Vierde locoburgemeester

Wethouder Maarten Hoelscher

Contact

Contactformulier College

Portefeuille

 • Coördinatie sociaal domein
 • Zorg algemeen
 • Jeugdzorg
 • Inclusieve samenleving
 • Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk
 • Sociale en economische zelfredzaamheid
 • Mobiliteit (Wmo taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.)
 • Armoedebeleid / minimabeleid
 • Maatschappelijke opvang
 • Burgerparticipatie

Nevenfuncties

 • Lid Taskforce Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg Midden-Nederland
 • Bestuurlijke trekker doelgroepenvervoer regio Gooi & Vechtstreek
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio G&V
 • Bestuurlijke trekker Taskforce Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Regio G&V
 • Lid bestuurlijke werkgroep schaalvergroting Veiligheidsregio’s G&V en Flevoland
 • Lid adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) VNG (op voordracht bestuursvereniging PvdA)
 • Vice-voorzitter Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis G&V

Alle nevenfuncties zijn onbetaald.