Welstand gaat over de mate waarin het ontwerp van een gebouw past in de omgeving. Hoe de welstandscommissie een ontwerp beoordeeld, staat in de welstandsnota. In de welstandsnota is door de gemeenteraad aangegeven in welke gevallen welstandscriteria van toepassing zijn. Het gaat dan om de vormgeving, de materialen en de inpasbaarheid in de omgeving. De Huizer welstandscommissie is gecombineerd met de monumentencommissie, ook is een inwoner van Huizen lid van de commissie.

Oude Dorp en beschermd dorpsgezicht

Voor het gehele Oude Dorp zijn welstandscriteria van toepassing. Delen van het Oude Dorp zijn door de gemeenteraad aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hier gelden strengere welstandscriteria die tot doel hebben de cultuurhistorische waarden te behouden. De begrenzing van het beschermd dorpsgezicht staat in het bestemmingsplan en ook in de welstandsnota. Het bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beschermd dorpsgezicht is aangegeven als "Waarde Cultuurhistorie".

De centrumgebieden, de hoofdontsluitingswegen en grote projecten

Voor de centrumgebieden, de hoofdontsluitingswegen en grote bouwprojecten gelden redelijke eisen van welstand die zijn genoemd in de welstandsnota. Voor grote bouwprojecten gelden meestel ook uitgangspunten in het kader van stedenbouw. 

Vrijstelling welstand en objectcriteria

Grote delen van Huizen zijn nagenoeg welstandsvrij (gebied 1 van de welstandsnota). Alleen voor erfafscheidingen die grenzen aan het openbare gebied, dakkapellen aan de voorzijde, dakhuisjes en reclames gelden hier objectcriteria. Voldoet uw bouwplan aan de objectscriteria, dan hoeft het plan niet voorgelegd te worden aan de welstandscommissie en kan de vergunning sneller worden verleend. De objectcriteria voor deze plannen staan in de welstandsnota. 

Monumenten

Veranderingen aan een monument worden altijd met de welstandscommissie besproken. Wijzigingen aan een monument zijn vergunningplichtig.

Welstandscommissie

De Wabo heeft bepaald dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Plannen worden daarom besproken met een commissie van onafhankelijke experts, de welstandscommissie. Deze commissie adviseert over plannen in die gebieden waar welstandstoezicht geldt.  De commissie baseert haar advies op de welstandsnota. 

De welstandscommissie bestaat uit drie leden: een burger en drie architecten. De heer H. Kooistra is lid als burger.  De architecten zijn de heren E. Snoeck, B. Ronday en S. Kwakman. Ambtelijk secretaris is de heer H. Jongsma.

Vergaderingen

Een keer in de drie weken vergadert de welstandscommissie. De monumentencommissie is daar onderdeel van. Deze vergaderingen zijn openbaar. De indieners van plannen kunnen via de secretaris van de commissie een afspraak maken om uitleg aan de commissie te geven over hun plan. U belt hiervoor naar (035) 528 15 05. Uw bouwplannen kunt u voor de commissievergadering inleveren bij het Omgevingsloket.

Vooroverleg welstandscommissie

Als u twijfelt of uw bouwplan door de commissie wordt goedgekeurd, kan een vooroverleg handig zijn. U bespaart zo onnodige kosten aan belangrijke wijzigingen van uw bouwplan. 

Voor uw bouwplan is het nuttig om te weten of het vergunningplichtig is, of het past binnen het bestemmingsplan en of het welstandplichtig is. Alleen als al deze zaken van toepassing zijn, is behandeling in de commissie zinvol. Met vragen over uw bouwplan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

Agenda en vergaderschema welstandscommissie

De dinsdag voor de vergadering is de agenda bij de nieuwsberichten op de website te vinden. De vergadering vindt elke drie weken op donderdagochtend plaats.

2022

 • 13 januari
 • 3 februari
 • 24 februari
 • 17 maart
 • 7 april
 • 28 april
 • 19 mei
 • 9 juni
 • 30 juni
 • 21 juli 
 • 11 augustus
 • 1 september
 • 22 september
 • 13 oktober
 • 3 november
 • 24 november
 • 15 december

Agenda

De voorlopige agenda's van welstandsvergadering en spreekuur staan op de vrijdag of de maandag voorafgaand aan de bijeenkomsten op deze website (zoek op: welstandscommissie). Omdat de agenda's tussentijds nog aangevuld kunnen worden, volgen de definitieve agenda's op woensdag. De agenda's en de plannen kunnen op dinsdag- en woensdagmorgen bij het Omgevingsloket, in de hal van het gemeentehuis, worden ingezien.

Nieuwe welstandsnota in voorbereiding

In de welstandsnota staat welke regels de welstandscommissie gebruikt bij de beoordeling van bouwwerken. Het gaat dan om vormgeving, materialen en inpasbaarheid in de omgeving van nieuwbouw en verbouw. De welstandsnota biedt ook mogelijkheden voor verbouwingen van monumenten in het beschermd dorpsgezicht. Wij hebben nu een nieuwe, concept welstandsnota opgesteld, deze nota is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat is nieuw in de concept-welstandsnota?

De bestaande welstandsnota (uit 2012) is het vertrekpunt geweest voor dit nieuwe concept. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 1. meer welstandstoezicht bij nieuwbouw van hoofdgebouwen;
 2. verdere deregulering en een (meer) liberaal welstandsregime voor alle overige bebouwing, waaronder ook erfafscheidingen;
 3. een duidelijker beleid.