De oproep om mee te denken over het nieuwe bomenbeleid leverde 394 reacties op. Inwoners gaven aan welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij denken over bomen. Naast het nieuwe bomenbeleid worden ook de regels rondom kap en bescherming van bomen herzien. Beide documenten worden naar verwachting in juli 2024 gepubliceerd.

Bomen zijn belangrijk

Alle deelnemers geven aan bomen belangrijk te vinden. Ze zorgen voor een mooie leefomgeving, vindt het merendeel. Bomen hebben een positieve invloed op onze gemoedstoestand. ‘Woongenot’ werd door de deelnemers aan de enquête Bomenbeleid ook vaak genoemd. ‘Zonder bomen zouden we doodongelukkig zijn!’, reageerde een deelnemer. Verder bieden bomen volgens inwoners van Huizen nest- en voedselgelegenheid voor dieren, met name voor vogels. Ook verkoeling en luchtkwaliteit werden als belangrijkste voordelen van bomen genoemd. 

De gemeente mag volgens de deelnemers strenge eisen stellen aan het kappen van bomen in tuinen. Door terughoudender te zijn met het verlenen van kapvergunningen, behoudt een wijk zijn groene uitstraling. 

Driekwart van de respondenten vindt dat boombehoud het uitgangspunt moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Als voorbeeld gaven we de mogelijkheid om de snelheidslimiet omlaag te brengen waardoor wegen niet verbreed hoeven te worden en er ruimte blijft voor bomen. Dit wordt niet unaniem omarmd, maar de helft is hier wel voorstander van. 

Meer bomen planten

Hoe beleven inwoners hun buurt als het gaat om bomen? In de meeste buurten vindt men dat er genoeg bomen staan, met uitzondering van de Filosofenbuurt en Bovenmaat Noord. Daar staan volgens de inwoners te weinig bomen. Genoeg bomen of niet, in alle buurten is men van mening dat de gemeente meer bomen zou moeten planten. Maar waar? Om bomen te planten zou volgens de helft van de respondenten de ruimtelijke inrichting anders moeten als de gelegenheid zich aandient. Een groenstrook met bomen aan de ene kant van de weg. Paden en ondergrondse kabels en leidingen aan de andere kant.

Kwaliteit omhoog

De bomen in Bikbergen en in de Filosofenbuurt kregen van de deelnemers het hoogste rapportcijfer: een 8,3 en een 7,1. De laagste cijfers gingen naar Stad en Lande en Huizermaat Noord (een 5,9 en een 5,6). De cijfers zeggen iets over het onderhoud en de staat van de bomen. De manier waarop bomen ooit zijn aangeplant, is terug te zien in hun huidige verschijning. Met nieuwe richtlijnen zal er vooral voor meer groeiruimte worden gezorgd. Dan wordt de hedendaagse boom ook een gezonde boom die lang mee gaat. Bomen die het niet zo goed doen, kunnen soms met zorg en aandacht weer bijtrekken, bijvoorbeeld door extra voeding te geven en meer groeiruimte te creëren. De respondenten vindt het belangrijk dat de gemeente de haalbaarheid hiervan serieus onderzoekt en hierin investeert. Het verwijderen van grote, oude bomen heeft namelijk veel impact op de omgeving voor mens, dier én milieu. 

Steentje bijdragen

Dat iedereen kan bijdragen aan een groene, gezonde, klimaatbestendige leefomgeving, blijkt uit het resultaat dat 300 respondenten vinden dat ze zelf ook verantwoordelijkheid kunnen nemen door een boom in hun tuin te planten. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij nieuwe bomen geplant worden, mogen direct aanwonenden meedenken over de boomsoort. We vroegen of mensen dat zouden willen. Ja, zegt 89%, het is alleen bij de meesten niet bekend. Houd dus de plannen in uw buurt in de gaten! Dit sluit aan bij de wens om beter door de gemeente geïnformeerd te worden over bomen. Van plannen en werkzaamheden tot boomsoorten en hun eigenschappen en tips voor het onderhoud van eigen bomen. Dit is iets dat aandacht krijgt in het nieuwe beleid.