In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Daarin kwam ook naar voren dat een opknapbeurt van de Zomerkade (inclusief de Wedekuil) prioriteit moet hebben. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt. Met de plannen die er zijn krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls. De herinrichting bestaat onder meer uit aanpassingen in het openbaar gebied, het wijzigen van parkeervoorzieningen, extra ruimte voor terrassen ten behoeve van horeca, het verplaatsen van de bestaande EHBO-post en de aanleg van een zwemsteiger. Het ontwerp hiervoor heeft eerder ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. De beeldimpressies heeft u misschien gezien in de Strandkant of tijdens een van de informatiemomenten in juni. Om de herinrichting en het gewenste gebruik mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden geactualiseerd.

Ontwerp bestemmingsplan Zomerkade (september 2021)

Het ontwerp bestemmingsplan Zomerkade ligt ter inzage tot 28 oktober 2021. Tijdens deze periode kunt u een reactie (zienswijze) op het plan geven. Let op, het gaat dus niet om een reactie op de opzet van de herinrichting van de Zomerkade. Dat traject is al afgerond. Deze reactiemogelijkheid heeft alleen betrekking op het de wijziging van het bestemmingsplan, die nodig is om de herinrichting mogelijk te maken. 

Kijk voor meer informatie op de pagina Bestemmingsplannen in procedure.

Strandkrant Zomerkade (mei 2021)

In 2019 heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Daarin kwam ook  naar voren dat iedereen belang hecht aan een opknapbeurt van de Zomerkade. Daarom hebben we dat als eerste opgepakt. 

In oktober 2020 is het zogenoemde voorlopig ontwerp voor de Zomerkade digitaal gepresenteerd. Hierop hebben we veel reacties gekregen. We hebben gesprekken gevoerd met diverse bewoners en andere belanghebbenden. Ook hebben we de afgelopen maanden veel onderzocht. De uitkomsten van die gesprekken en onderzoeken hebben we gebruikt in verdere uitwerking. 

In deze Strandkrant (pdf) die aan omwonenden en ondernemers in het gebied is gestuurd krijgt u een overzicht van de Zomerkade en de wijzigingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de gesprekken en de onderzoeken.  

 •  

Bekijk het voorlopig ontwerp voor de Zomerkade (oktober 2020)

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. Prioriteit in de uitwerking heeft het gebied van de Zomerkade. In het ontwerp ligt de focus op de Wedekuil, het gebied voor de horeca en de overgang van en naar het strand. Toevoegen van groen, verbeteren van de toegankelijkheid door trappen en hellingen en gevarieerde zitmogelijkheden zijn daar onderdeel van. Het ontwerp (pdf) biedt ruimte voor bestaande en nieuwe horeca aan het strand, gekoppeld aan de Wedekuil met zwemplek.

Uitgangspunt is eenheid in het gebied, met een uitstraling die daarbij past.

Afbeeldingen met QR code

Benieuwd hoe het gebied eruit komt te zien? Op deze pagina ziet u een aantal afbeeldingen. Bij elke afbeelding is het ontwerp kort toegelicht. Als u de QR code op de afbeelding scant met uw smartphone of tablet, dan kunt u daar 360 graden rondkijken en beleven hoe het er uit komt te zien. U kunt de beelden ook bekijken via de links die toegevoegd zijn aan de toelichting.

De rondleiding

Van oost (de kant van de Aanloophaven) naar west (de kant van Gooierhoofdpark) met de volgende stops:

 1. Tribune
 2. Wedekuil en zwemplek
 3. Boulevard en terrassen Zomerkade
 4. Groene trappen en strandpromenade

1. Tribune

Voor de bestaande kademuur is een tribune gebouwd. Vanaf de Zomerkade lopen bezoekers via de treden van de tribune het strand op. De tribune biedt zicht op het bestaande volleybalveld; dat is vergroot en uitgebreid. ’s Avonds kunnen mensen genieten van een fantastisch uitzicht over het Gooimeer en de zonsondergang.

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

2. Wedekuil en zwemplek

De Zomerkade krijgt een echte zwemplek. Het natuurlijke zwemwater van het Gooimeer loopt door tot de Wedekuil en is verdiept. Aan de westkant daarvan loopt een steiger het Gooimeer in. Aan deze steiger kunnen kleine (ondiepe) vaartuigen aanmeren.  Aan de oostkant loopt het zandstrand door tot in de zwemplek. In de zomer is er op de oever van de zwemplek ruimte voor foodtrucks.

