Renovatie Bad Vilbelpark

Als u wel eens door het Bad Vilbelpark loopt, dan zal het u niet ontgaan zijn; het park heeft regelmatig last van wateroverlast, waardoor het er een modderige bedoening kan zijn. Niet prettig als u daar graag wandelt. Ook niet prettig voor ons groenonderhoud van het park, want zware machines zakken snel weg. Daarom gaan we graag samen met de bezoekers van het park aan de slag om van het Bad Vilbelpark weer een mooi en aantrekkelijk park te maken, waar iedereen van kan genieten.

Naar een definitief ontwerp: parkkrant en video (juli 2020)

Het al eerder ingezette participatietraject met omwonenden en belanghebbenden krijgt een vervolg. Vanwege de coronamaatregelen zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Het ontwerp is daarom huis aan huis voorgelegd in de vorm van een parkkrant (pdf). Ook is er een video 'Renovatie Bad Vilbelpark' te zien. 

De herinrichting

Het doel is de inrichting van een park waar onze bewoners kunnen recreëren, sporten, wandelen of gewoon even kunnen genieten van de natuur. En natuurlijk worden daarmee de  belangrijkste knelpunten, zoals wateroverlast en omvallende bomen opgelost. 

In het plan wordt de fiets- en voetinfrastructuur in het park verbeterd en uitgebreid. Daarbij is gekeken naar de relatie met het lokale fietsnetwerk (Mobiliteitsplan 2020), de Kustvisie en het project HOV. De bestaande fietspaden worden breder gemaakt en er worden nieuwe fietspaden aangelegd. Hierdoor ontstaat een doorgaande veilige en comfortabele fiets- en wandelroute die verschillende functies en voorzieningen met elkaar verbindt. Ook vervangen we bruggen en vlonders en worden er diverse (informele) speelplaatsen aangelegd. Ook de bestaande speelplaatsen nabij de Vlie worden vernieuwd. Veel bestaande bomen worden behouden en nieuwe bomen worden geplant. Daarnaast streven we naar meer biodiversiteit o.a. door het verbeteren van de ecologische structuur.

Planning

  • In de week van 6 juli wordt de parkkrant (pdf) verspreid bij omwonenden. Mensen kunnen reageren tot 7 september 2020;
  • september 2020: verwerking aanpassingen op basis van reacties in het definitief ontwerp;
  • oktober 2020: presentatie definitief ontwerp in de tweede editie van de parkkrant;
  • oktober/ november: vergunningentraject;
  • februari 2021: start werkzaamheden;
  • juni 2021: feestelijke opening.   

Informeren bezoekers park (april 2020)

Begin april hadden we u graag uitgenodigd voor een informatieavond, om u op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken. Door de maatregelen omtrent het coronavirus lukt dat helaas niet. Wij maken op dit moment een nieuwsbrief en een film, waarin we het voorlopig ontwerp presenteren. Omwonenden ontvangen in mei de nieuwsbrief. De film plaatsen we op de website. We horen daarna graag wat u van de plannen vindt. 

Wateroverlast en omvallende bomen (april 2019)

In april 2019 organiseerden wij twee informatieavonden met als onderwerp 'de toekomst van het Bad Vilbelpark'. Smartland Landschapsarchitecten presenteerde op deze twee avonden een analyse van de recente problemen in het park en een voorstel voor de aanpak van deze problemen met betrekking tot wateroverlast en omvallende bomen. 

Uitbreiden van de watergang

Een mogelijkheid die werd gepresenteerd is het uitbreiden van de watergang. Daardoor ontstaan er eilandjes waar de natuur veilig haar gang kan gaan zonder dat omvallende bomen voor direct gevaar zorgen. Daarbij kan de grond die vrijkomt bij het graven van de watergang worden ingezet om lager gelegen gebieden waar veel wateroverlast voorkomt op te hogen.

Kansen voor verbetering

Naast de verschillende problemen in het park werd er ook gekeken naar de kansen om het park ook op andere manieren te verbeteren. Daarvoor werden er in het tweede deel van de presentatie een aantal kansen en mogelijke ingrepen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark aan de bewoners voorgelegd. Ook deze voorstellen liggen nog niet vast, maar zijn slechts mogelijke denkrichtingen waarbij we van de gebruikers van het park willen horen wat zij graag zouden willen.

