JOGG Huizen

Logo JOGG Huizen

JOGG staat voor "Jongeren op Gezond Gewicht". Deze landelijke  beweging heeft als doel een lokale integrale aanpak te ontwikkelen en uitvoeren waarin we samen de omgeving van jeugd en jongeren structureel gezonder maken. 

In Huizen richt de aanpak zich op een specifiek (postcode)gebied. We kiezen voor dit gebied omdat hier de meeste kinderen en jongeren overgewicht hebben, blijkt uit cijfers en kennis. We werken hier aan verschillende thema's: 

 • Gezonde basisscholen
 • Gezonde sportverenigingen
 • Promotie gezonde leefstijl tijdens jaarlijkse evenementen
 • Verbeteren ketenaanpak voor kinderen met overgewicht
 • Verkennen problematiek ondergewicht

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Frank Wolfs, JOGG registeur via f.wolfs@huizen.nl.

Kindarrangement

Logo Maatschappelijke Zaken Huizen Blaricum Eemnes Laren

Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen aan sporten, uitjes met school of meedoen met andere kinderen. Maatschappelijke Zaken HBEL wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen in hun omgeving. Via Meedoen HBEL kunt u voor uw kind(eren) van 4 t/m 17 jaar van een aantal regelingen gebruik maken. Sport en Cultuur is hier een onderdeel van. Met deze regeling kan uw kind meedoen aan sport en culturele activiteiten. Andere regelingen zijn: fiets, school, kleding, ID kaart, zwemmen, doe-budget, computer en internet. 

Meer informatie is te vinden op meedoenhbel.nl(externe link).

Veilig Actief

Logo Veilig Actief

Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om iedereen veilig, actief, eerlijk en ongedwongen te laten meedoen bij sportieve- en maatschappelijke organisaties in Huizen. 

In 2016 is, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Huizen, gestart met het project (Jeugd) Veilig Actief. Het project is er op gericht dat sociale veiligheid bij de organisaties en verenigingen op de agenda komt te staan. Organisaties, die de veiligheid goed organiseren en communiceren zijn minder kwetsbaar voor ongewenst gedrag, maar ook voor pesten en discriminatie. 

Afspraken en regels

Het project heeft als doel dat alle maatschappelijke organisaties in Huizen zich een sociaal veilige organisatie kunnen noemen. De maatschappelijke organisaties committeren zich aan de gemaakte afspraken binnen het beleid voor een veilige- en actieve omgeving: het aanstellen van een vertrouwenspersoon, omgangsregels, een bindende gedragscode voor vrijwilligers, afspraken over informatie voor en naar ouders in een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn. 

Organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en kunnen zich kwalificeren door te voldoen aan de volgende 5 voorwaarden: 

 1. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern), die bekend is bij ouders en kader. 
 2. Aanvraag (grats) Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers. 
 3. Het hebben van omgangsregels voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers. 
 4. Een werkwijze hebben hoe om te gaan met meldingen/ongewenst gedrag en deze informatie delen met ouders en andere betrokkenen via de eigen communicatiekanalen. 
 5. Dit onderwerp minimaal 1 keer per jaar bespreken binnen het bestuur, met leden (bijvoorbeeld tijdens Algemene Ledenvergadering), vrijwilligers en zeker met nieuwe vrijwilligers. 

In de gemeente Huizen vinden wij het belangrijk dat iedere inwoner zich veilig en prettig voelt binnen de (sport)vereniging. Daarom is er een projectondersteuner Veilig Actief aangesteld die besturen ondersteunt en adviseert op dit gebied. De projectondersteuner voert deze taak uit via Vrijwilligerscentrale Huizen(externe link).
 

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Anita Campbell via 035-5267553, 06-39699058 of info@vchuizen.nl.

Kijk voor meer informatie op: 

Sport Platform Huizen

Logo sport platform huizen

Het Sport Platform Huizen, kortweg SPH, is medio 2004 opgericht door een zevental sportverenigingen. Zij onderschreven in navolging van een 'gewonnen strijd' van drie van hen tegen een omstreden plan van het toenmalige B&W van de gemeente Huizen het belang van gezamenlijk optrekken bij verenigingsoverstijgende kwesties. 

In de jaren die volgden werd het contact met enerzijds de sportverenigingen en anderzijds de gemeente Huizen meer en meer vorm en inhoud gegeven en was het SPH bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van de Sportnota en globale standaardisering van huur- en erfpachtcontracten. 

Sinds 2012 is het SPH een formele, notarieel opgerichte stichting met statuten en een grotendeels verenigingsonafhankelijk bestuur. Met de aangesloten sportverenigingen en met de gemeente Huizen zijn doel en missie resp. werkafspraken in een convenant vastgelegd.

Het SPH heeft als missie de bindende factor te zijn tussen de sportverenigingen onderling en de sportverenigingen en de gemeente Huizen teneinde een stimulans te zijn voor 'Huizen in beweging'.

De algemene doelstellingen zijn als volgt omschreven: 

 • belangenbehartiging
 • kennisoverdracht
 • sportpromotie

Inmiddels vertegenwoordigd het SPH maar liefst 27 verenigingen. Voor meer informatie: www.sportplatformhuizen.nl(externe link).

Aangepast sporten

Bewegen is goed voor iedereen en zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Helaas is dit voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking nog niet vanzelfsprekend. Er is echter vaak veel meer mogelijk dan men denkt. In de gemeente Huizen willen we mensen met een beperking helpen om de weg naar passend aanbod te vinden. 

Het aanbod in de gemeente Huizen staat op de website Uniek Sporten(externe link), een online sportcommunity voor aangepast sporten. Naast de zoekmachine(externe link) voor actueel aanbod uit de buurt, kun je hier als inwoner ook nieuws en andere updates vinden op het gebied van aangepast sporten. 

Aanvraag hulpmiddelen                                                                                                                                                               

Meer dan 80.000 mensen in Nederland hebben een sporthulpmiddel nodig om te kunnen sporten. Dit wordt hen door verschillende instanties niet altijd makkelijk gemaakt. Uniek Sporten Hulpmiddelen helpt deze groep met advies, bemiddeling én financiering van hun hulpmiddel.

Een aanvraag voor een hulpmiddel indienen kan via www.85procentvoorjouwtalent.nl(externe link). Via Uniek Sporten Hulpmiddelen krijgen ze namelijk maar liefst 85% van het bedrag van een sporthulpmiddel vergoed.

Neem voor vragen of opmerkingen op het gebied van aangepast sporten in de gemeente Huizen contact op met Chantal Heinen, via c.heinen@huizen.nl of 035 - 52 81 455.