JOGG Huizen

Logo JOGG Huizen

JOGG staat voor "Jongeren op Gezond Gewicht". Deze landelijke  beweging heeft als doel een lokale integrale aanpak te ontwikkelen en uitvoeren waarin we samen de omgeving van jeugd en jongeren structureel gezonder maken. 

In Huizen richt de aanpak zich op een specifiek (postcode)gebied. We kiezen voor dit gebied omdat hier de meeste kinderen en jongeren overgewicht hebben, blijkt uit cijfers en kennis. We werken hier aan verschillende thema's: 

 • Gezonde basisscholen
 • Gezonde sportverenigingen
 • Promotie gezonde leefstijl tijdens jaarlijkse evenementen
 • Verbeteren ketenaanpak voor kinderen met overgewicht
 • Verkennen problematiek ondergewicht

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Frank Wolfs, JOGG registeur via f.wolfs@huizen.nl.

Kindarrangement

Logo Maatschappelijke Zaken Huizen Blaricum Eemnes Laren

Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen aan sporten, uitjes met school of meedoen met andere kinderen. Maatschappelijke Zaken HBEL wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen in hun omgeving. Via Meedoen HBEL kunt u voor uw kind(eren) van 4 t/m 17 jaar van een aantal regelingen gebruik maken. Sport en Cultuur is hier een onderdeel van. Met deze regeling kan uw kind meedoen aan sport en culturele activiteiten. Andere regelingen zijn: fiets, school, kleding, ID kaart, zwemmen, doe-budget, computer en internet. 

Meer informatie is te vinden op meedoenhbel.nl.

Veilig Actief

Logo Veilig Actief

Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om iedereen veilig, actief, eerlijk en ongedwongen te laten meedoen bij sportieve- en maatschappelijke organisaties in Huizen. 

In 2016 is, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Huizen, gestart met het project (Jeugd) Veilig Actief. Het project is er op gericht dat sociale veiligheid bij de organisaties en verenigingen op de agenda komt te staan. Organisaties, die de veiligheid goed organiseren en communiceren zijn minder kwetsbaar voor ongewenst gedrag, maar ook voor pesten en discriminatie. 

Afspraken en regels

Het project heeft als doel dat alle maatschappelijke organisaties in Huizen zich een sociaal veilige organisatie kunnen noemen. De maatschappelijke organisaties committeren zich aan de gemaakte afspraken binnen het beleid voor een veilige- en actieve omgeving: het aanstellen van een vertrouwenspersoon, omgangsregels, een bindende gedragscode voor vrijwilligers, afspraken over informatie voor en naar ouders in een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn. 

Organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en kunnen zich kwalificeren door te voldoen aan de volgende 5 voorwaarden: 

 1. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (in- of extern), die bekend is bij ouders en kader. 
 2. Aanvraag (grats) Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers. 
 3. Het hebben van omgangsregels voor iedereen en gedragsregels/codes voor vrijwilligers. 
 4. Een werkwijze hebben hoe om te gaan met meldingen/ongewenst gedrag en deze informatie delen met ouders en andere betrokkenen via de eigen communicatiekanalen. 
 5. Dit onderwerp minimaal 1 keer per jaar bespreken binnen het bestuur, met leden (bijvoorbeeld tijdens Algemene Ledenvergadering), vrijwilligers en zeker met nieuwe vrijwilligers. 

Vanaf 1 september 2017 is Anita Campbell als (Jeugd) Veilig Actief projectondersteuner vanuit de gemeente aangesteld om de besturen te ondersteunen/kwalificeren. Zij is tevens, vanuit het Sport Platform Huizen, extern vertrouwenscontactpersoon voor diverse verenigingen in Huizen. 

Contact

Contact opnemen met Veilig Actief? Mail naar VCP@sportplatformhuizen.nl of bel naar 06 182 26 887. Geen gehoor? Bel dan naar 06 430 58 300.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: 

Sport Platform Huizen

Logo sport platform huizen

Het Sport Platform Huizen, kortweg SPH, is medio 2004 opgericht door een zevental sportverenigingen. Zij onderschreven in navolging van een 'gewonnen strijd' van drie van hen tegen een omstreden plan van het toenmalige B&W van de gemeente Huizen het belang van gezamenlijk optrekken bij verenigingsoverstijgende kwesties. 

In de jaren die volgden werd het contact met enerzijds de sportverenigingen en anderzijds de gemeente Huizen meer en meer vorm en inhoud gegeven en was het SPH bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van de Sportnota en globale standaardisering van huur- en erfpachtcontracten. 

Sinds 2012 is het SPH een formele, notarieel opgerichte stichting met statuten en een grotendeels verenigingsonafhankelijk bestuur. Met de aangesloten sportverenigingen en met de gemeente Huizen zijn doel en missie resp. werkafspraken in een convenant vastgelegd.

Het SPH heeft als missie de bindende factor te zijn tussen de sportverenigingen onderling en de sportverenigingen en de gemeente Huizen teneinde een stimulans te zijn voor 'Huizen in beweging'.

De algemene doelstellingen zijn als volgt omschreven: 

 • belangenbehartiging
 • kennisoverdracht
 • sportpromotie

Inmiddels vertegenwoordigd het SPH maar liefst 27 verenigingen. Voor meer informatie: www.sportplatformhuizen.nl.

Aangepast sporten

Bewegen is goed voor iedereen en zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Helaas is dit voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking nog niet vanzelfsprekend. Er is echter vaak veel meer mogelijk dan men denkt. In de gemeente Huizen helpt Team Sportservice 't Gooi inwoners met een beperking om de weg naar passend aanbod te vinden. 

Allereerst heeft het Team Sportservice 't Gooi een aparte webpagina ingericht op aangepaste sporters. Het is als inwoner mogelijk om via één van de medewerkers aangepast sporten een persoonlijk beweegadvies te krijgen. Daarnaast is op deze website de Beweegwijzer Aangepast sporten 2021 te vinden. In deze beweegwijzer staat als het aangepast sportaanbod in de regio 't Gooi, dus ook in de gemeente Huizen. 

Het aanbod in deze beweegwijzer komt van de website Uniek Sporten, een online sportcommunity voor aangepast sporten. Naast de zoekmachine voor actueel aanbod uit de buurt, kan je hier al inwoner ook nieuws en andere updates vinden op het gebied van aangepast sporten. 

Neem voor vragen of opmerkingen op het gebied van aangepast sporten in de gemeente Huizen contact op met de regiocoördinator aangepast sporten Alexandra Ochsendorf van Team Sportservice 't Gooi via aochsendorf@teamsportservice.nl of 06 114 21 327.