4 thema’s

De ontwerpers hebben een aantal mogelijkheden voor het park bedacht binnen 4 thema’s:

  • Natuur en water
  • Landschap en ontmoeting
  • Sport, spel en beweging
  • Productie en medegebruik

Niet al deze voorstellen zullen uiteindelijk worden gerealiseerd, er moeten keuzes gemaakt worden. Het doel van de avonden was om zoveel mogelijk meningen op te halen van de bewoners over de voorstellen voor de aanpak van de acute problemen in het park en de voorstellen voor de herinrichting van het Bad Vilbelpark.

Bewoners dachten mee

Tijdens de bijeenkomsten (in april 2019) was er gelegenheid om vragen in te dienen en om opmerkingen te plaatsen bij het gepresenteerde. De bewoners konden op een interactieve manier meedoen met de presentatie via hun smartphones, of via een reactieformulier. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd, die van grote waarde is bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Bad Vilbelpark.

De presentatie van de bijeenkomst kunt u downloaden:

Veelgestelde vragen

Ik heb geen parkkrant ontvangen.

We hebben er voor gekozen om bij de direct aanwonenden een parkkrant te bezorgen (750 stuks). De parkkrant kunt u ook digitaal bekijken (pdf). Heeft u geen computer, dan kunt u contact met ons opnemen. We sturen u dan de parkkrant toe.

Blijft de natuur behouden?

Ja. In het noordelijke deel van het park wordt bijvoorbeeld alleen het noodzakelijke onderhoud gedaan, zoals het verwijderen van de omgevallen bomen. Dit deel blijft er dan ook grotendeels zo uitzien als nu.

Het fietspad tussen de Ree en de Hinde is vaak modderig. Wordt dit ook vervangen?

Dit fietspad wordt geasfalteerd. Bovendien worden alle fietspaden in het park ongeveer 3 meter breed.

Kunnen er ook trimtoestellen (ook voor ouderen) en een vlot (trekpont) in het park komen?

Deze vraag nemen we mee in alle afwegingen. Voor het park is een maximum budget beschikbaar, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden.

Komen er zitbanken bij de speelvoorzieningen?

Bij de Vlie en op het speeleiland komen zitelementen.

In de parkkrant staat op de plattegrond een rode lijn getekend langs de woningen. Is dit een fietspad?

Nee. Deze lijn is de grens van het project.

Is er een ecologisch onderzoek uitgevoerd en blijft de ijsvogel ook na de renovatie in het park? Welke maatregelen nemen jullie?

We hebben ecologisch onderzoek laten uitvoeren en we hebben het plan daarop afgestemd. Een van de maatregelen is dat het bosgebied aan de noordzijde zoveel mogelijk behouden blijft. Ook gaan we maatregelen nemen om in de toekomst de ijsvogel te behouden.

Hoe hoog worden de bomen en beplanting die achter onze woning komen?

Dat is nog niet duidelijk. We werken aan een beplantingsplan, waarin dit soort vragen worden beantwoord.  

Waarom een klimbos op deze locatie, nabij de woningen (Poolvos)?

Deze vraag is door veel bewoners gesteld. We begrijpen dat deze locatie misschien niet ideaal is. Daarom gaan we in het definitieve plan hiervoor een oplossing bedenken.

Hoe zit het met de biodiversiteit in het park?  

Er zijn veel vragen gesteld over biodiversiteit. Ook zijn veel mooie oplossingen aangedragen. Onze dank daarvoor! We gaan de biodiversiteit vergroten door meer verschillende bomen- en struiken aan te planten. Ook zaaien we kruidenmengsels in en komt er een insectenhotel.

Hoe kunnen overlastsituaties (jongeren, hangplek) in het park voorkomen worden?

Veel mensen hebben hierover hun zorgen geuit. We nemen dit thema uiteraard mee in de planvorming. Ook krijgt het een plek in ons overleg met onze jongerenwerkers.

Worden onveilige bomen gekapt?  

Er is een inventarisatie gemaakt van de bomen in het park, waarbij we gekeken hebben naar de veiligheid daarvan. Gevaarlijke bomen zijn inmiddels gekapt of gesnoeid. Gezonde bomen kappen we niet, tenzij deze op een locatie staan waar bijvoorbeeld een watergang gegraven moet worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar badvilbelpark@huizen.nl.