Lokaal Sport Akkoord: Elkaar vinden in bewegend Huizen

Het lokale sportakkoord 'Elkaar vinden in bewegend Huizen' is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Het nationale akkoord werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

Vijf ambities

In juni zijn er twee digitale bijeenkomsten geweest met lokale sportverenigingen, buurtsportcoaches, sportplatform Huizen, commerciële aanbieders en maatschappelijke partners om te komen tot een Lokaal Sport Akkoord. Dit akkoord benoemt de belangrijke ambities en de daarbij behorende acties waar we de komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Er is voor het lokale sportakkoord gekozen om met vijf ambities aan de slag te gaan:

 1. Inclusief sporten
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Vaardig in bewegen
 5. Positieve sportcultuur

De Adviseur Lokale Sport helpt jouw sportclub verder

Elke Nederlandse gemeente met een lokaal Sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport (ook wel Sportlijn genoemd) een Adviseur Lokale Sport toegewezen. Deze Adviseur Lokale Sport zorgt voor de verbinding met de Sportlijn (NOC*NSF, de sportbonden en NL Actie). De sportlijn gelooft en zet vol in op het versterken van de wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt daaraan bij.

De Huizer sportverenigingen kunnen (vaak kosteloos) aanspraak maken op een divers ondersteuningsaanbod vanuit de Sportlijn. Dit ondersteuningsaanbod worden ook wel ‘services’ genoemd. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor jouw vereniging. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleiding. Deze (vaak gratis) ondersteuning zorgt ervoor dat we de ambities uit het sportakkoord samen kunnen realiseren.
 
In Huizen is Lennart Stekelenburg de Adviseur Lokale Sport.  Heeft jouw vereniging dus hulp nodig bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie, het ontwikkelen van nieuw aanbod, het inrichten van een veilig sportklimaat, hulp bij het optuigen van actief vrijwilligersbeleid of wil je jouw trainers opleiden? Neem dan contact op met sportief@huizen.nl

Lokaal Sport Akkoord ontvangen

Wilt u het Lokaal Sport akkoord per mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar sportief@huizen.nl
 

Inclusieve sport

De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Waardoor een deel van de inwoners van Huizen nog weinig of zelfs niet sport. Het is hierin belangrijk inwoners eenvoudig kunnen zien wat het sport- en beweegaanbod in Huizen is.

Laatste nieuws over inclusieve sport

 • Er worden voor de verschillende doelgroepen werkgroepen gestart, die samen gaan kijken naar een manier om de doelstellingen te bereiken.
 • In het basisonderwijs wordt voor groep 7/8 (S)Cool on Wheels gegeven tijdens de sportles. Dit project draagt bij aan de bewustwording op het regulier onderwijs dat sporten en bewegen voor iedereen mogelijk is. De leerlingen ervaren ook wat leven en sporten met een beperking inhoudt en dat deze beperking je niet hoeft te beperken. Inmiddels hebben de volgende scholen deelgenomen aan de (S)Cool on Wheels clinic: De Ark, PCBS Rehoboth School, Tweemaster Huizen Hollebok, RKBS De Springplank (2 klassen), De Gouden Kraal en Tweemaster Huizen Koers, Kamperfoelischool en de Flevoschool. Na de zomervakantie volgen de Beatrixschool en de van de Brugghenschool.
 • Vanuit inclusieve sport is in oktober 2021 een sportdag georganiseerd voor bewoners van woonvoorzieningen Philadelphia (locaties de Haar, de Amer en de Hermelijn), woongroep Mozart en de Huizermaatjes. De sportclinics werden verzorgd door enthousiaste trainers van Korfbalvereniging Huizen, Volleybalvereniging Huizen, MHC Huizen en studio Dansu. Door de positieve reacties van de deelnemers, begeleiders en de sportaanbieders wordt er ook in oktober 2022 weer een sportdag georganiseerd voor deze doelgroep. De deelnemende verenigingen worden later bekend gemaakt.
 • HSV De Zuidvogels gaat starten met een G-voetbalteam.

Duurzame sportinfrastructuur

Deze ambitie staat voor het verduurzamen van sportvelden, zwembaden en sporthallen. Maar ook voor het optimaal en efficiënt gebruik maken van accommodaties. Daarnaast wordt de openbare ruimte optimaal ingericht om buiten bewegen mogelijk te maken. 