De Wedekuil zelf heeft een grasveld en is daardoor een prettige plek om actief te zijn of gewoon te zitten en te genieten. De treden zijn schoongemaakt en hersteld. De treden aan de korte zijde hebben een breed zitelement, dat uitzicht biedt over de Wedekuil, de zwemplek en het Gooimeer. Aan de westzijde van de Wedekuil is ruimte voor terrassen met zicht op het strand.

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

3. Boulevard en terrassen Zomerkade

Aan de kant van het strand op de Zomerkade is meer ruimte voor terrassen en groen.  Het halfronde bastion is verwijderd, zodat het indrukwekkende halvemaanvormige strand tot z’n recht komt. Ook maakt dat de doorgaande promenade over het strand mogelijk. Voor het kunstwerk dat nu in het bastion staat, wordt in overleg met de kunstenaar een nieuwe bestemming gezocht.

Ter plekke van de onderdoorgang naar het Spui is de boulevard verbreed tot ‘balkon’. Via brede trappen en een flauwe helling is het strand toegankelijk. Vanaf het balkon tot aan de Zuiderzee blijft de inrichting van de Zomerkade zoals deze nu is.

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

4. Groene trappen en strandpromenade

De oostelijke helft de parkeerplaats op het strand is verwijderd. Het strand is verbreed en het hoogteverschil tussen strand en kade is overbrugd met brede groene treden. De randen daarvan hebben een comfortabele zithoogte en zijn op diverse plekken voorzien van trappen en houten plateaus. De hoogste niveaus van de groene treden hebben een bloemenweide. Op het gazon van de lagere treden kunnen mensen zitten en zonnen, zonder daarvoor naar het strand te hoeven.  Verspreid over de groene trappen zijn lage bomen met brede kronen geplant, die natuurlijke schaduw bieden op hete dagen.

Langs de onderzijde van deze groene treden is een doorgaande strandpromenade. Deze strandpromenade verbindt alle verschillende onderdelen van het strand. Via een brede flauwe helling zijn beide niveaus met elkaar verbonden, zodat ook minder mobiele bezoekers het strand kunnen betreden. De groene treden zijn aangelegd tot de helft van het parkeerterrein, maar kunnen in de toekomst doorgetrokken worden tot het eind van het strand, waar de oversteek naar het Gooierhoofd gemaakt kan worden. 

Klik op de afbeelding of gebruik de QR-code om de 3D-beelden te bekijken.

Handig

Voorlopig ontwerp Zomerkade gereed (oktober 2020)

Inmiddels is een voorlopig ontwerp voor de Zomerkade gereed. Dit ontwerp is tot stand gekomen op grond van:

 • de uitgangspunten uit de Kustvisie
 • de inbreng uit het participatieproces
 • de opmerkingen uit de commissie Fysiek Domein van juni dit jaar
 • een motie in de gemeenteraad van juli jl. die uitgaat van 50% behoud parkeerterrein aan de strandzijde.

In het ontwerp ligt de focus op de Wedekuil, het deel voor de horeca en de overgang van en naar het strand. De kademuur en de aanliggende voetpaden worden qua verharding, via een boulevard en met groene trappen ingepast in het ontwerp. De verschillende activiteiten, routes en zones worden zo georganiseerd dat er eenheid in het gebied ontstaat, met een uitstraling die daarbij past.

Informatie omwonenden

Het voorlopig ontwerp wordt de komende tijd uitgewerkt naar een definitief ontwerp, dat gebruikt gaat worden voor de aanbesteding. In dit proces naar een definitief ontwerp worden bewoners en omwonenden van de Zomerkade meegenomen. Via online sessies worden zij geïnformeerd over het voorlopig ontwerp, kunnen zij specifieke vragen stellen en hun mening delen.

Zomerkade prioriteit in uitwerking Kustvisie (juni 2020)

In februari is de herinrichting van de Zomerkade door de gemeenteraad benoemd als prioriteit. Het college wil graag in september starten met de aanbesteding hiervoor. De focus ligt op het aanpassen en aantrekkelijk maken van het centrale deel van de Zomerkade  (Wedekuil-Spui), op de aanleg van een zwemplek bij de Wedekuil, vergroening van het gebied en verbeteren van de parkeervoorzieningen.

Aanpak

De Zomerkade is een centrale plek aan de kust van Huizen. Een plek waar mensen ’s zomers gebruik maken van het strand, een terrasje pakken en zwemmen in het Gooimeer. De herinrichting moet leiden tot een kwaliteitsimpuls van dit gebied; een herkenbare bestemming in Huizen, haven van ’t Gooi. Ook een groene plek aan het water, waar je kunt genieten van een hapje en een drankje. En waar mensen gebruik kunnen maken van een natuurlijke zwemplek in de Wedekuil, die de verbinding vormt tussen horeca, strand en achterland.

