Het Sport Platform Huizen (SPH) heeft als missie de bindende factor te zijn tussen de sportverenigingen onderling en de sportverenigingen en de gemeente Huizen teneinde een stimulans te zijn voor 'Huizen in beweging'.

logo sportplatform huizen

De rol van het Sport Platform Huizen is een platform te bieden aan de deelnemende sportverenigingen om zichzelf te kunnen profileren. Deze rol wordt  vervuld door 4 bestuurders, allen werkzaam op vrijwillige basis.

Het  SPH team bestaat uit 4 bestuursleden: voorzitter ad interim Carolina van den Bouwhuijsen, secretaris Anita Campbell, penningmeester Willem Jan Nissen en algemeen bestuurslid Nynke Tempelaar. Alle bestuursleden hebben bestuurlijke ervaring in een sportvereniging. De doelstelling is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Het Sport Platform is inspirator, sportpromotor en verbinder. Het SPH ondersteunt tevens een (sociaal) veilige sportomgeving.

Het bestuur van het SPH is er voor de verenigingen, waarvan de bestuursleden, maar ook het overig kader, op vrijwillige basis hun activiteiten uitvoeren. 
Om de doelstellingen optimaal te kunnen uitvoeren, is er sinds 2016 extra ondersteuning ten behoeve van de verenigingen en mede-organisatie van de Sportmaand, welke deels vanuit de buurtsportcoachregeling wordt gefinancierd.

Sportcafé en Najaarsbijeenkomst

Jaarlijks organiseert het Sport Platform Huizen een Sportcafé en een Najaarsbijeenkomst voor alle deelnemende verenigingen, waarbij ook de wethouder Sport en sportbeleidsmedewerkers aanwezig zijn.

Het doel van het  jaarlijks Sportcafé is om de verenigingen te informeren over de doelstellingen en activiteiten van de gemeente Huizen op het gebied van sport.

Overleg sportverenigingen

Er worden 1 op 1 algemene gespreksrondes gehouden met de deelnemende verenigingen. Het doel van deze gespreksrondes is om samen met de verenigingen te inventariseren wat de zorgen zijn en hoe SPH hierbij kan helpen en worden, waar nodig met de gemeente, naar oplossingen gezocht. Daarnaast wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

Sinds maart 2020 tot op heden is er, vanwege corona, regelmatig en intensief overleg met de verenigingen en de gemeente over de RIVM maatregelen en de te volgen protocollen.

Wat is er in Huizen bereikt?

Centrale rol

Het SPH heeft een centrale en sturende rol gespeeld in de totstandkoming van de bouw van de sporthal Wolfskamer, Drank- en Horecawet en meer recent de aanschaf LED verlichting.

Sportnota

De Sportnota vat een groot deel van wat er leeft bij de gemeente en sportverenigingen samen en kan met het lokaal sportakkoord als uitgangsbasis dienen voor het sportbeleid van de gemeente Huizen. Voorafgaande aan de totstandkoming van de Sportnota is er regelmatig en intensief overleg geweest tussen de gemeente en het SPH.

Het zal de taak van SPH zijn om (in overleg met de verenigingen) er op toe te zien dat het sportbeleid goed wordt uitgevoerd.

De eerste Sportkrant in Huizen

In augustus 2019 is de eerste sportkrant in Huizen, een initiatief van het SPH, gepubliceerd, waarin het grote sportaanbod en de bedrijven die de sport een warm hart toedragen, zijn vermeld. Inmiddels is de derde editie uitgebracht.

Wat is er landelijk bereikt?

Sportmaand

In 2018 was de Huizer Sportmaand landelijk een van de best practices en kwam Huizen op de nationale tv. In Huizen werd dat jaar een Nederlandse local hero benoemd met een internationale nominatie.

Nationaal Sportakkoord

Het SPH heeft sinds maart 2019 een bemiddelende rol gespeeld bij de beslissing van de gemeente om in te tekenen op het lokaal sportakkoord. Dit is ook opgenomen in de Sportnota.

Sportief Verbinden bijeenkomst

In juni 2019 heeft het SPH tijdens de Sportief Verbinden bijeenkomst een presentatie gegeven aan de minister Medische Zorg en Sport, wethouders, hoofden sport, beleidsverantwoordelijken sport provincies, voorzitters en directeuren sportbonden en internationale (sport)bestuurders over de rol van de lokale sportraad/sportplatform.

Huizen is door al deze activiteiten op de kaart gezet als een sportief, bruisend en energieke gemeente, waar het voor iedereen mogelijk is om te sporten bij mooie sportaccommodaties, met een groot en divers sportaanbod.