In het landelijke Klimaatakkoord staan veel afspraken over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Een van de afspraken is dat Nederland in 2030 veel hernieuwbare energie (zon en wind) opwekt.

De plannen daarvoor zijn in ontwikkeling. Die plannen heten de Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is in 30 RES-regio’s verdeeld die elk kijken wat mogelijk en wenselijk is. Huizen valt samen met de andere gemeenten van Gooi en Vechtstreek onder de RES-regio Noord-Holland-Zuid.

Halverwege 2020 moet elke regio de bijdrage aan de landelijke opgave voor duurzame opwekking bekend maken in een eerste versie van de RES. We noemen dat de concept-RES. Hierna werken alle partijen toe naar de definitieve RES, de RES 1.0. Die moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Als de doelen niet worden gehaald en de regio’s niet zelf tot een verdeling komen, maakt het Rijk de verdeling.

De RES wordt stap voor stap ontwikkeld, via:

  • de startnotitie
  • lokale ateliers
  • het opstellen van een concept-RES
  • de vaststelling van de RES 1.0.

De startnotitie

De gemeenteraad van Huizen heeft in september 2019 ingestemd met het proces dat moet leiden tot de RES. Dat proces staat beschreven in de startnotitie.

Lokale ateliers: samen nadenken over mogelijkheden

Er is in kaart gebracht wat het huidige energiegebruik is, hoe het verbruik zich ontwikkelt tot 2030 en waar de kansrijke opwekpotenties voor warmte en elektriciteit liggen. Met deze gegevens zijn verkennende scenario’s gemaakt.

In Huizen konden inwoners en belanghebbenden op dinsdag 17 december 2019 hun mening geven over deze scenario’s. Er waren circa veertig mensen aanwezig. Bekijk hieronder de impressie van deze bijeenkomst.

U kunt ook het verslag van deze bijeenkomst lezen (pdf). 

Concept-RES

In de zogeheten concept-RES maakt elke regio voor het eerst inzichtelijk hoeveel zij kan bijdragen aan de landelijke doelen voor energieopwekking. Er wordt ingegaan op:

  • de mogelijkheden voor regionale opwek en daarmee te bereiken CO2-besparing;
  • die mogelijkheden, vertaald naar keuzes in zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden;
  • energiebesparing;
  • hoe vraag en aanbod van duurzame warmte kan worden gekoppeld;
  • al gerealiseerde projecten en plannen.

Handige links

Naar een RES 1.0

In de concept-RES zijn kaarten opgenomen met daarop mogelijke locaties voor windmolens en/of zonnepanelen. Deze zoekgebieden liggen niet in de gemeente Huizen, wel in veel andere gemeenten. De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft op de concept-RES ruim 120 reacties ontvangen. Daarnaast hebben alle gemeenteraden gereageerd. Dit heeft geleid tot aanpassingen. U leest daar meer over in de reactienota 'Op weg naar RES 1.0', een belangrijke tussenstap om te komen tot de definitieve RES 1.0.

Meer informatie over de RES

Voor meer informatie over de RES kunt u terecht op de websites van de energieregio Noord-Holland Zuid en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.