Van alle vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Een besluitenlijst is een kort overzicht met een opsomming van behandelpunten en de besluiten die per agendapunt genomen zijn. Ook staat er een overzicht in van wie er aanwezig waren bij de vergadering. Voorheen werden er ook notulen gemaakt. Dit zijn uitgebreide samenvattende weergaven van de vergaderingen. Sinds 1 april 2022 worden van alle vergaderingen opnamen gemaakt die online terug gekeken kunnen worden. Daarmee zijn de notulen komen te vervallen.

Nummering

Een besluitenlijst geeft weer op volgorde van hoe de vergadering is verlopen wat de besluiten per agendapunt zijn. Hierdoor kan de nummering in een besluitenlijst of in de notulen soms raar overkomen. In dat geval is bij het vaststellen van de vergaderorde aan het begin van de vergadering besloten om de volgorde van behandeling van de agendapunten wat aan te passen. Hiermee veranderen de nummers van de agendapunten dus niet, maar de volgorde wel. In de besluitenlijst wordt de agenda chronologisch weergegeven, dus in de volgorde waarin de punten besproken zijn.