Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Contact / Dienstverlening tot 6 april 2020

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen momenteel bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld. 

Waardering Onroerende Zaken

Elk jaar wordt in februari de aanslag gemeentelijke belastingen verstuurd naar iedereen die op 1 januari van het jaar belastingplichtig was. Op deze aanslag is ook de WOZ-waarde weergegeven. WOZ staat voor ‘ Waardering Onroerende Zaken’.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen en wilt u meer informatie over de WOZ-waarde? Op deze pagina vindt u meer informatie. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht (tijdens kantooruren) bij de WOZ-medewerkers van de gemeente, via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl.

Wat is een WOZ-beschikking?

Een WOZ-beschikking is een officieel document waarmee de vastgestelde waarde van een onroerende zaak bekend wordt gemaakt. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, winkel of kantoorpand. U ontvangt eind februari van ieder belastingjaar een nieuwe beschikking. De WOZ-beschikking wordt gecombineerd met het aanslagbiljet van de onroerende zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde is dus terug te vinden op uw aanslagbiljet.
In de beschikking staat vermeld: 

 1. op welke onroerende zaak de beschikking betrekking heeft; 
 2. de belanghebbende (eigenaar/gebruiker) van de onroerende zaak; 
 3. welke waarde is vastgesteld; 
 4. van welke waardepeildatum wordt uitgegaan. 

Snel mijn WOZ-waarde(n) opzoeken

Via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) van de Rijksoverheid kan iedereen voor het opvragen van de WOZ-waarde van woningen terecht op het WOZ waarde loket. Hier heeft u geen DigiD login voor nodig.

Naast de WOZ-waarden zijn er ook andere gegevens vermeld op deze site. Deze kunnen afwijken van de gegevens die gebruikt zijn voor de waardebepaling van uw woning. Voor het vaststellen van de WOZ-waarde is het taxatieverslag gebruikt. In het online WOZ-portaal (alleen in te zien met DigiD) vindt u de gehanteerde gegevens.

Online WOZ-Portaal

Gratis taxatieverslag

Particulieren die een taxatieverslag van hun woningen willen hebben, kunnen inloggen op het online WOZ-Portaal. Bij meerdere eigenaren van een pand heeft u de DigiD nodig van de persoon die de aanslag op zijn of haar naam heeft ontvangen. U kunt uw taxatieverslag ook schriftelijk of telefonisch bij de gemeente Huizen aanvragen. Dit kan via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Een taxatieverslag wordt kosteloos verstrekt. Op een taxatieverslag is te zien welke verkoopcijfers van woningen (onder meer) zijn gebruikt ter onderbouwing van de WOZ-waarde.

Rechtspersonen of gebruikers van niet-woningen kunnen schriftelijk (postbus 5, 1270 AA te Huizen), via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl het taxatieverslag opvragen.

Online WOZ-Portaal

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde wordt breed gebruikt en is onder andere de basis voor:

 • de bepaling van de onroerendezaakbelasting (OZB) 
 • heffingen van het Rijk (zoals de inkomstenbelasting met betrekking tot het eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting)
 • heffingen van het Waterschap (waterschapsbelasting 'gebouwd')

De WOZ-waarde kan eveneens worden gebruikt voor het verstrekken van hypotheken en verzekeringen. Daarnaast kan de WOZ-waarde invloed hebben op de maximale huurprijs van een (sociale) huurwoning.

Wie krijgt er een WOZ-beschikking?

 • Eigenaar: elke eigenaar van een onroerende zaak wordt aangemerkt als belanghebbende en ontvangt  een WOZ-beschikking als hij op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is. Voor de bepaling van de eigenaar wordt uitgegaan van de gegevens die geregistreerd staan bij het Kadaster. Daarvan wordt alleen afgeweken indien uit overgelegde gegevens blijkt dat dit anders moet zijn. Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden vermeld. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan mag de gemeente één van hen aanwijzen als belanghebbende.
 • Huurder bedrijfsruimte: als u op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfsruimte huurt ontvangt u ook een WOZ-beschikking.
 • Huurder: bent u huurder van een woning en krijgt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing? Dan ontvangt u automatisch ook een WOZ-beschikking. In het zogenaamde “woningwaarderingsstelsel” heeft de WOZ-waarde invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale huurwoningen. Huurders kunnen nu dus belang hebben bij de WOZ-waarde van de woning die ze huren. 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. De nieuwe waarden zijn gecontroleerd door een gekwalificeerd taxatiebureau en door een regionale makelaar.  

Bij woningen wordt er getaxeerd alsof die woning leeg, zonder hypotheek en zonder andere belemmeringen wordt verkocht aan de hoogst biedende. Voor belastingjaar 2020 is de waarde vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2019. De marktwaarde wordt gevonden door te kijken naar de prijzen van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum verkocht zijn. Met verschillen in kenmerken (kaveloppervlak, grootte van de woning e.d.) tussen uw woning en de verkochte objecten wordt vervolgens rekening houden.

Bij de taxatie van bedrijfspanden en winkels vormen verkoopprijzen en huurprijzen het uitgangspunt. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld het leegstandsrisico. 

Voor incourante objecten als scholen, sportlocaties en ziekenhuizen waar weinig tot geen verkoopcijfers van bekend zijn, wordt de vervangingswaarde gehanteerd. Deze vervangingswaarde wordt gecorrigeerd naar ouderdom en functionaliteit van het gebouw.

Wat als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde, neem dan contact op de WOZ-medewerkers van de gemeente. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Voor vragen en/of opmerkingen over de waardevaststelling kunt u mailen naar belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl.

Formeel bezwaar indienen kan natuurlijk ook. Dit kan zowel online via het online WOZ-Portaal als schriftelijk (t.a.v. de heffingsambtenaar Postbus 5, 1270 AA Huizen). 

Online WOZ-Portaal

WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau?

Op het moment dat de aanslagbiljetten verzonden zijn verschijnen er ook vaak WOZ-bureaus die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij het maken van bezwaar. Slogans zoals: ‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ worden gebruikt om u te overtuigen hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? 
Kostenvergoeding

Het is belangrijk om te weten dat deze WOZ-bureaus voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende kostenvergoeding  van de gemeente krijgen: 
 

 • Vergoeding voor indienen bezwaarschrift € 261,-
 • Vergoeding voor bijwonen hoorzitting € 261,- 
 • Vergoeding voor indienen taxatierapport € 256,52 (dit bedrag is incl. BTW) 
 • Totale vergoeding € 778,52,- 

De verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelastingen. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers binnen de gemeente met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. ‘Gratis’ is dus eigenlijk helemaal niet gratis. Ook bestaat de mogelijkheid dat u dergelijke bureaus toch een bedrag moet betalen indien u de dienstverlening wenst te beëindigen. Leest u daarom de algemene voorwaarden goed. 

De gemeente Huizen doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, maakt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan ons kenbaar. Een taxatierapport hoeft hiervoor niet te worden opgemaakt en meegezonden. 

Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog of te laag vast te stellen. Wij maken geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een no-cure no-pay bedrijf wordt ingediend. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. 

Heeft u vragen of twijfels over uw WOZ-beschikking? Belt u dan met een van onze WOZ-medewerkers via telefoonnummer (035) 528 13 96. Wij helpen u graag en altijd gratis! 
 

Handige links