Vanaf 1 januari 2024 start de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. U kunt hierbij denken aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen én het gebruik van gronden en gebouwen. Op de pagina Vergunningen leest u wanneer u een vergunning nodig heeft. 

Bekijk ook het animatiefilmpje over de Omgevingswet(externe link).

Wat houdt de Omgevingswet in?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte. Bijvoorbeeld voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld, ze spreken elkaar soms ook tegen. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen voor de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

Eén Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht:

  • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is

Eén Omgevingsvergunning:

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoeft u nog maar één vergunning aan te vragen
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken)
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past in het Omgevingsplan én als de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving (participatie).

Wat merkt u van de Omgevingswet?

U krijgt te maken met de Omgevingswet, wanneer u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Maar ook als uw buren, wij als gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving. U mag daar dan iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Wie gaan er met de Omgevingswet aan de slag?

Wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Onderdeel van nieuwe initiatieven is het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ideeën. De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

Waaraan wordt gewerkt ter voorbereiding van de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat zoals gezegd naar verwachting per 1 juli 2023 van kracht. Achter de schermen worden diverse voorbereidingen getroffen zodat de overgang zo soepel mogelijk gaat verlopen. Zo heeft de gemeenteraad al diverse besluiten genomen, over onder andere de bevoegdheden van de raad, het participatiebeleid en het instellen van een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Verder zijn we bezig om de vergunningenprocedure te verbeteren. Ook wordt er hard gewerkt aan een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. 

Hoe betrekken wij u bij de Omgevingswet?

Dit doen wij door middel van onder andere de Omgevingsvisie, waarin de toekomst van Huizen tot ongeveer 2035 wordt vervat. In 2020 hebben we een brede aftrap gegeven met de enquête Toekomst van Huizen. Hierin stonden vier scenario’s centraal. Daarna hebben we inwoners en ondernemers van 18 november tot 20 december 2021 een aantal verdiepende vragen gesteld. Bekijk deze enquêteresultaten op de pagina Omgevingsvisie.

Stakeholders

Er is ook gesproken met diverse stakeholders (ondernemers, jongeren, organisaties en instellingen), raadsleden en met andere overheden en ketenpartners (zoals de Omgevingsdienst). De enquêteresultaten en de uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in de concept ontwerp Omgevingsvisie. 

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe Huizen er over 20 of 30 jaar eruit moet komen te zien. Veel onderwerpen zijn hierbij belangrijk. Denk aan wonen, werken, spelen, leren en ontspannen in Huizen. Maar ook aan de bereikbaarheid, de natuur, het water, het groen en aan mogelijkheden om hernieuwbare energie te winnen. Meer informatie kunt u vinden op www.huizen.nl/omgevingsvisie.

Wat is een Omgevingsplan?

De juridische borging van de omgevingsvisie gebeurt in het omgevingsplan (de vervanger van het bestemmingsplan). De procedure en besluitvorming volgt daarom op de omgevingsvisie. De mogelijkheid om te reageren wordt expliciet bekend gemaakt zodra een concrete datum bekend is.