Locatie en project

Het havengebied van Huizen ligt tussen Bestevaer, IJsselmeerstraat en Havenstraat. Dit deel van Huizen wordt ook wel ‘de Oude Haven’ genoemd, niet te verwarren met de oostelijker gelegen jachthaven Het Huizerhoofd.

Stand van zaken

Oude Haven gebied I

De herontwikkeling van het gebied vanaf de Bestevaer tot en met restaurant De Haven van Huizen is nagenoeg afgerond. Op de plaats waar vroeger bedrijven, de ijsbaan en het bijbehorend parkeerterrein lagen, zijn inmiddels woningen gerealiseerd: zowel laagbouw als appartementen.

Met de aanleg van een ondiepe waterpartij langs de Bestevaer is een verbinding met de haven ontstaan, die het gebied op een natuurlijke manier betrekt bij de bestaande bebouwing. De bouw van de geplande appartementen naast het restaurant is door de eigenaar/ontwikkelaar gestopt vanwege de huidige economische omstandigheden. Inmiddels wordt gewerkt aan een aangepast plan bestaande uit 12 grondgebonden woningen.

De raad heeft in zijn vergadering van 27 september 2018 ingestemd met toepassing van de coördinatieregeling voor ontwikkeling van dit deel van de Oude Haven. Daarmee wordt een aanvraag omgevingsvergunning gecombineerd met een bestemmingsplan voorbereid. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de procedure dan wordt dat op deze pagina gemeld. Bekijk het raadsbesluit met bijbehorende stukken.

Oude Haven gebied II

De tweede fase loopt vanaf restaurant de Haven van Huizen tot aan Coronel. Aan de hand van de in 2011 vastgestelde definitieve visie voor dit gebied wordt de invulling opgepakt. Door de ontwikkelende partij die ook de eerste fase heeft ontwikkeld, is een plan gemaakt. Dit plan bestaat uit in totaal 23 grondgebonde woningen. Op 4 juli 2018 is de verkoopovereenkomst voor de grond getekend.

Inmiddels is er een onherroepelijke omgevingsvergunning voor 18 van de 23 woningen. De bouw zal spoedig worden gestart. Voor de andere 5 woningen moet een aanvraag omgevingsvergunning nog plaatsvinden.

Oude Haven gebied III

Inmiddels is de Tender/ aanbesteding voor de derde fase Oude Haven definitief gegund aan Vorm Ontwikkeling BV. Het gaat hier om de grond die eigendom is van de gemeente. Voorheen was daar de Rab Groep gevestigd. Met Vorm Ontwikkeling BV wordt de plan ontwikkeling verder geconcretiseerd. Op het moment dat er meer duidelijkheid bestaat over de procedure wordt dat op deze pagina gemeld.

Ontwikkeling 2e fase Oude Haven

Locatie en project

De ontwikkeling van de zogeheten 2e fase Oude Haven bestaat uit de bouw van 23 grondgebonden woningen die grenzen aan de woningen aan de Scheepswerf en de IJsselmeerstraat. In onderstaande afbeelding ziet u de situatietekening van het project:

Stand van zaken

Op 17 juli 2019 heeft het college van B&W het wijzigingsplan vastgesteld. Bij de vaststelling is besloten om bij de inrichting van het openbaar gebied drie extra parkeerplaatsen te realiseren ten opzichte van de tekening zoals deze aanwezig was bij het ontwerp wijzigingsplan.

Documenten

Het vastgestelde wijzigingsplan is sinds 2 augustus ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl