Gemeente Huizen is de uitvoeringsinstantie van Maatschappelijke Zaken HBEL en Gemeentelijke Belastingen HBL. Onderstaande privacyverklaring geldt ook voor Maatschappelijke Zaken HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren) en voor Gemeentelijke Belastingen HBL (Huizen, Blaricum, Laren).

U heeft er recht op dat de gemeente Huizen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld persoonlijk aan een medewerker van de gemeente, via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dit nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde 'bijzondere' en/of 'gevoelige persoonsgegevens' van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Huizen heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Huizen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gemeente Huizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Huizen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Huizen blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek of inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Huizen, via het algemene nummer 14 035 of gegevensbescherming@huizen.nl.

Online diensten

De gemeente Huizen staat voor een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, bij uw bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. Het bezoek aan de websites van de gemeente Huizen kan geheel anoniem plaatsvinden.

De gemeente Huizen verzameld geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website. Bij het aanvragen van online producten gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager van een product vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen. 

In gesprek met de gemeente

Als u in gesprek gaat met de gemeente over zorg, werk of inkomen en/of gemeente belastingen vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens.