Welstand gaat over de mate waarin het ontwerp van een gebouw past in de omgeving. De commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen welstandscommissie) beoordeelt een ontwerp op basis van de welstandsnota. Hierin geeft de gemeenteraad aan in welke gevallen welstandscriteria van toepassing zijn. Het gaat dan om de vormgeving, de materialen en de inpasbaarheid in de omgeving. De commissie ruimtelijke kwaliteit is gecombineerd met de monumentencommissie. De commissie bestaat uit onafhankelijke experts en een inwoner van Huizen.

Oude Dorp en beschermd dorpsgezicht

Voor het gehele Oude Dorp zijn welstandscriteria van toepassing. Delen van het Oude Dorp zijn door de gemeenteraad aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hier gelden strengere welstandscriteria die tot doel hebben de cultuurhistorische waarden te behouden. De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht staat in het bestemmingsplan en ook in de welstandsnota. Het bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beschermd dorpsgezicht is aangegeven als "Waarde Cultuurhistorie".

De centrumgebieden, de hoofdontsluitingswegen en grote projecten

Voor de centrumgebieden, de hoofdontsluitingswegen en grote bouwprojecten gelden redelijke eisen van welstand die zijn genoemd in de welstandsnota. Voor grote bouwprojecten gelden meestal ook uitgangspunten in het kader van stedenbouw. 

Vrijstelling welstand en objectcriteria

Grote delen van Huizen zijn nagenoeg welstandsvrij (gebied 1 van de welstandsnota). Alleen voor erfafscheidingen die grenzen aan het openbare gebied, dakkapellen aan de voorzijde en reclames gelden hier objectcriteria. Deze criteria staan in de welstandsnota. Voldoet uw bouwplan aan de objectcriteria, dan hoeft het plan niet voorgelegd te worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit en kan de vergunning sneller worden verleend.

Monumenten

Veranderingen aan een monument worden altijd met de commissie ruimtelijke kwaliteit besproken. Wijzigingen aan een monument zijn vergunningplichtig.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

Een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Plannen worden daarom besproken met een commissie van onafhankelijke experts, de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie adviseert over plannen in die gebieden waar welstandstoezicht geldt. De commissie baseert haar advies op de welstandsnota.

De commissie ruimtelijke kwaliteit bestaat uit vier leden: een burger en drie architecten. De heer W. Groen is lid als burger. De architecten zijn mevrouw B. Kuit en de heren E. Snoeck, en S. Kwakman. De heer Snoeck is tevens voorzitter. Ambtelijk secretaris is de heer H. Jongsma.

Vergaderingen

Een keer in de drie weken vergadert de commissie ruimtelijke kwaliteit. De vergaderdata vindt u elders op deze pagina. De vergaderingen zijn openbaar.

De monumentencommissie is onderdeel van deze commissie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Plannen worden eerst getoetst of ze ruimtelijk haalbaar zijn en of er voldoende informatie is aangeleverd voor behandeling in de commissie. Daarna worden de plannen geagendeerd voor de commissie. Bij de grotere plannen wordt de aanvrager of de gemachtigde architect uitgenodigd om in de commissie het plan toe te lichten.

Agenda en vergaderschema Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De dinsdag voor de vergadering is de agenda bij de nieuwsberichten op de website te vinden. De vergadering vindt elke drie weken op donderdagochtend plaats.

2023

 • 30 november
 • 21 december

2024

 • 25 januari 
 • 15 februari
 • 7 maart
 • 28 maart
 • 18 april
 • 7 mei
 • 30 mei
 • 20 juni
 • 11 juli
 • 1 augustus
 • 22 augustus
 • 12 september
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 5 december

Agenda

De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op de nieuwspagina (of zoek op: commissie ruimtelijke kwaliteit). Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. De agenda's en de plannen kunnen op dinsdag- en woensdagmorgen bij het Omgevingsloket, in de hal van het gemeentehuis, worden ingezien.