In de afgelopen jaren is er ingezet op het verduurzamen van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Dit is een doorlopend traject. Sinds 1 januari 2021 gebeurt dit samen met SRO Huizen BV. Verenigingen met een eigen accommodatie worden gemotiveerd om actief aan de slag te gaan om hun sportaccommodaties te verduurzamen. De doelstellingen hierbij zijn het verminderen van CO2 volgens het klimaatakkoord en zoveel mogelijk circulair bouwen. 

Laatste nieuws over duurzame sportinfrastructuur

Er wordt met verschillende partijen gekeken hoe de sportaanbieders een goede plek krijgen op deze website. En er wordt gekeken naar de inrichting in de openbare ruimte, dit met name voor sporttoestellen. 

Daarnaast lopen er verschillende duurzaamheidsprojecten voor verenigingen. Een goed voorbeeld hiervan is AV Zuidwal. Zij hebben, mede door subsidies, geïnvesteerd in dakisolatie, LED veld- en baan verlichting en zonnepanelen. Ook met AH’78 wordt hier naar gekeken.

Op dit moment wordt er gekeken naar de plaatsing van beweegtoestellen in de openbare ruimte. 

Gerealiseerde projecten

Samen met MCH is er aan de Havenstraat een terrein aangelegd voor radiografisch bestuurbare auto’s. Op 12 maart is het MTB terrein 'the Fox Trail' geopend. 

Vitale sportaanbieders

Verenigingen moeten voor de toekomst hun financiële en organisatorische basis op orde hebben. Dit is vooral belangrijk nu ze voor allerlei uitdagingen hebben gestaan door corona. 

Daarnaast moeten er een vrijwilligersbeleid zijn en voldoende (geschoold) kader zijn. Hierin speelt diversiteit ook een rol. Er moet ingespeeld worden op de wensen vanuit de samenleving in aanbod en andere vormen van lidmaatschap. Ook verenigingsondersteuning is hierbij een belangrijk aspect. Om toekomstbestendig te zijn, is er samenwerking nodig tussen sportaanbieders uit dezelfde, maar zeker ook uit andere, sectoren. Daarnaast is het belangrijk om de aansluiting te zoeken met zorginstellingen. Dit is opgenomen in het preventie akkoord.

Laatste nieuws over vitale sportaanbieders

Voor de verenigingen zijn er in de sportmaand september drie workshops gegeven in het kader van meer vrijwilligers door creatief denken. Later zullen ook de workshops vrijwilligersmanagement en ledenbinding nog aan bod komen. 

De afgelopen tijd hebben trainers van verschillende verenigingen technische opleidingen gevolgd. 

 • Twee leden van TTV Huizen hebben workshops gevolgd in het kader van trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: 6-12 jarigen;
 • Vanuit KV Huizen is er een trainingscoördinator die de cursus trainersbegeleiding gevolgd heeft;
 • TTV Bijmaat heeft 2 trainers die bezig zijn met de TT2 opleiding, om zo als trainer/coach met een kwalificatie tafeltennistraining te kunnen geven;
 • Bij WTC Huizen hebben 8 deelnemers de basiscursus MTB gevolgd. 
 • AV Zuidwal heeft 6 trainers opgeleid tot assistent baantrainer.
 • Na de zomervakantie worden er bij KV Huizen 8 trainers opgeleid tot korfbaltrainer 2.

Vaardig in bewegen

Het is belangrijk om al op jonge leeftijd kinderen te stimuleren om te bewegen. Daarvoor hebben ze gekwalificeerde begeleiding nodig. Buurtsportcoaches zijn hierbij de verbindende factor. Zij zien de kinderen op school, bij de kinderopvang en bij de buitenschoolse activiteiten. Sportaanbieders krijgen zo de mogelijkheid om zich te presenteren aan de jeugd, zodat deze jongeren een gedegen keuze kunnen maken voor hun sportbeoefening. Komende jaren gaan we nog meer inzetten op de groep 12-17 jarigen. Hier zit de grootste groep afhakers. Hoe kunnen we hen behouden voor de sport? Verbinding zoeken met sportaanbieders? Maar hen zelf ook betrokken krijgen bij de organisatie van sportzaken.

Laatste nieuws over vaardig in bewegen

 • De werkgroep is al een aantal keer bij elkaar geweest en denkt na over manieren hoe de jeugd in Huizen motorisch breder te ontwikkelen. Dit door middel van opleiding van trainers, programma’s bij sportverenigingen, maar ook testen op scholen. Na de zomervakantie zullen bij een zestal verenigingen de trainingen van de 4-6 jarigen vanuit een breder perspectief worden gegeven. 
 • Op maandag 27 september is er een Athletic Skills Model workshop gegeven voor 5 sportverenigingen en buurtsportcoaches. De 25 enthousiaste deelnemers hebben theoretische kennis opgedaan over het ASM model en gingen daarna zelf ook aan de slag met allerlei verschillende oefeningen. Vooral het praktische deel gaf een goed beeld hoe met eenvoudige materialen en aanpassingen er iets completer getraind kan worden.
 • Robert de Bie van HHC is een gecertificeerd ASM instructeur. Hij zal zijn opgedane kennis en expertise gaan inzetten bij de club, maar wil ook andere verenigingen helpen het breed motorisch ontwikkelen op de vereniging te introduceren en vorm te geven. In 2022 zullen ook Ron Hendriksen (AV Zuidwal), Justin van Zanten (ZPV IJsselmeer) en Bob Brilleman (sv Huizen) de cursus tot ASM instructeur volgen.
 • Op dinsdag 19 april worden peuter- en kleutercoaches geschoold in het Nijntje Beweegdiploma, hiermee wordt een impuls gegeven aan het bewegen van onze jongste inwoners. Bij GV Turnlust wordt na de zomervakantie een extra moment Nijntje Beweegdiploma gegeven. Deze kinderen willen we tijdens de buurtsportcoachactiviteiten kennis laten maken en vervolgens door laten stromen naar de reguliere lessen.
 • Zeven verenigingen, Quick Runners, sv Huizen, TTV Huizen, ZPV IJsselmeer, SVO HZM’22 en KV Huizen gaan na de zomervakantie een programma opzetten voor breed motorisch ontwikkeling. Met behulp van ondersteunend materiaal gaan zij de jeugd van de vereniging opleiding tot multi-sporters.
 • De Huizer Hockey Club is al wat langer bezig met breed motorisch ontwikkelen, om de volgende stap te zetten gaan zij gebruik maken van een meet- en monitoringsinstrument. Welke later ook door de andere verenigingen gebruikt gaan worden.
 • In het seizoen 2022 tot 2023 breiden 8 verenigingen in Huizen hun trainingen uit met andere sport- en spel vaardigheden. Zij worden ondersteund vanuit het Lokaal Sport Akkoord, deelakkoord vaardig in bewegen. In dit deelakkoord staat goede motorische vaardigheden centraal. Deze zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Door beweging bij kinderen en jongeren te stimuleren, worden ze vaardiger, soepeler en houden ze langer plezier in sporten en actief bezig zijn. De verenigingen die meedoen zijn: Atletiekvereniging Zuidwal, basketbalvereniging Quick Runners, de Huizer Hockeyclub, Korfbalvereniging Huizen, Tafeltennisvereniging Huizen, voetbalvereniging SV Huizen, Zwem & Polovereniging IJsselmeer Huizen en Meidenvoetbalclub HZM’22.

Positieve sportcultuur

Plezier in sport en bewegen is het fundament voor een leven lang actief blijven. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier en de veiligheid van de sporter. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren. Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Hier hoort ook gekwalificeerd kader bij.

Laatste nieuws over positieve sportcultuur

Veilig Actief

Om de verenigingen te ondersteunen bij het verbinden aan het Veilig Actief Project(externe link), hebben op 18 juni 6 deelnemers de training ‘Vertrouwenscontactpersoon’ gevolgd.

Positieve sportomgeving

Medio 2022 worden de trainingen 'Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag', 'Een beetje opvoeder' en '4 Inzichten van trainerschap' uitgezet. Dit was in 2021 niet mogelijk vanwege de corona-maatregelen.

