Nieuwbouw Erfgooiers College

Het Erfgooiers College heeft het voornemen om nieuwbouw te realiseren. Hierbij blijft een deel van de bestaande bebouwing behouden en wordt voor een deel nieuwbouw gerealiseerd. In overleg met het bestuur van de school en een werkgroep, bestaande uit enkele omwonenden en andere belanghebbenden, zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor de nieuwbouw.

In het nieuwe bestemmingsplan is het bouwvlak van de school vergroot ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. Het gedeelte van het sportveld dat aan het bouwvlak wordt toegevoegd heeft een oppervlakte van ongeveer 700m2 en mag maximaal voor 67% bebouwd worden. Het nieuwe schoolgebouw is geschikt voor 1050 leerlingen en wordt daarmee kleiner dan het huidige gebouw. De maximale bouwhoogte bedraagt 16 meter.

Heeft u vragen over de nieuwbouw? Neem dan contact op met mw. L. Schoppen, projectleider nieuwbouw Erfgooiers College. Dat kan per telefoon (035) 528 14 42 of per email naar l.schoppen@huizen.nl.

Stand van zaken

Op 9 mei 2018 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan op het ingestelde beroep. Conclusie: beroep ongegrond en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In overleg met schoolbestuur en gemeente wordt de aanbesteding voor de nieuwbouw verder voorbereid.

Digitale documenten

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl