Locatie en project

Het havengebied van Huizen ligt tussen Bestevaer, IJsselmeerstraat en Havenstraat. Dit deel van Huizen wordt ook wel ‘de Oude Haven’ genoemd, niet te verwarren met de oostelijker gelegen jachthaven Het Huizerhoofd.

ontwerp oude haven fase 3

Gebied

Oude Haven gebied I

De herontwikkeling van het gebied vanaf de Bestevaer tot en met restaurant De Haven van Huizen is nagenoeg afgerond. Op de plaats waar vroeger bedrijven, de ijsbaan en het bijbehorend parkeerterrein lagen, zijn inmiddels woningen gerealiseerd: zowel laagbouw als appartementen.

Met de aanleg van een ondiepe waterpartij langs de Bestevaer is een verbinding met de haven ontstaan, die het gebied op een natuurlijke manier betrekt bij de bestaande bebouwing. De bouw van de geplande appartementen naast het restaurant is door de eigenaar/ontwikkelaar gestopt vanwege de huidige economische omstandigheden. Inmiddels wordt gewerkt aan een aangepast plan bestaande uit 12 grondgebonden woningen.

De raad heeft in zijn vergadering van 27 september 2018 ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling voor ontwikkeling van dit deel van de Oude Haven. Daarmee wordt een aanvraag omgevingsvergunning gecombineerd met een bestemmingsplan voorbereid. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de procedure dan wordt dat op deze pagina gemeld. Bekijk het raadsbesluit met bijbehorende stukken.

Oude Haven gebied II

De tweede fase loopt vanaf restaurant de Haven van Huizen tot aan Coronel. Aan de hand van de in 2011 vastgestelde definitieve visie voor dit gebied wordt de invulling opgepakt. Door de ontwikkelende partij die ook de eerste fase heeft ontwikkeld, is een plan gemaakt. Dit plan bestaat uit in totaal 23 grondgebonde woningen. Op 4 juli 2018 is de verkoopovereenkomst voor de grond getekend.

Inmiddels is er een onherroepelijke omgevingsvergunning voor 18 van de 23 woningen. De bouw zal spoedig worden gestart. Voor de andere 5 woningen moet een aanvraag omgevingsvergunning nog plaatsvinden.

Oude Haven gebied III

De aanbesteding voor de derde fase Oude Haven is definitief gegund aan Vorm Ontwikkeling BV. Op woensdag 13 april 2022 is hiervoor de koop- en realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en Vorm Ontwikkeling BV getekend.

De derde fase van het project Oude Haven omvat de bouw van:

  • 21 eengezinswoningen met een bouwhoogte van 10 meter.
  • 14 appartementen met een bouwhoogte van 16 meter.
  • En een commerciële ruimte in de plint. 

Het gaat om woningen in de vrije sector. Kijk voor meer informatie over dit project op de website: www.vorm.nl/oudehavenfase3

Ontwikkeling Oude Haven fase 3

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van de locatie Oude Haven fase III. Dit gebied ligt tussen de IJsselmeerstraat en de Havenstraat te Huizen. Het plan omvat de bouw van 21 woningen en 14 appartementen met commerciële ruimtes op de begane grond. Deze ontwikkeling voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan voor dat gebied. Met toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Om daadwerkelijk te mogen bouwen, is nog een omgevingsaanvraag en procedure voor het bouwen nodig. Die aanvraag is nog niet ingediend en er is nog geen concreet zicht op het moment van indiening van die aanvraag. Zodra de aanvraag wordt ingediend, wordt dat gepubliceerd in de Omrooper en wordt de website aangepast.

Locatie en project

De Oude Haven fase III is de afronding van de herontwikkeling van het gebied tussen de IJsselmeerstraat en Havenstraat. Deze gronden zijn momenteel gedeeltelijk in gebruik als parkeerplaats en zijn deels braakliggend. 

Reageren

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de officiële bekendmaking met informatie over de mogelijkheid om te reageren. U kunt reageren door in beroep te gaan bij de rechtbank Midden-Nederland.

Meer informatie

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@huizen.nl.

Documenten