Inclusieve sportomgeving

Vanuit het projectteam, bestaande uit ervaringsdeskundigen van verschillende verenigingen en het kernteam lid, wordt er vorm gegeven aan het LHBTI+ beleid bij de verenigingen in de gemeente Huizen. Juist de inbreng van de ervaringsdeskundigen, die dichtbij de vereniging staan, hebben de grote uitwerking. Wat uiteindelijk leidt naar een (meer) inclusieve cultuur binnen de verenigingen.

Deze methode is succesvol gebleken: HSV De Zuidvogels is vanaf september 2021 gestart met het dragen van regenboog aanvoerdersbanden en het hijsen van de regenboogvlag. Ook is het de eerste vereniging waar de (inclusief) workshop wordt aangeboden aan trainers en coaches tot en met de A-selectie. De workshop wordt gegeven door Thijs de Greeff (Diversity & Inclusion Specialist). Zijn lokale kennis (ex-speler, trainer Huizer Hockey Club) is van grote meerwaarde.

Op 21 maart werd de Masterclass Inclusief Coachen gegeven aan zowel HSV De Zuidvogels als SVHuizen. Gastspreker was Bart Heuvingh, topsportbegeleider bij AZ. SVHuizen hijst inmiddels ook de regenboogvlag en zal ook de regenboog-aanvoerdersbanden dragen.

In 2022 gaat het projectteam met meerdere sportverenigingen in gesprek om te komen tot een positieve en inclusieve cultuur.

High5Spel

Bij verenigingen, waar jeugd actief is (12 tot en met 16 jaar), is het High5Spel aangeboden. Het spel zorgt voor meer plezier en respect in het team, maar ook voor de tegenstanders en scheidsrechters. Medio 2022 volgt een evaluatie.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen op signalen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting of discriminatie.

Sociaal veilig

Belangrijk is dat er goede afspraken worden gemaakt binnen de organisatie en deze ook te communiceren aan leden, vrijwilligers, maar juist ook ouders, zodat iedereen zich veilig voelt en onbekommerd kan sporten. Maak bijvoorbeeld afspraken over het uitzetten/opbergen van de telefoon tijdens de training en bespreek het online gedrag. Online seksueel misbruik komt steeds vaker voor.

Zie je iets of maak je iets mee wat niet kan, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, die aanspreekbaar is voor sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, kaderleden, wijkagent, vrijwilligers en bestuur.

In vertrouwen

Betrokkene moet eerst in vertrouwen zijn verhaal kwijt kunnen, waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Daarna bespreekt de vertrouwenscontactpersoon de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De betrokken persoon maakt hierin zélf een keuze. De gesprekken, die met de vertrouwenscontactpersoon worden gevoerd, zijn vertrouwelijk en anoniem en vinden plaats op neutraal terrein waar de betrokkene zich op zijn gemak voelt.

Vastgelegd

Elk incident wordt vastgelegd en met het bestuur besproken met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon hebben voor de bescherming van de privacy van alle betrokkenen. De verslagen worden veilig en netjes bewaard.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke afhandeling van de melding. Om een veilig sportomgeving te borgen is het aan te raden om binnen het bestuur daarom een portefeuillehouder Sociale Veiligheid te benoemen.

Seksuele intimidatie

Zodra iemand uit het bestuur op de hoogte is van een geval van seksuele intimidatie of seksueel misbruik is hij of zij dit verplicht bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen of geruchten daarover, licht de vertrouwenscontactpersoon zelf proactief het bestuur van een club in.
Het is van essentieel belang dat contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon bekend zijn bij leden van een vereniging. De club kan dit publiceren op de website, WhatsAppgroepen, in de nieuwsbrief, op het inschrijfformulier, kantine, bestuurskamer of kleedkamers en kenbaar maken op ouderavonden en trainersbijeenkomsten bij de start van het seizoen, ledenvergadering, aan bezoekende clubs en dergelijke.

Praat nu! Voor jezelf. Voor de ander. Voor het plezier in de sport.

Meer informatie

Wie vragen heeft kan terecht bij Sport Platform Huizen(externe link) via e-mail: vcp@sportplatformhuizen.nl of telefonisch: (06) 43 05 83 00. Is er spoed bij een melding en is de vertrouwenspersoon van de club niet bereikbaar, dan kan gebeld worden met Centrum Veilige Sport Nederland via 0900 2025590.
Veilig Thuis: 0800 2000, Kindertelefoon: 0800 0432