Lokaal Sport Akkoord II: ‘Sport versterkt’

In 2018 hebben het ministerie van VWS (VWS), NOC*NSF en VSG/VNG het eerste Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat akkoord liep op 31 december 2022 af. 

Huizen heeft een rijk verenigingsleven en een actieve inzet van buurtsportcoaches. Met het Lokaal Sport Akkoord II: ‘Sport versterkt’ (2023-2026), willen we kijken waar kansen liggen, die op dit moment nog niet volledig benut worden. De toegevoegde waarde van het tweede sportakkoord is het verder intensiveren van verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen (zoals de sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, onderwijs, kinderopvang en gemeente) om de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Gezamenlijk vergroten we de impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Huizen kan meedoen aan duurzame sport- en beweegactiviteiten. Want sport versterkt.

Vijf ambities

Binnen het nieuwe sportakkoord ‘Sport versterkt’ wordt er met de partners gewerkt aan het verder vergroten van het bereik, het verstevigen van het fundament en het zichtbaar maken van de betekenis van sport en bewegen. Dit doen we aan de hand van vijf ambities:

  1. Inclusie en diversiteit 
  2. Sociaal veilige sport 
  3. Vitale sportaanbieders 
  4. Vaardig in bewegen 
  5. Ruimte voor sport en bewegen

Adviseur Lokale Sport

De adviseur lokale sport speelt een belangrijke rol bij de inrichting van een vitale, sterke, duurzame, lokale sportinfrastructuur. In elke regio in Nederland is een adviseur lokale sport actief die advies geeft over de inrichting van clubondersteuning. En die zorgt voor een passende doorvertaling van het landelijke Sportakkoord naar de lokale praktijk. 

Dit alles met het doel om de sportclubs en ondernemende sportaanbieders te versterken en hun maatschappelijke waarde te vergroten. 

In Huizen is Hein Veerman de Adviseur Lokale Sport.  

Services

De Huizer sportverenigingen kunnen (vaak kosteloos) aanspraak maken op een divers ondersteuningsaanbod vanuit de Sportlijn. Dit ondersteuningsaanbod worden ook wel ‘services’ genoemd. Deze services worden gebruikt om de wortels van de sportinfrastructuur te versterken. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor jouw vereniging. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleiding. Deze (vaak gratis) ondersteuning zorgt ervoor dat we de ambities uit het sportakkoord samen kunnen realiseren. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt daar aan bij.