Procedure

Het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten is noodzakelijk. De keuze voor aanpak van dit gebied, doet recht aan de wensen van inwoners. De basis is de integrale Kustvisie - het toetsingskader -  waaruit steeds opnieuw verbinding kan worden gezocht met andere deelprojecten en initiatieven van bijvoorbeeld ondernemers. Dit voorstel voor herinrichting moet uitgewerkt worden naar een definitief ontwerp, waarbij omwonenden geraadpleegd worden.

Gemeenteraad stemt in met prioritering deelprojecten (februari 2020)

De gemeenteraad heeft op 13 februari jl. ingestemd met het toekennen van de hoogste prioriteit aan de volgende deelprojecten voor de Kustvisie:

 • 4.7.1 (natuurlijke zwemvijver Wedekuil),
 • 4.7.2 (gebiedsontwerp strand en Zomerkade)
 • 4.7.3 (strandpaviljoen met seizoensgebonden horeca)

Deze projecten zullen de aankomende periode worden uitgewerkt.

Gemeenteraad stelt Integrale Kustvisie Huizen vast (december 2019)

De gemeenteraad heeft op 12 december jl. de Integrale Kustvisie voor Huizen vastgesteld. Deze visie is het resultaat van uitgebreide sessies die Okra landschapsarchitecten tussen maart en mei 2019 had met vele inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen en collega-overheden. Ook de jeugd heeft meegedacht. De komende tijd wordt gekeken naar de verdere uitwerking van onderdelen uit de vastgestelde kustvisie. 

College biedt de gemeenteraad integrale kustvisie aan (november 2019)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve Kustvisie voor Huizen vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie is het resultaat van uitgebreide sessies die Okra landschapsarchitecten tussen maart en mei 2019 had met vele inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen en collega-overheden. Ook de jeugd heeft meegedacht.

De commissie- en raadsvergadering waarin de Kustvisie wordt besproken zijn op respectievelijk 27 november en 12 december.

Integrale Kustvisie

De visie beschrijft de kansen en mogelijkheden die door de participanten zijn aangedragen in samenhang. Deze kansen en mogelijkheden versterken de verbinding tussen de kust en er rest van de gemeente. Ook is de relatie gelegd met buurgemeenten Blaricum, Gooise Meren en Almere. Met deze visie als basis kan Huizen verder vooruit met voltooien van een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

Bekijk de kustvisie

Beeld

De integrale Kustvisie geeft een beeld van hoe de kust van Huizen zich zou kunnen ontwikkelen. Als de gemeenteraad de visie vaststelt, dan volgt de uitwerking van de verschillende deelgebieden. Wethouder Boom: “De kust van Huizen zie ik als een kralenketting. De verschillende locaties, initiatieven en kwaliteiten rijgen zich aaneen. Bij toekomstige initiatieven gaan we kijken of het kralen zijn die passen in de ketting én waar we ze aan de ketting rijgen. De kust van huizen is niet alleen het feestje van de watersporters. De kust is ook belangrijke kans voor het achterland. Voor het dorp en voor de mensen die aan het Gooimeer wonen. Ook zij moeten volop kunnen recreëren aan de kust. Het initiatief voor de uitwerking en de regie ligt zeker niet alleen bij de gemeente. Wij zoeken nadrukkelijk ook marktpartijen en inwoners die kunnen en willen bijdragen. Samen maken wij Huizen!”

Veelzijdig en gevarieerd

De integrale Kustvisie gaat uit van veelzijdigheid en een gevarieerd aanbod, waarbij de verschillende onderdelen elkaar versterken. Op basis van de participatiesessies met inwoners, ondernemers, (belangen)verenigingen, bestuurders en collega-overheden zijn acht uitgangspunten geformuleerd, die in de Kustvisie zijn uitgewerkt.  

 • Water op de agenda;
 • Basis op orde;
 • Samenwerking publieke en private ontwikkelingen;
 • Zorgen voor verbinding en goede samenhang;
 • Heldere zonering in druk en rustig;
 • Meer ruimte voor voetganger en fietser;
 • Verbreding aanbod recreatie en toerisme;
 • Gerichte kwaliteitsimpulsen.

Deze uitgangspunten vormen het fundament van de kustvisie in zijn geheel, maar zijn ook de primaire toetsingscriteria voor toekomstige ontwikkelingen in of aan de kustzone.

