De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad, dan mag u deze altijd stellen aan de griffie: griffie@huizen.nl.

Jan Veenstra - Raadsgriffier 

De griffier van de gemeenteraad is Jan Veenstra. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad. Hij ondersteunt en adviseert de raad over de manier waarop de raad haar functie als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college uitvoert. De griffier is secretaris van de raad en ondersteunt de burgemeester bij zijn taak als voorzitter van de raad. De griffier is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten.

Nevenfuncties bezoldigd: Parttime docent bij de Bestuursacademie Nederland

Portretfoto van raadsadviseur Amy Hogenbirk

Amy Hogenbirk - Plaatsvervangend raadsgriffier en raadsadviseur

Als plaatsvervangend raadsgriffier, maar ook als raadsadviseur staat Amy Hogenbirk de raadsleden en raadsfracties bij in hun raadswerk. Ook coördineert zij de commissievergaderingen, organiseert ze werkbezoeken en opleidingen, verzorgt ze de raadscommunicatie en is ze aanspreekpunt voor de pers en andere organisaties. 

Nevenfunctie bezoldigd: Lid Raad van Toezicht Stichting CVO Baarn-Soest