Starterslening

De Starterslening is voor jongeren van maximaal 35 jaar, om een passende koopwoning in Huizen te krijgen. De starterslening wordt verstrekt door SVn. De SVn adviseert de gemeente bij het maken van de keuzes en over de hoogte van een Starterslening.

Voorwaarden

 • De verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 240.000.
 • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning (met een maximum van € 30.000,-).
 • De belangstellende mag niet ouder zijn dan 35 jaar.
 • De aanvrager mag niet eerder een woning hebben gekocht of verkregen. Deze voorwaarde is ook van toepassing indien er sprake is van een tweede aanvrager.
 • De belangstellende moet aan minstens een (1) van de onderstaande voorwaarden voldoen: 
 1. De belangstellende moet minimaal een jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister van de gemeente Huizen. 
 2. De aanvrager heeft een economische binding met Huizen (minimaal 19 uur per week werkzaam zijn bij een Huizer werkgever). In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van de aanvragers.
 3. De aanvrager heeft binnen vijf jaar na afronding van zijn/haar dagstudie/school de wens om weer terug te keren naar Huizen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de aanvrager direct voorafgaand aan zijn/haar vertrek wegens studie/school minimaal vijf jaar in Huizen woonachtig is geweest. In  geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van de aanvragers.
 • Het rentepercentage van de lening bedraagt gedurende de eerste drie jaar 0,0%. Gedurende de eerste drie jaar is geen aflossing verschuldigd. Na het derde jaar van de looptijd wordt de rente aangepast. De SVn-rente staat vijftien jaar vast, vanaf de ingangsdatum van de lening. 
 • Na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar kunt u een hertoetsing aanvragen, op basis van een brief van SVn. Indien uit deze hertoetsingen blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is, worden de rente en aflossing aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels. Op het moment dat de marktconforme maandtermijn is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk. 
 • Als na vijftien jaar de marktconforme maandtermijn nog niet bereikt is, blijft de (op dat moment door de gemeente vastgestelde) maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd. De lening wordt afgelost via jaarannuïteiten. 
 • De Starterslening wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten. De NGH wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
 • Als uit de inkomens- en vermogenstoets blijkt dat de aanvrager de woning ook zonder de Starterslening kan financieren, dan wordt de lening niet verstrekt. 
 • De 'bijdrage' van de gemeente bestaat uit het renteverlies dat in de eerste drie jaar wordt  geleden. Als na hertoetsing(en) in de daaropvolgende jaren (zesde, tiende en vijftiende jaar)  blijkt dat de financiële draagkracht nog onvoldoende is, zal ook dit renteverlies voor rekening van de gemeente komen.
 • (Huur)woningen van corporaties, beleggers of ontwikkelaars zijn van de regeling uitgesloten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker wonen, telefoon 14 035