Reageren op eindconcept Kustvisie (mei 2019)

Na een aantal themabijeenkomsten over kust en haven is op 27 mei is het concept van de kustvisie gepresenteerd aan alle participanten. De kustvisie gaat nu ook de inspraak in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om te reageren.

Reacties

Tot en met dinsdag 18 juni 2019 kunt u reageren op het eindconcept van de kustvisie (zie onderaan deze pagina). Dit kunt u doen door een mail met als onderwerp ‘reactie kustvisie’ aan kustvisie@huizen.nl te sturen of per post aan Gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA, Huizen.

Vervolg

De reacties tot en met 18 juni 2019 worden meegenomen in de presentatie aan de commissie Fysiek Domein op 26 juni 2019. Daarna worden alle reacties gebundeld en samen met de input van de commissie Fysiek Domein gebruikt voor het opstellen van een einddocument voor de kustvisie. Dit einddocument wordt na de zomervakantie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Waarom een kustvisie (februari 2019)

Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. Huizen wil een levendig dorp aan het water zijn. Daarvoor is een aantrekkelijke en levendige kust van groot belang. De kust moet een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve mogelijkheden bieden. Maar de Kustvisie blijft niet beperkt tot alleen de kust. In de visie wordt ook de verbinding gemaakt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle plekken in Huizen.

Samen vormgeven!

Voor het maken van een definitieve Kustvisie gaan we graag met u in gesprek. Om samen te verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp. Een visie die de sterke punten van Huizen verbindt.

Wethouder Roland Boom: “De uiteindelijke Kustvisie zie ik als een kralenketting. Deze kralenketting zorgt voor verbinding tussen kust, haven en centrum. De ketting is ook het kader, waarbinnen ontwikkelingen kunnen en moeten plaatsvinden. Elke toekomstige actie wordt getoetst aan die ketting. Zo is de kralenketting een leidraad voor toekomstige keuzes. Ik hoop dat u samen met ons deze ketting wilt vormgeven.”

Hoe?

In deze concept Kustvisie gaan we de witte vlekken samen invullen. Dat betekent een grondige verkenning en pittige discussies die moeten leiden tot afgewogen keuzes. Daarvoor organiseren wij een aantal bijeenkomsten, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Om de thema’s goed met elkaar te kunnen bespreken, zijn per thema bijeenkomsten gepland. De laatste (27 mei) is een bijeenkomst waar beide thema’s aan de orde komen. Ook is er een beeldvormende bijeenkomst met de gemeenteraad. Na deze bijeenkomsten worden de witte vlekken in de concept Kustvisie ingevuld. Tot slot, aan het einde van het traject, is er een presentatie aan iedereen. De visie die er dan ligt, wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit traject laten wij ons begeleiden door Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht.

Wanneer en waar

Wanneer en war de bijeenkomsten zijn, leest u hierna. 

Thema Kust

Datum Tijd Locatie
Maandag 11 maart 19.30 uur Coronel, Havenstraat 295
Woensdag 3 april 19.30 uur Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
Maandag 27 mei 19.30 uur Boot | Eten & Drinken, Ambachtsweg 65

Thema Haven

Datum Tijd Locatie
Donderdag 14 maart 19.30 uur Coronel, Havenstraat 295
Donderdag 4 april 19.30 uur Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
Maandag 27 mei 19.30 uur Boot | Eten & Drinken, Ambachtsweg 65

* Let op: omdat veel deelnemers meedoen aan beide thema's, is in overleg met de deelnemers besloten om de derde bijeenkomst voor Kust en Haven samen te voegen op één avond: 27 mei. 

Publiekspresentatie

Woensdag 26 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis (tijdens raadscommissie Fysiek Domein). 

Achtergrond

Eind november 2016 besloot de gemeenteraad om de focus voorlopig te leggen op het gebied tussen de landtong en de aanloophaven en te kiezen voor uitwerking van vier projecten: een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en recreatiegebied Gooierhoofd. Voor de uitwerking hiervan zou in overleg met het nieuwe college, dat na de verkiezingen in 2018 aantrad, een planning worden gemaakt. In februari 2018 nam de gemeenteraad een motie aan, waarmee het college onder meer opdracht kreeg om de gemeenteraad eind 2018 een geactualiseerde kustvisie voor te leggen met daarin duidelijkheid over wat de gemeente wil met de hele kust, waarbij rekening wordt gehouden met de tot dan toe ingebrachte bezwaren en suggesties rondom de ontwikkeling van de kust. Dat is aanleiding voor dit traject, waarbij iedereen ideeën en suggesties kan aandragen over het haven- en kustgebied. Dit traject moet leiden tot een breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp.