Vanaf 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 start de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. U kunt hierbij denken aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen én het gebruik van gronden en gebouwen.

Kijk ook het 'Animatiefilmpje Omgevingswet 2022(externe link)'.

Wat houdt de Omgevingswet in?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld, ze spreken elkaar soms ook tegen. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen voor de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

 • Eén Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht;
 • Eén digitaal Omgevingsloket:
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek;
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied;
 • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is;
 • Eén Omgevingsvergunning:
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen;
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken);
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past in het Omgevingsplan én als de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving (participatie).

Wat merkt u van de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet, wanneer u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Maar ook als uw buren, wij als gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving. U mag daar dan iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Wie gaan er met de Omgevingswet aan de slag?

Wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Onderdeel van nieuwe initiatieven is het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ideeën. De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

Hoe betrekken wij u bij de Omgevingswet?

In 2020 hebben we een brede aftrap gegeven met de enquête Toekomst van Huizen. Hierin stonden 4 scenario’s centraal. Nu we wat verder zijn, hebben we inwoners en ondernemers van 18 november tot 20 december 2021 een aantal verdiepende vragen gesteld. Bekijk de enquêteresultaten op de pagina Omgevingsvisie.

Stakeholders

Er is ook gesproken met diverse stakeholders (ondernemers, jongeren, organisaties en instellingen), raadsleden en met ketenpartners (zoals de Omgevingsdienst). De enquêteresultaten en de uitkomsten van de gesprekken worden verwerkt in de concept-Omgevingsvisie.

Waaraan wordt gewerkt ter voorbereiding van de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat zoals gezegd per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 van kracht. Achter de schermen worden diverse voorbereidingen getroffen zodat de overgang zo soepel mogelijk gaat verlopen. Zo gaat de gemeenteraad diverse besluiten nemen, over onder andere de bevoegdheden van de raad, het participatiebeleid en het instellen van een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Verder zijn we bezig om de vergunningenprocedure te verbeteren. Ook wordt er hard gewerkt aan een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De toekomst van Huizen tot 2040 wordt vervat in een Omgevingsvisie, die we juridisch vertalen in het Omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan). 

Besluitvorming over de Omgevingsvisie in 2022

De resultaten van de online enquête en van de gesprekken met inwoners, stakeholders en ketenpartners koppelen we met u en met de gemeenteraad terug. Vervolgens stellen we de Ontwerp-Omgevingsvisie op en vindt de inspraakprocedure plaats met een informatieavond.  Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie in de loop van 2022 vast.

Omgevingsplan

De juridische borging van de omgevingsvisie gebeurt in het omgevingsplan. De procedure en besluitvorming volgt daarom op de omgevingsvisie. De mogelijkheid om te reageren wordt expliciet bekend gemaakt zodra een concrete datum (in de loop van 2022) bekend is.