De gemeente kent drie soorten bestuurders:

 • De gemeenteraad
 • Het college van burgemeester en wethouders
 • De burgemeester

Deze bestuurders nemen besluiten. Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuurder, dan kunt u hiertegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Als u het niet eens bent met de beslissing op dit bezwaar, dan kunt u beroep instellen.

Bezwaar

U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd, indienen. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze zes weken bij het bestuur is, dan heeft u geen recht meer om bezwaar te maken. Uw bezwaar wordt dan niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld. 

Tips

 • Het is verstandig om uw bezwaarschrift ruim van tevoren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat. 
 • Verstuur uw bezwaarschrift aangetekend, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd.
 • Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar het bestuur (gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester), doe dat dan tijdens openingstijden van het gemeentehuis en vraag om een ontvangstbewijs. U meldt zich bij  het KCP, de centrale receptie. 

Hoe

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. (Behalve tegen de WOZ-waarde. U kunt in dit geval ook online via het WOZ-portaal bezwaar maken). In uw bezwaar vermeldt u in ieder geval: 

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken - en zo mogelijk - een kopie van het besluit
 • de reden(en) waarom u het niet met het besluit eens bent
 • uw handtekening.

Soms lukt het niet om op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U moet dan toch een bezwaarschrift indienen. Dus ook als het bezwaarschrift nog niet helemaal compleet is. Als uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuur is ingediend, dan is het niet meer mogelijk om bezwaar te maken. In het niet volledige bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval: 

 • uw naam en adres
 • de datum
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt 
 • uw handtekening.

Als niet alle gegevens in een bezwaar staan, krijgt u de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan besloten worden het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

Waar

Onderaan het besluit staat wie u het bezwaarschrift moet sturen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. U stuurt uw bezwaarschriften dan naar: 

Burgemeester en wethouders van Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde organisatie terecht komt, wordt het bezwaarschrift doorgestuurd naar de organisatie die het bezwaar in behandeling moet nemen. Na ontvangst krijgt u altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging, ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft. 

Commissie voor de bezwaarschriften

De onafhankelijke commissie van de bezwaarschriften behandelt bezwaarschriften. Deze commissie is onafhankelijk, omdat de leden van de commissie niet bij de gemeente Huizen werken. De commissie geeft advies. Zij neemt dus geen besluiten op de ingediende bezwaarschriften. Dat doet het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dit het college van burgemeester en wethouders. 

De commissie voor de bezwaarschriften kan u, het bestuur en andere betrokkenen de mogelijkheid geven om een mondelinge uitleg te geven. Dit wordt horen genoemd. Het is niet verplicht om u te horen, bijvoorbeeld als u en andere betrokkenen hebben aangegeven niet gehoord te willen worden of er geen goede reden bestaat voor het maken van bezwaar. 

U kunt tot tien dagen voor het horen gegevens of bewijsstukken bij het bestuur afgeven of opsturen. U wordt samen met een andere betrokkenen gehoord. Als  u een goede reden hebt, kunt u ook vragen om apart te worden gehoord. De commissie beslist hierover. De andere betrokkenen wordt later verteld over wat is besproken. Van het horen wordt ook een verslag gemaakt. Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij het  bestuur, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven. 

Iemand meenemen naar de hoorzitting

 • U kunt getuigen of een deskundige inschakelen bij het horen.
 • U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. 
 • U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders voor u het woord. U hoeft dan zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen, dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door uzelf is ondertekend. Voor een advocaat is dit niet nodig. 

Bekendmaking van beslissing op het bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Intrekken van bezwaar

Wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kan dat schriftelijk. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken als u wordt gehoord.

Termijn voor de beslissing op bezwaar

Het bestuur moet binnen 12 weken na het aflopen van de bezwaartermijn beslissen. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als dat gebeurt, krijgt u daarvan bericht. 

Als u niet op tijd een beslissing krijgt

Als het bestuur niet op tijd op uw bezwaarschrift beslist, heeft u automatisch recht op een dwangsom. Ook hiervoor geldt dat u het bestuur eerst een brief moet schrijven waarin u het bestuur 'in gebreke stelt'. U kunt de ingebrekestelling pas toesturen als de periode voor het nemen van de beslissing voorbij is. Als het bestuur twee weken na ontvangst van uw brief nog geen beslissing heeft genomen, dan gaat de dwangsom automatisch in. 

 • De dwangsom loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442,-
 • Voor de eerste 14 dagen € 23,- per dag
 • Voor de daarop volgende veertien dagen € 35,- per dag
 • Voor de daarop volgende veertien dagen € 45,- per dag

Als het bestuur niet op tijd op uw bezwaarschrift beslist, dan kunt u ook in beroep gaan bij de rechtbank. Ook hier geldt als voorwaarde dat u een schriftelijke ingebrekestelling naar de gemeente moet hebben gestuurd. Als er na 2 weken nog steeds geen besluit is genomen, kunt u direct in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt de rechtbank verzoeken de gemeente op te dragen alsnog een besluit te nemen. Voor het instellen van beroep moet u griffiegeld betalen. 

Beroep

Wanneer

Bij de beslissing op het bezwaar wordt vermeld of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke tijd. U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift versturen. Op de beslissing zal vaak een verzenddatum te vinden zijn. In uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen.

Tip

 • Let goed op wat er in de beslissing staat. In sommige gevallen is de beroepstermijn korter. 

Hoe

In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders of burgemeester). U moet uw beroepschrift, zo mogelijk in tweevoud, sturen naar de griffie van de rechtbank, ter attentie van de sector bestuursrecht. Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan laten zien dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden. U kunt ook online beroep instellen via: loket.rechtspraak.nl/.

Waar

 • Onderaan het besluit op het bezwaarschrift staat vermeld bij welke rechtbank u moet zijn. Bij uw bezwaarschrift kunt u een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift meesturen. Wilt u nog meer stukken meesturen, dan is het handig dat u alles in tweevoud bij uw beroepschrift doet. 
 • In een aantal gevallen moet u bij een andere organisatie dan de rechtbank beroep instellen. Let u daarom goed op wat er onderaan de beschikking staat vermeld.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

In de beroepsprocedure bent  u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan met u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift. 

U heeft meer tijd nodig

Het kan zijn dat u meer tijd nodig heeft dan de periode van zes weken, bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen. Als u meer tijd nodig heeft, stuur dan een brief aan de rechtbank. U schrijft in de brief waarom u het niet eens bent met het besluit en waarom u meer tijd nodig heeft. Bij de brief stuurt u een kopie van de beslissing mee. Door een brief te sturen voorkomt u dat uw recht om beroep in te stellen vervalt. 

Dringende gevallen

Tijdens een bezwaarschrift- en beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing in de tussentijd gevolgen voor u heeft die niet kunnen worden hersteld. U kunt dan tijdens de bezwaarschrift- of beroepsprocedure de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden genomen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' is griffierecht verbonden.

Griffierecht

Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van uw beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan betaalt u twee keer griffierecht. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Het bedrag moet binnen vier weken op de bank- of girorekening van de griffie staan. Wacht dus niet te lang met betalen, anders wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt, krijgt u het griffierecht terug van het bestuur dat de beslissing heeft genomen.