Er is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 2 woningen op de locatie Botterstraat 6a te Huizen. Volgens het bestemmingsplan heeft deze locatie de bestemming 'bedrijven’ en is ‘wonen’ niet toegestaan. Met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

ontwerp Botterstraat 6a

Locatie en project

De locatie bevindt zich op een klein bedrijventerrein, dat is ingeklemd tussen de Botterstraat, Grenspad en Driftweg. De huidige bestemming van het perceel is ‘bedrijven’, met een tweede ontsluiting op het Grenspad. Voor dit plan krijgt een gedeelte van het bedrijventerrein de bestemming ‘wonen’. Het gaat hier om het perceel met de ontsluiting aan de Botterstraat. Aan de noord- en oostzijde wordt het perceel begrensd door woningen.

Stand van zaken

De vergunning is inmiddels onherroepelijk geworden en de initiatiefnemer is gestart met de uitvoering.

Meer informatie

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@huizen.nl.