Lokaal Sport Akkoord: Elkaar vinden in bewegend Huizen

Het lokale sportakkoord 'Elkaar vinden in bewegend Huizen' is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Het nationale akkoord werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met als doel ervoor te zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

Vijf ambities

In juni zijn er twee digitale bijeenkomsten geweest met lokale sportverenigingen, buurtsportcoaches, sportplatform Huizen, commerciële aanbieders en maatschappelijke partners om te komen tot een Lokaal Sport Akkoord. Dit akkoord benoemt de belangrijke ambities en de daarbij behorende acties waar we de komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Er is voor het lokale sportakkoord gekozen om met vijf ambities aan de slag te gaan:

  1. Inclusief sporten
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Vaardig in bewegen
  5. Positieve sportcultuur

De Adviseur Lokale Sport helpt jouw sportclub verder

Elke Nederlandse gemeente met een lokaal Sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport (ook wel Sportlijn genoemd) een Adviseur Lokale Sport toegewezen. Deze Adviseur Lokale Sport zorgt voor de verbinding met de Sportlijn (NOC*NSF, de sportbonden en NL Actie). De sportlijn gelooft en zet vol in op het versterken van de wortels van onze sportinfrastructuur. Het krachtiger maken van clubs, vrijwilligers en kaderleden draagt daaraan bij.

De Huizer sportverenigingen kunnen (vaak kosteloos) aanspraak maken op een divers ondersteuningsaanbod vanuit de Sportlijn. Dit ondersteuningsaanbod worden ook wel ‘services’ genoemd. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor jouw vereniging. Deze ondersteuning wordt geboden in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleiding. Deze (vaak gratis) ondersteuning zorgt ervoor dat we de ambities uit het sportakkoord samen kunnen realiseren.
 
In Huizen is Lennart Stekelenburg de Adviseur Lokale Sport.  Heeft jouw vereniging dus hulp nodig bij het opstellen van een nieuwe toekomstvisie, het ontwikkelen van nieuw aanbod, het inrichten van een veilig sportklimaat, hulp bij het optuigen van actief vrijwilligersbeleid of wil je jouw trainers opleiden? Neem dan contact op met sportief@huizen.nl

Lokaal Sport Akkoord ontvangen

Wilt u het Lokaal Sport akkoord per mail ontvangen? Stuur dan een mailtje naar sportief@huizen.nl
 

Inclusieve sport

De ambitie is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Ongeacht leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Waardoor een deel van de inwoners van Huizen nog weinig of zelfs niet sport. Het is hierin belangrijk inwoners eenvoudig kunnen zien wat het sport- en beweegaanbod in Huizen is.

Laatste nieuws over inclusieve sport

Er worden voor de verschillende doelgroepen werkgroepen gestart, die samen gaan kijken naar een manier om de doelstellingen te bereiken. Na de zomervakantie zal in de groepen 8 S(cool) on Wheels worden gegeven tijdens de sportles. Het gaat hier om bewustwording dat sporten en bewegen voor iedereen mogelijk is. De leerlingen ervaren en ervaren ook wat leven en sporten met een beperking inhoudt  en dat deze beperking je niet hoeft te beperken.  De eerste school heeft hier al kennis mee kunnen maken. 

Vanuit inclusieve sport is een sportdag georganiseerd voor bewoners van woonvoorzieningen Philadelphia (locaties de Haar, de Amer en de Hermelijn), woongroep Mozart en de Huizermaatjes. 

Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om G-voetbal in Huizen aan te bieden. 

Duurzame sportinfrastructuur

Deze ambitie staat voor het verduurzamen van sportvelden, zwembaden en sporthallen. Maar ook voor het optimaal en efficiënt gebruik maken van accommodaties. Daarnaast wordt de openbare ruimte optimaal ingericht om buiten bewegen mogelijk te maken. 

In de afgelopen jaren is er ingezet op het verduurzamen van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Dit is een doorlopend traject. Sinds 1 januari 2021 gebeurt dit samen met SRO Huizen BV. Verenigingen met een eigen accommodatie worden gemotiveerd om actief aan de slag te gaan om hun sportaccommodaties te verduurzamen. De doelstellingen hierbij zijn het verminderen van CO2 volgens het klimaatakkoord en zoveel mogelijk circulair bouwen. 

Laatste nieuws over duurzame sportinfrastructuur

Er wordt met verschillende partijen gekeken hoe de sportaanbieders een goede plek krijgen op deze website. En er wordt gekeken naar de inrichting in de openbare ruimte, dit met name voor sporttoestellen. 

Daarnaast lopen er verschillende duurzaamheidsprojecten voor verenigingen. Een goed voorbeeld hiervan is AV Zuidwal. Zij hebben, mede door subsidies, geïnvesteerd in dakisolatie, LED veld- en baan verlichting en zonnepanelen. Ook met AH’78 wordt hier naar gekeken, maar we kijken ook naar de inrichting van de openbare ruimte met WTC. Samen met MCH is er inmiddels aan de Havenstraat een terrein aangelegd voor radiografisch bestuurbare auto’s. 

Vitale sportaanbieders

Verenigingen moeten voor de toekomst hun financiële en organisatorische basis op orde hebben. Dit is vooral belangrijk nu ze voor allerlei uitdagingen hebben gestaan door corona. 

