt als een ‘spinnenweb’ door onze gemeente heen. Daardoor worden ook natuurgebieden aan elkaar verbonden. Als de bermen gevarieerd zijn, dus met verschillende grassen, bloemen en planten, werkt dat nog beter. Kaphout laten we waar mogelijk in de berm liggen. Dat zorgt weer voor een extra leefgebied voor, onder andere, insecten. Het is ook een fijne plek voor egels om te schuilen.

Zaaien

Een aantal gazons en bermen zijn/worden ingezaaid met gras of kruiden, afhankelijk van de locatie en welke plantensoort daar het beste groeit. Waar we het gras inzaaien zal het even duren voordat er een strak gazon wordt gevormd. Eerst zal er een kruidenlaag ontstaan, die later door het maaien zal verdwijnen. Dat kan er misschien wat rommelig uitzien in het begin, maar is erg goed voor de biodiversiteit.

Maaien

Vaak worden de bermen geklepeld. Dat betekent dat de planten worden stukgeslagen. De resten blijven dan liggen. Omdat de bodem daardoor rijker wordt aan voedsel, gaan soorten als riet of brandnetel overheersen. Er is dan veel minder variatie in planten: de biodiversiteit neemt af. Daardoor verdwijnen ook veel van de insecten, zoogdieren en vogels uit onze bermen.

Om de biodiversiteit te vergroten, kijken we heel kritisch naar waar we op een andere manier kunnen maaien. We zullen het klepelen van bermen zoveel mogelijk beperken. Alleen daar waar het niet anders kan, blijven we dat doen.

Toekomst

In de toekomst worden de bermen minder vaak gemaaid. Dat zorgt ervoor dat planten meer kunnen uitgroeien. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de verkeersveiligheid. De eerste meters vanaf de weg worden intensiever gemaaid. Ook bij kruisingen houden we het groen kort. Verder mogen de planten en grassen uitgroeien. Zo kunnen planten zich goed ontwikkelen en uitzaaien, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Gazons die intensief worden belopen, worden vaker gemaaid.

Waar mogelijk maaien we op een van de volgende manieren:

 • Sinusmaaien: het groen wordt in twee fasen gemaaid. We maaien eerst een slingerend maaipad van ongeveer twee meter breed in een soort lus. Het maaisel voeren we zoveel mogelijk af. Dit maakt de bermen interessant voor vlinders, die daar hun eitjes afzetten.
 • Gefaseerd maaien: ongeveer 20 tot 30 procent van de begroeiing blijft staan. Iedere keer maaien we dan weer op een andere plek in de berm. Zo vergroten we het leefgebied van insecten, zoogdieren en vogels die dekking en voedsel zoeken in de hoge bermen.

Berenklauw en Japanse Duizendknoop

Plekken waar invasieve exoten als de Berenklauw en de Japanse Duizendknoop groeit worden op een andere manier behandeld, omdat we deze soorten juist willen bestrijden.

Melden

U kunt onveilige situaties doorgeven via een Melding openbare ruimte. Deze meldingen worden met spoed opgepakt.

Handige links