Welstand

Welstand gaat over de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving. De toetsingscriteria van de welstandscommissie staan in de welstandsnota. Als het voor het aanzien van de gemeente van belang is, moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning worden voldaan aan de vooraf gestelde welstandscriteria. Het gaat dan om het Oude Dorp, de centrumgebieden, de hoofdontsluitingswegen en grote projecten. 

Vrijstelling welstand

Grote delen van de gemeente zijn dus ‘vrijwel’ welstandsvrij. Voor erfafscheidingen, dakkapellen aan de voorzijde, dakhuisjes en reclames gelden wel welstandseisen. Een deel van het bedrijventerrein is vrijgesteld van een toets aan welstandseisen.

Monumenten

Veranderingen aan een monument worden altijd aan de welstandscommissie voorgelegd.

Welstandscommissie

De Wabo schrijft voor dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Plannen worden daarom voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, de welstandscommissie. Deze commissie adviseert over plannen in die gebieden waar welstandstoezicht van toepassing is. De commissie baseert haar advies op de welstandsnota. 

De welstandscommissie bestaat uit een burgerlid en drie architectleden. De heer H. Kooistra is het burgerlid. De architectleden zijn de heren E. Snoeck, B. Ronday en S. Kwakman. Ambtelijk secretaris is de heer H. Jongsma.

Vergaderingen

Eens per drie weken vergadert de welstandscommissie. De monumentencommissie is daar onderdeel van. Deze vergaderingen zijn openbaar. De indieners van plannen kunnen via de secretaris van de commissie een afspraak maken om hun plan aan de commissie toe te lichten. U belt hiervoor naar (035) 528 15 05. Uw bouwplannen kunt u voor de commissievergadering inleveren bij het Omgevingsloket.

Agenda en vergaderschema

De dinsdag voor de vergadering is de agenda bij de nieuwsberichten op de website te vinden. Bekijk ook het vergaderschema van de welstandscommissie.

Vooroverleg welstandscommissie

Als u twijfelt of uw bouwplan door de commissie wordt goedgekeurd, kan een vooroverleg handig zijn. U bespaart zo onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen van uw bouwplan. 

Voor uw bouwplan is het relevant om te weten of het vergunningplichtig is, of het past binnen het bestemmingsplan en of het welstandplichtig is. Alleen indien al deze zaken van toepassing zijn is behandeling in de commissie zinvol. Met vragen over uw bouwplan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

Nieuwe welstandsnota in 2019

Concept welstandsnota (pdf)

In de welstandsnota is vastgelegd welke regels de welstandscommissie toepast bij de beoordeling van bouwwerken. Het gaat dan om vormgeving, materialen en inpasbaarheid in de omgeving van nieuwbouw en verbouw. De welstandsnota biedt ook handvatten voor verbouwingen van monumenten  in het beschermd dorpsgezicht. Wij hebben nu een nieuwe, concept welstandsnota opgesteld, die wij graag aan u voorleggen.

Wat is nieuw in deze concept-welstandsnota?

De bestaande welstandsnota (uit 2012) is het vertrekpunt geweest voor dit nieuwe concept. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. meer welstandstoezicht bij nieuwbouw van hoofdgebouwen;
  2. verdere deregulering en een (meer) liberaal welstandsregime voor alle overige bebouwing, waaronder ook erfafscheidingen;
  3. verduidelijking van het beleid.

Inloopavond op 8 april 2019

Graag horen wij van inwoners, architecten en bedrijven of dit concept een goede basis is. En misschien zijn er wensen; ook die horen wij graag.

Op maandag 8 april heeft u van 19:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur de mogelijkheid om in het gemeentehuis uw vragen te stellen aan de wethouder of aan onze medewerkers. Zij lopen rond in de raadzaal en staan u graag te woord. Om 19:30 uur begint de avond met een presentatie van de veranderingen van het welstandsbeleid. Het is fijn als u via welstand@huizen.nl laat weten of u komt. Dan zorgen wij ervoor dat er voldoende medewerkers zijn om bezoekers te woord te staan.

Let op: de avond is niet bedoeld voor de bespreking van concrete bouwplannen. Hiervoor bent u op werkdagen welkom bij het omgevingsloket in het gemeentehuis.

Reactietermijn

De concept welstandsnota ligt tot 21 mei 2019 ter inzage. Tot die datum kunt u laten weten wat u ervan vindt. Dat kan via een e-mail naar welstand@huizen.nl onder vermelding van ‘inspraak welstandsnota’. Een brief kan ook. Die stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, postbus 5, 1270 AA Huizen onder vermelding van ‘ inspraak welstandsnota’.