Daarnaast moeten er een vrijwilligersbeleid zijn en voldoende (geschoold) kader zijn. Hierin speelt diversiteit ook een rol. Er moet ingespeeld worden op de wensen vanuit de samenleving in aanbod en andere vormen van lidmaatschap. Ook verenigingsondersteuning is hierbij een belangrijk aspect. Om toekomstbestendig te zijn, is er samenwerking nodig tussen sportaanbieders uit dezelfde, maar zeker ook uit andere, sectoren. Daarnaast is het belangrijk om de aansluiting te zoeken met zorginstellingen. Dit is opgenomen in het preventie akkoord.

Laatste nieuws over vitale sportaanbieders

Voor de verenigingen zijn er in de sportmaand september drie workshops gegeven in het kader van meer vrijwilligers door creatief denken. Later zullen ook de workshops vrijwilligersmanagement en ledenbinding nog aan bod komen. 

Inmiddels hebben ook een aantal verenigingen aangegeven trainerscursussen voor hun kader te willen aanvragen.  De komende weken gaat onze Adviseur Lokale Sport met de bonden in gesprek over de mogelijkheden. 
 

Vaardig in bewegen

Het is belangrijk om al op jonge leeftijd kinderen te stimuleren om te bewegen. Daarvoor hebben ze gekwalificeerde begeleiding nodig. Buurtsportcoaches zijn hierbij de verbindende factor. Zij zien de kinderen op school, bij de kinderopvang en bij de buitenschoolse activiteiten. Sportaanbieders krijgen zo de mogelijkheid om zich te presenteren aan de jeugd, zodat deze jongeren een gedegen keuze kunnen maken voor hun sportbeoefening. Komende jaren gaan we nog meer inzetten op de groep 12-17 jarigen. Hier zit de grootste groep afhakers. Hoe kunnen we hen behouden voor de sport? Verbinding zoeken met sportaanbieders? Maar hen zelf ook betrokken krijgen bij de organisatie van sportzaken.

Laatste nieuws over vaardig in bewegen

De werkgroep is al een aantal keer bij elkaar geweest en denkt na over manieren hoe de jeugd in Huizen motorisch breder te ontwikkelen. Dit door middel van opleiding van trainers, programma’s bij sportverenigingen, maar ook testen op scholen. Na de zomervakantie zullen bij een zestal verenigingen de trainingen van de 4-6 jarigen vanuit een breder perspectief worden gegeven. 

Op maandag 27 september is er een Athletic Skills Model workshop gegeven voor 5 sportverenigingen en buurtsportcoaches. De 25 enthousiaste deelnemers hebben theoretische kennis opgedaan over het ASM model en gingen daarna zelf ook aan de slag met allerlei verschillende oefeningen. Vooral het praktische deel gaf een goed beeld hoe met eenvoudige materialen en aanpassingen er iets completer getraind kan worden.

Positieve sportcultuur

Plezier in sport en bewegen is het fundament voor een leven lang actief blijven. Winnen en verliezen horen bij de sport en dat kan leiden tot spanningen. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het plezier en de veiligheid van de sporter. Uitsluiting en discriminatie gaan we tegen. Dat vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, trainers, begeleiders en ouders om dit klimaat te creëren. Zodat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Hier hoort ook gekwalificeerd kader bij.

Laatste nieuws over positieve sportcultuur

Veilig Actief

In oktober/november wordt de 2e ronde training VCP ingepland. 

Positieve Sportomgeving

Ook de trainingen Herkennen en voorkomen grensoverschrijdend gedrag, Een beetje Opvoeder en 4 Inzichten van trainerschap zullen worden uitgezet.

Inclusieve sportomgeving - LHBTI+

In de afgelopen maanden is er een projectteam geformeerd en heeft een eerste gesprek met een sportvereniging plaatsgevonden over  bewustwording en acceptatie. Er volgt ondersteuning in aanpassing gedragsregels en communicatie ten aanzien van diversiteit en inclusieve sport.

In samenwerking met het projectteam zijn we bezig vorm te geven aan het LHTBI+ beleid op sportverenigingen in de gemeente Huizen. In het team worden sleutelfiguren van verschillende clubs ondersteunt bij het creëren van een meer inclusieve sportervaring op hun vereniging. De sleutelfiguren krijgen professionele ondersteuning van LHBTI-inclusie experts zodat zij goede gesprekspartner zijn voor het bestuur van hun vereniging. Zo kunnen zij samen het LHBTI+ beleid op hun vereniging vormgeven. 

Hoewel we pas zijn gestart zien we dat deze methode aanslaat. De komende maanden gaan verschillende sleutelfiguren in gesprek met hun bestuur, doelstellingen worden geformuleerd en er wordt gewerkt aan de uitvoering om deze te bereiken.

Tijdens de Olympische Parade in de Sportmaand is ook de Progress Flag gedragen, om aandacht te vestigen op acceptatie en bewustwording en dat iedereen welkom is in de sport. 

Lokaal Sport Akkoord in de media

Onlangs verscheen er een artikel over het Lokaal Sport Akkoord in het Nieuwsblad voor Huizen.